งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การเพิ่มคุณภาพในโครงการ พัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถาน บริการพื้นฐาน โครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการ บริการในสถานบริการพื้นฐาน วันที่ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การเพิ่มคุณภาพในโครงการ พัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถาน บริการพื้นฐาน โครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการ บริการในสถานบริการพื้นฐาน วันที่ถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การเพิ่มคุณภาพในโครงการ พัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถาน บริการพื้นฐาน โครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการ บริการในสถานบริการพื้นฐาน วันที่ถ่ายทอด 10 - 11 มีนาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด โรงแรมเทวราช อ. เมือง จ. น่าน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ ติดต่อ 6 จังหวัด ผู้ถ่ายทอด นางนิภาศรี คำจริง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

2 การเพิ่มคุณภาพ ในโครงการ พัฒนารูปแบบ ปฏิบัติการบริการ ในสถานบริการ พื้นฐาน นำเสนอโดยนางนิภาศรี คำ จริง ตามโครงการเพิ่มคุณภาพฯ จ. น่าน วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2548

3 สมาชิก ประธาน นิภาศรี คำจริง เลขานุการ พนา พวงมะลิ ที่ปรึกษากลุ่ม เพชราภรณ์ สมาชิกกลุ่ม สุภาพ ทอง สุขุม ภาศินี ป้องป้อม ยุพิน อินพิทักษ์ อารมณ์ พลญา พิพัฒน์ เยาวเรศ วิสูตรโยธิน เสาวนีย์ ดีมูล

4 ขั้นตอนปฏิบัติในการ เริ่มต้นและดำรงความ ต่อเนื่องของการเพิ่ม คุณภาพการปฏิบัติการ บริการของเครือข่าย สถานบริการในจังหวัด

5 1. สร้างองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อในทุกระดับ ( รพศ. รพท. รพช. สสจ. สสจ. PCU เครือข่ายเอกชนและท้องถิ่น ) ให้ สอดคล้องกับ สปสช 2. ดำเนินการตามมาตรฐาน ด้านการป้องกันควบคุมโรคใน ทิศทางเดียวกัน 3. ชี้แจงการประเมินคุณภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค

6 4. ปรับระดับคุณภาพในส่วนที่ขาด จากข้อ 3 พร้อม หาแนวทาง แก้ไขเพื่อให้เป็น CQI 5. สนับสนุนด้านวิชาการงาน โรคไม่ติดต่อ ( สื่อ ประชาสัมพันธ์ต้นแบบ ) 6. พัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดความซ้ำซ้อนใน ระบบการให้บริการโดยมีสมุด ประจำตัวผู้รับบริการ ( เลข ประจำตัว 13 หลัก )

7 8. รณรงค์หัวใจ หลอดเลือด และการบาดเจ็บอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ( เหมือนรวมพลังสร้างสุขภาพ สร้างความตระหนัก ) ทั้งประเทศ 9. วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง, ภาระโรค 7. กำหนดเป้าหมายของการบริการ ( เรื่อง, คน, สถานที่ ) - ให้ความรู้ในด้านเทคนิควิธีการด้านสุขศึกษาและการสื่อสาร ( เช่น ทักษะชีวิต Self Help Group )

8 10. บูรณาการงานโรคไม่ติดต่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 11. วางแผนขั้นตอนการพัฒนาต่อเนื่อง 12. นิเทศ ประสาน กำกับ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

9 แบบการ วิเคราะห์ ปัจจัยและ การสนับสนุน

10 ปัจจัย คุณภาพ เพิ่มอะไรเพื่อ เพิ่มคุณภาพ การสนับสนุน ที่ต้องมี 1. วิธีการปฏิบัติ 1. แนวทาง ดำเนินงาน / มาตรฐาน / คุณภาพ 2. แนวทางการ ประเมินผล 1. คู่มือให้เขต / จังหวัด /CUP 2. การแสดงออก ของการบริการ 1. มีแผนการ ออกนิเทศ 2. มีการให้การ ปรึกษาด้าน บริการ / วิชาการ 3. มีการบูรณา การงานเขากับ กิจกรรมของ กระทรวงกรม กอง อื่น ที่มี กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน 1. แผนบูรณา การ

11 3. ศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน 1. องค์วามรู้ / ศึกษาวิจัย / กล ยุทธ์การทำงาน 1. มีการฝึกอบรม เป็นระยะ 2. ศึกษาดูงานทั้ง ในและ ต่างประเทศ 3. ทีมให้ คำปรึกษาด้าน การวิจัย 4. ประสานกลาง สนับสนุนการ ปฏิบัติงานใน ด้านต่างๆทุก ด้าน 4. ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้รับบริการและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 1. สร้างความ ตระหนัก 2. มีคู่มือที่ เหมาะสม 3. การเชื่อมโยง เครือข่าย 1. แนะนำ แหล่งข้อมูล 2. จัดหาคู่มือ

12 5. สิ่งของหรือ วัสดุรวมทั้ง ข้อมูลข่าวสาร 1. มีระบบสืบค้น ข้อมูลโรคไม่ ติดต่อโดย เชื่อมโยงกับ จังหวัด 2. กำหนด มาตรฐานวัสดุ 1. สนับสนุนและ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล 6. เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 1. มีศูนย์ ให้บริการสอบ วัดคุณภาพ เครื่องมือ 1. ความรู้ด้าน การใช้งาน 7. สถานที่ 1. ต้นแบบในการ ลดปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อ 2. ศูนย์การ เรียนรู้งาน โรคไม่ติดต่อ (Learning Organization) 1. มาตรการ / กฎหมาย / นโยบาย 2. ศึกษาดูงานใน พื้นที่ต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การเพิ่มคุณภาพในโครงการ พัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถาน บริการพื้นฐาน โครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการ บริการในสถานบริการพื้นฐาน วันที่ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google