งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานวิกฤต สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558 นางณัฐิยา ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานวิกฤต สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558 นางณัฐิยา ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานวิกฤต สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558 นางณัฐิยา ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์

2 การดำเนินงานปี 57 ผลการ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ สำคัญ สื่อ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี จากการประเมินผลในรอบ 1 ปี พบว่า มีทีม MCATT คุณภาพ ร้อยละ 100 - มาตรฐานการปฏิบัติงานของทีม MCATT - คู่มือการปฏิบัติงานของทีม MCATT - คู่มือเยียวยาจิตใจประชาชนในภาวะวิกฤต - คู่มือการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต - คู่มือโครงการปรองดองสมานฉันท์ - มีทีม MCATT คุณภาพ 5 จังหวัด 73 ทีม เป็นทีม MCATT จังหวัด 5 ทีม และ ทีม MCATT อำเภอ 68 ทีม - พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ด้านการเจรจาต่อรอง การฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์วิกฤต และการให้ การปรึกษาทางโทรศัพท์ ประชาชนในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤต ได้รับการ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผลลัพธ์การดำเนินงานประจำปี 2557 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

3 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2557 ทีมผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต แต่ บางพื้นที่ยังขาดทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากประสบการณ์ในการ เยียวยาจิตใจค่อนข้างน้อย ไม่มั่นใจในการบันทึก แบบรายงานการ เยียวยาจิตใจ พื้นที่ยังไม่สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีด้าน วิกฤตสุขภาพจิตได้ ต้องการได้รับการ สนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต

4 แผนการพัฒนางานวิกฤต ปีงบประมาณ 2558 ระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะ วิกฤตกลุ่มเสี่ยง ให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต ( เป้าหมาย ร้อยละ 70 ) เตรียมความพร้อมของทีม MCATT ในพื้นที่ - พัฒนาศักยภาพเรื่อง Community Resilience สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต ระดับตำบลนำ ร่อง - ซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต และสุขภาพจิต ฉุกเฉิน แบบบูรณาการ - สื่อเทคโนโลยีด้านวิกฤตสุขภาพจิต ( จากกรม สุขภาพจิต )

5 ร่วมประเมินเหตุการณ์ การเยียวยา รายงานผล ( เชิงปริมาณ และคุณภาพ ) และติดตามดูแลต่อเนื่อง นิเทศติดตามเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนางานวิกฤต ปีงบประมาณ 2558

6 ผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง หมายถึง : ผู้ประสบภัยหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต ที่เสี่ยงต่อ โอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิต 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ครอบครัวผู้เสียชีวิต 2. ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาล ผู้พิการและทุพพลภาพ 3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการ บำบัดรักษา 4. เด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และพิการทาง กาย 5. ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล

7 การเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง : ผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิตและเยียวยา ด้านจิตใจ อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา สุขภาพจิต จะต้องได้รับการติดตามดูแล ต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตาม มาตรฐาน ทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต

8 กิจกรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงสาธารณภัย / ภาวะวิกฤต ในพื้นที่ จัดทำแผนรับมือสถานการณ์วิกฤต ทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบหลัก และ ผู้ปฏิบัติงานทีม MCATT ( แบบฟอร์ม MCC 1 ) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีม MCATT จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ( แบบฟอร์ม MCC 2 )

9 กิจกรรม ซ้อมแผนทีม MCATT บูรณาการร่วมกับทีมที่ เกี่ยวข้อง เช่น EMS miniMERT ( แบบฟอร์ม MCC 3 ) รายงานผลการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต ( แบบฟอร์ม MCATT.1 / Peer review ) ผลการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลต่อเนื่อง ในระยะเวลา 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน หรือ 1 ปี ( แบบฟอร์ม MCC 4 )

10 แผนการรับมือสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ อำเภอ / จังหวัด ความเสี่ยงสา ธารณภัย / ภาวะ วิกฤตในพื้นที่ แผนการรับมือ สถานการณ์วิกฤต ของทีม MCATT

11

12

13 แบบสรุปรายงาน ซ้อมแผน MCATT

14

15 Peer review

16

17


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานวิกฤต สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558 นางณัฐิยา ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google