งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547. ความหมายของการคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547 คือ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่ง สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก. พ. กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547. ความหมายของการคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547 คือ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่ง สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก. พ. กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547

2 ความหมายของการคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547 คือ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่ง สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก. พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับปีงบประมาณ พ. ศ. 2548-2549

3 หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4/ ว 1 ลง วันที่ 12 มีนาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ต้องเป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและ แต่งตั้ง 2. ก่อนดำเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการส่ง ประกาศรับสมัครและเอกสารเผยแพร่การรับสมัคร ไปยังสำนักงาน ก. พ. ทุกครั้ง

4 3. หากส่วนราชการใดดำเนินการคัดเลือกด้วย วิธีสัมภาษณ์เพียงวิธีเดียว ให้ส่วนราชการนั้น แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะใน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ร่วมเป็น กรรมการสัมภาษณ์ด้วย 4. ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งต้อง ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออก จากราชการ

5 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก

6 1. รับเรื่อง จากสำนัก / กอง ต้นสังกัดที่มีตำแหน่ง ว่าง ส่งเรื่องมาให้ฝ่ายสรรหาฯ ดำเนินการสรรหา บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่าง 2. ตรวจสอบสงวนตำแหน่งว่าง และอัตรา เงินเดือนของตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ 3. ทำบันทึกเสนอกรมฯ เพื่อขอความเห็นชอบใน การใช้ตำแหน่งว่าง

7 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วยข้าราชการพล เรือนที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 จำนวนไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยพิจารณาจาก  ผู้อำนวยการสำนัก / กองประธาน กรรมการ  ผบค. รองประธาน กรรมการ  ส่วน / ฝ่าย / กลุ่มกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯกรรมการและ เลขานุการ  หัวหน้า สต. บค.1,2,3 กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

8 5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณากำหนด นโยบายการดำเนินการคัดเลือกฯ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ 6. จัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต้องประกอบด้วยหัวข้อ 8 ประการ ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และ เงินเดือนที่จะได้รับ 2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ คัดเลือก 3. การรับสมัคร

9 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 6. เกณฑ์การตัดสิน 7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8. การบรรจุและแต่งตั้ง

10 7. การแพร่ข่าวสารการรับสมัคร  เวียนให้สำนัก / กอง ให้ ทราบโดยทั่วกัน  ลง web site ของกรมฯ  ประกาศทางวิทยุ และสื่อ สิ่งพิมพ์  แจ้งประกาศไปตาม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ส่งประกาศไปยังสำนักงาน ก. พ.

11 8. การดำเนินการรับสมัคร  สมัครด้วยตนเอง  สมัครผ่านทาง internet 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

12 10. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีก็ได้ เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามความ ต้องการของตำแหน่งงานเข้ารับราชการ 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ลง web site ของกรมฯ  แจ้งเวียนให้สำนัก / กอง ทราบโดยทั่ว กัน

13 12. รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ ตามแบบที่แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1004.1 / ว 28 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 13. เบิกเงินรางวัลกรรมการ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายรางวัลเกี่ยวกับการ สอบ ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ดังนี้  สอบแบบอัตนัย ให้กรรมการที่ทำหน้าที่ออก ข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ในการสอบ ข้าราชการระดับ 3-5 ได้วิชาละไม่เกิน 15 บาท / 1 คน  การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล ให้ กรรมการได้รับเงินรางวัล ในการสัมภาษณ์ ข้าราชการระดับ 3-5 ได้รับรางวัลไม่เกิน 4 บาท / 1 คน


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547. ความหมายของการคัดเลือกฯ ตาม ว 28/2547 คือ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่ง สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก. พ. กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google