งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11. การดำเนินงาน สุขภาพจิต 1. โครงการศึกษาวิจัย 2. โครงการพัฒนามาตรฐาน การให้บริการ - สุขภาพจิต 3. การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11. การดำเนินงาน สุขภาพจิต 1. โครงการศึกษาวิจัย 2. โครงการพัฒนามาตรฐาน การให้บริการ - สุขภาพจิต 3. การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

2 การดำเนินงาน สุขภาพจิต 1. โครงการศึกษาวิจัย 2. โครงการพัฒนามาตรฐาน การให้บริการ - สุขภาพจิต 3. การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ

3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

4 ศึกษาการบูรณาการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงร่วมกับการสอน เพศศึกษาต่อค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน การพัฒนาคู่มือกิจกรรมกลุ่มบำบัดอารมณ์โกรธของวัยรุ่น การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-17 ปี ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 15 และ 17

5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมค่านิยมและพฤติกรรม ทางเพศในวัยรุ่นไทยของ 6 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน การศึกษาแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นโดย ใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การศึกษาการตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self esteem) ของกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 4 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน

6 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศใน วัยรุ่นโดยใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การประเมินผลคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิต

7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 โครงการพัฒนามาตรฐานการ ให้บริการสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2548 สัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิต สถานบริการสาธารณสุขมีแนวทางเดียวกัน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 * ส่งคู่มือมาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิตระดับ รพศ./ รพท./ รพช./ สอ./PCU. ส่งแบบสำรวจให้ประเมินตนเอง ) * สำรวจสถานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มกราคม 2549 * การอบรม “ การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวช ” 2 รุ่น 146 คน * นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการสุขภาพจิต * สำรวจสถานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2549 โครงการพัฒนามาตรฐานการ ให้บริการสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุ่มนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพจิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร * ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการให้การปรึกษา โดยกระบวนการ K.M. * อบรมการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน * อบรมความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านยาทางจิตเวช โครงการพัฒนามาตรฐานการ ให้บริการสุขภาพจิต

10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ผลการพัฒนามาตรฐาน บริการสุขภาพจิต เขต 15,17 รพศ./ รพท. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 (4 แห่ง ) รพช. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 (15 แห่ง ) สอ. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 31.15 (143 แห่ง )

11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึ นามิ ปี 2548-2550 ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมปฏิบัติการจิตเวช ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 29 ครั้ง ผลิตเอกสารแผ่นพับความรู้ การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ วิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 10 ครั้ง

12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึ นามิ ปี 2548-2550 การศึกษาวิจัย ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟู สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ จังหวัดระนอง การสำรวจข้อมูลเด็กกำพร้าจากการประสบภัยสึนามิ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11. การดำเนินงาน สุขภาพจิต 1. โครงการศึกษาวิจัย 2. โครงการพัฒนามาตรฐาน การให้บริการ - สุขภาพจิต 3. การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google