งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์
ในภาพรวมของเขต 12

2 หน่วยงานสนับสนุน (สสจ/สคร)
ความสำเร็จ ผู้ให้บริหารให้ความสำคัญต่องานพัฒนาคุณภาพบริการ มีหน่วยงานอื่นช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา โอกาสพัฒนา -มีการติดตามนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง -เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -เกิดเครือข่ายในการพัฒนางาน

3 SWOT Analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats

4 หน่วยบริการ จุดแข็ง 1. มีทีมสหวิชาชีพ ( แพทย์ พยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา เภสัชกร เจ้าหน้าที่ Lab ) 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอดส์มาหลายปี ( มากกว่า 5 ปี) 3. มีการบริการแบบ One Stop Service 4. มีระบบการส่งต่อระหว่างคลินิก มีการบูรณาการในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น TB+AIDS+HCI+ ยาเสพติด

5 หน่วยบริการ จุดอ่อน ข้อมูลกระจัดกระจายไม่สามารถรวบรวมให้อยู่ในที่เดียวกันได้ ระบบการบันทึกไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ขาดการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย

6 หน่วยบริการ ปัญหา อุปสรรค
ปัญหา อุปสรรค บุคลากรมีการเปลี่ยนย้ายบ่อย มีการโยกย้ายของบุคลากรทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน เจ้าหน้าที่ทำงานหลายด้านมีภาระและปริมาณงานที่มาก ขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการอบรม ขาดงบประมาณในการสนับสนุน

7 หน่วยบริการ โอกาส 1.เป็นตัวชี้วัดของ สปสช. ในการพัฒนาคุณภาพบริการที่ทุกโรงพยาบาลต้องปฏิบัติ 2.เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เกิดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

8 (Phattalung Hospital )
Best Practice โรงพยาบาลพัทลุง (Phattalung Hospital )

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google