งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547

2 ความหมายของการคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547
คือ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ

3 หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร /ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 2. ก่อนดำเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการส่งประกาศรับสมัครและเอกสารเผยแพร่การรับสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้ง

4 3. หากส่วนราชการใดดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์เพียงวิธีเดียว ให้ส่วนราชการนั้น แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะในลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ด้วย 4. ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

5 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก

6 1. รับเรื่อง จากสำนัก / กอง ต้นสังกัดที่มีตำแหน่งว่าง ส่งเรื่องมาให้ฝ่ายสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่าง 2. ตรวจสอบสงวนตำแหน่งว่าง และอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 3. ทำบันทึกเสนอกรมฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้ตำแหน่งว่าง

7 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ
ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยพิจารณาจาก ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประธานกรรมการ ผบค. รองประธานกรรมการ ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้า สต.บค.1,2,3 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8 5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการดำเนินการคัดเลือกฯ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ 6. จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต้องประกอบด้วยหัวข้อ 8 ประการ ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 3. การรับสมัคร

9 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 6. เกณฑ์การตัดสิน 7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8. การบรรจุและแต่งตั้ง

10 7. การแพร่ข่าวสารการรับสมัคร
 เวียนให้สำนัก / กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน  ลง web site ของกรมฯ ประกาศทางวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ แจ้งประกาศไปตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งประกาศไปยังสำนักงาน ก.พ.

11 8. การดำเนินการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทาง internet 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

12 10. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีก็ได้ เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามความต้องการของตำแหน่งงานเข้ารับราชการ 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลง web site ของกรมฯ แจ้งเวียนให้สำนัก / กอง ทราบโดยทั่วกัน

13 12. รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามแบบที่แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 28 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 13. เบิกเงินรางวัลกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ดังนี้ สอบแบบอัตนัย ให้กรรมการที่ทำหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ในการสอบข้าราชการระดับ ได้วิชาละไม่เกิน 15 บาท / 1 คน การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล ให้กรรมการได้รับเงินรางวัล ในการสัมภาษณ์ข้าราชการระดับ 3-5 ได้รับรางวัลไม่เกิน 4 บาท / 1 คน


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google