งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรม สรรพสามิต พ. ศ. 2551 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ( แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรม สรรพสามิต พ. ศ. 2551 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ( แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรม สรรพสามิต พ. ศ. 2551 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ( แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ) - โดยออกแบบให้มีการสั่งคดีไปก่อนโดย เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี - เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีหมายถึงใคร และใคร แต่งตั้ง “ เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต ซึ่ง หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินคดีและ เปรียบเทียบคดี มอบหมายให้มีหน้าที่สั่งคดีไปก่อน “ การสั่งคดีไปก่อน ” หมายความว่า การ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเกี่ยวกับการ เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหน้าที่กรม สรรพสามิต

2 ควรแต่งตั้งใครเป็น เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ บริหารงานสรรพสามิต 7 และเจ้าพนักงาน สรรพสามิต ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เจ้าหน้าที่ บริหารงานสรรพสามิต 6 งานจัดเก็บภาษี

3 ขั้นตอนการเปรียบเทียบ คดี ตรวจสอบว่าผู้จับกุมปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดแห่งคดี เช่น บันทึก จับกุม บันทึกตรวจค้น บันทึกอายัดของ กลาง และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของกลางให้ตรวจพิสูจน์ตามระเบียบว่าด้วย การนั้น ( ระเบียบข้อ 10)

4 การสั่งคดีดำเนินการ อย่างไร ( ๑ ) ลงรับคดีในสมุดรับคำกล่าวโทษ ( แบบ ส. ส.2/55) โดยให้บันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับคดี ได้แก่ ชื่อและตำแหน่งเจ้า พนักงานผู้จับกุม ชื่อผู้ต้องหารวมทั้งอายุและ ภูมิลำเนา จำนวนของกลาง ข้อกล่าวหา พฤติการณ์แห่งการกระทำผิด วันเวลาที่ จับกุม สถานที่เกิดเหตุ และลงลายมือชื่อของ ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ คดี หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในฐานะผู้บันทึก ( ระเบียบข้อ 11) ชี้แจงว่าเป็นคดีที่เปรียบเทียบปรับได้ ถ้า ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ทำคำร้องขอให้ เปรียบเทียบคดี ( ตามแบบ )

5 ( ๒ ) การรับเงินค่าปรับ เมื่อลงรับคดีเสร็จแล้ว ให้กำหนดจำนวน เงินค่าปรับตามฐานความผิดตาม หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด เมื่อผู้ต้องหา ชำระเงินค่าปรับ 1. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีออก ใบเสร็จรับเงิน 2. ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้ที่ ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน และที่สำเนา ใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบและ ตรวจความถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป

6 ( ๓ ) การจัดทำสำนวนคดี ให้จัดทำบันทึกการเปรียบเทียบคดี คำให้การ ผู้ต้องหา และบันทึก คำให้การของผู้กล่าวโทษ ( ตามแบบ ) ( ๔ ) การขอความเห็นชอบและอนุมัติการ เปรียบเทียบคดี ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีจัดทำรายงานขออนุมัติ การเปรียบเทียบคดี ( ตามแบบ ) พร้อมเสนอสำนวนคดีผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ ผู้มีอำนาเปรียบเทียบคดีพิจารณาอนุมัติโดยไม่ ชักช้า ก่อนที่จะพิจารณา อนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีเสนอขอความ เห็นชอบไปยังผู้บังคับ บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น

7 การเปรียบเทียบนอก สถานที่ทำการ * ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินคดีและ เปรียบเทียบคดี ดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในสถานที่ตั้งปกติของสำนักงาน ( ระเบียบข้อ 8) ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้อง เปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมร้องขอต่อผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบคดีในคดีนั้นๆ ให้ไป ดำเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ ของสำนักงานได้ โดยให้ใช้ สถานที่ของหน่วยงานราชการอื่น หรือสถานที่ อื่นเป็นสถานที่เปรียบเทียบ คดี ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของ สถานที่ด้วย

8 การเปรียบเทียบคดีของผู้มี อำนาจเปรียบเทียบ ดำเนินการเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี เพียงแต่ไม่ต้องทำขั้นตอนขออนุมัติการ เปรียบเทียบคดี กรณีสรรพสามิตพื้นที่สาขาไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ทำหน้าที่ รักษาการแทนสรรพสามิตพื้นที่สาขา มี อำนาจเช่นเดียวกับสรรพสรรพสามิตพื้นที่ สาขา

9 ข้อแตกต่างและสิ่งที่ควร จำ ให้เพิ่มพฤติการณ์ในการกระทำผิด ( โดย ย่อ ) ในสมุดรับคำกล่าวโทษ กรณียินยอมให้เปรียบเทียบ ต้องทำคำร้อง ขอให้เปรียบเทียบ ( ทุกรณี ) ผู้มีอำนาจออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับมี 2 คน คือ เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและผู้ได้รับ มอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบคดี ( รวม รักษาการด้วย ) เปรียบเทียบปรับนอกสถานที่ทำการได้ การสั่งคดีไปก่อน คดีอาญายังไม่เลิกกัน จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้เปรียบเทียบคดี

10 การพิสูจน์ของกลาง คดีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ของกลาง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจพิสูจน์ของ กลาง พ. ศ.2551 รายการงานการตรวจพิสูจน์ ( ด้านหลัง ส. ส.2/4) ใช้แบบใหม่ ตรวจพิสูจน์ของกลางนอกสถานที่ทำการได้ แต่ต้องทำตามแบบ ดังนี้ 1. บันทึกตรวจรับของกลาง 2. บันทึกการตรวจพิสูจน์ของกลาง นอกสถานที่


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ เปรียบเทียบคดี ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรม สรรพสามิต พ. ศ. 2551 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ( แก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google