งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล ) จุด แข็ง 1.คนทำงานมองเห็นความสำคัญ ทำให้รู้เป้าหมาย ในการดูแลรักษาได้มาตรฐาน 2.ทีมงานให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ 3.การบริหารจัดการระบบการจัดทำโครงการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล ) จุด แข็ง 1.คนทำงานมองเห็นความสำคัญ ทำให้รู้เป้าหมาย ในการดูแลรักษาได้มาตรฐาน 2.ทีมงานให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ 3.การบริหารจัดการระบบการจัดทำโครงการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล ) จุด แข็ง 1.คนทำงานมองเห็นความสำคัญ ทำให้รู้เป้าหมาย ในการดูแลรักษาได้มาตรฐาน 2.ทีมงานให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ 3.การบริหารจัดการระบบการจัดทำโครงการพัฒนา คุณภาพ เชื่อมโยงไปถึงระดับผู้บริหาร 4.การสนับสนุนของระดับนโยบายและตอบสนอง การทำงาน

3 จุดแข็ง 5.ได้รับสนับสนุนของระดับนโยบายและตอบสนอง การทำงาน 6.มีการประสานงานลงสู่ชุมชน โดยมีอสม. แกนนำผู้ ติดเชื้อ 7.มีระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการติดตาม Adherence ของผู้ป่วย

4 จุดอ่อน 1.การเชื่อมโยงข้อมูลจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร ยัง มีการนำเสนอน้อย 2.ยังไม่เป็นตัวชี้วัด ในระดับของโรงพยาบาล 3.การพรรณนาตัวชี้วัด บางตัวชี้วัด ค่อนข้างจะ พัฒนายาก เช่น Pap smear ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ(ปัจเจกชน) ของผู้รับบริการ 4.งานเอดส์เป็นงานที่มีโปรแกรมสำเร็จมาก บางครั้งซ้ำซ้อน คนรับผิดชอบงานเป็นคน เดียวกัน แต่ต้องลงโปรแกรมหลายโปรแกรม

5 โอกาส พัฒนา 1.กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร(ทีมงาน)ให้ชัดเจน มี การติดตามผล 2.การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ควรมีการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องจากความรู้ของโรคเอดส์ และโปรแกรมมี การพัฒนาอยู่เสมอ 3.ควรนำงานเอดส์เชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการพัฒนางาน คุณภาพของโรงพยาบาล(HA)

6 ภาวะคุกคาม 1.เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย งานเยอะ อัตรากำลัง จำกัด 2.การเข้าถึงระบบบริการยาก 3.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย,สัมพันธภาพ น้อย,จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.สวัสดิการดูแลรักษาผู้ป่วยมีหลายสิทธิ และ เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น UC, ราชการ,ปกส. 5.ปริมาณผู้ป่วยมักไปกองอยุ่ที่เดียว เช่น รพ. จังหวัด

7

8

9

10 กลุ่มหน่วยสนับสนุน ( สคร./ สสจ.) จุด แข็ง 1.ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญของโครงการ 2.มีการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติกับระดับ นโยบาย สามารถรับทราบปัญหาและแนวทางใน การทำโครงการ และวางแผนงาน

11 จุดอ่อน 1.ยังไม่มีข้อมูลเสนอผู้บริหาร (รพ.จะส่งข้อมูล ให้กับเขตโดยตรง) 2.ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนงาน 3.งบประมาณมีเฉพาะโครงการ จำกัดช่วงเวลา จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรองบประมาณ 4.ไม่มีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานให้จังหวัด ทราบ

12 โอกาส พัฒนา 1.สสจ. ควรมีแผนการติดตามข้อมูล จาก รพ. ให้ชัดเจน เช่น กำหนดวันที่จัดส่งรายงานของ รพ. 2.สสจ. ควรมีการวางแผนงบประมาณสำรองไว้สำหรับ งานเอดส์ สำหรับตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เพื่อสำรองไว้ หากไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 3.ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจังหวัด ด้วย รูปแบบการพัฒนา มากกว่าการแข่งขัน

13 ภาวะคุกคาม 1.ความไม่แน่นอนของนโยบาย 2.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย

14 สวัสดี

15

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล ) จุด แข็ง 1.คนทำงานมองเห็นความสำคัญ ทำให้รู้เป้าหมาย ในการดูแลรักษาได้มาตรฐาน 2.ทีมงานให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ 3.การบริหารจัดการระบบการจัดทำโครงการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google