งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการติดตาม และประเมินผลกระบวนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการติดตาม และประเมินผลกระบวนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการติดตาม และประเมินผลกระบวนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ

2 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล กระบวนการดำเนินงาน : จุดเด่น วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยคณะกรรมการที่ ประกอบด้วยตัวแทนจาก ทุกภาคส่วน มีการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยการบูรณา การทุกภาคส่วน มีการถ่ายทอดแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติชัดเจน มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับตำบลมากขึ้น

3 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล กระบวนการดำเนินงาน : จุดด้อย ไม่ได้นำข้อมูลด้านอื่น เช่น ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง การ ข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา ไม่ใช้ Evidence based การจัดลำดับความสำคัญ การจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ใช้แนวคิดของแผน ยุทธศาสตร์ เน้นนโยบายส่วนกลางเป็นหลัก การถ่ายทอดแผนสู่อำเภอเป็นลักษณะ Top down เป็น ส่วนใหญ่ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง

4 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล การบูรณาการ มีการบูรณาการ - กิจกรรมในระดับอำเภอ / ตำบลชัดเจน ขาดการบูรณาการ - กิจกรรมในระดับจังหวัด - เป้าหมาย และงบประมาณ

5 สถานการณ์การที่ลงไปประเมินผล ผลลัพธ์การดำเนินงาน ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนในทุกระดับ เน้นการประเมิน กระบวนการของกิจกรรมมากกว่า ยังไม่มีการประเมินมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา การสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลใน การพัฒนา ปรับปรุงยังมีน้อย

6 ข้อเสนอแนะ จัดทำคลังข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาให้เป็น ปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับศูนย์วิชาการ เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ เพื่อใช้ในการติดตาม สถานการณ์โรค NCD ควรมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน

7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สนย. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพ ของจังหวัดในการจัดทำแผนบูรณาการเชิงรุก กรมวิชาการที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และเป้าหมายการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ศูนย์วิชาการเขตและหน่วยงานส่วนกลาง ควรมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนบูรณาการของจังหวัด

8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ( ต่อ ) ระดับอำเภอควรพัฒนาบทบาท สสอ. ในการแปลง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพทีมติดตามประเมินผลระดับเขตอย่าง ต่อเนื่องทุกปี ควรมีการนำข้อสรุปการนำเสนอจากการประชุม P&P มาใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ควรกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในการประเมิน เพื่อ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกลุ่มย่อยสรุปผลการติดตาม และประเมินผลกระบวนการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มที่ ๓ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google