งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการวิเคราะห์ ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการวิเคราะห์ ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการวิเคราะห์ ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12

2 หน่วยงานสนับสนุน ( สสจ / สคร ) ความสำเร็จ ผู้ให้บริหารให้ความสำคัญต่องานพัฒนา คุณภาพบริการ มีหน่วยงานอื่นช่วยผลักดันให้เกิดการ พัฒนา โอกาสพัฒนา - มีการติดตามนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง - เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เกิดเครือข่ายในการพัฒนางาน

3 SWOT Analysis Opportunities Threats Strengths Weaknesses

4 หน่วยบริการ จุดแข็ง 1. มีทีมสหวิชาชีพ ( แพทย์ พยาบาล ผู้ให้ คำปรึกษา เภสัชกร เจ้าหน้าที่ Lab ) 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอดส์มา หลายปี ( มากกว่า 5 ปี ) 3. มีการบริการแบบ One Stop Service 4. มีระบบการส่งต่อระหว่างคลินิก มีการบูร ณาการในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น TB+AIDS+HCI+ ยาเสพติด

5 หน่วยบริการ จุดอ่อน 1. ข้อมูลกระจัดกระจายไม่สามารถรวบรวม ให้อยู่ในที่เดียวกันได้ 2. ระบบการบันทึกไม่เป็นไปในรูปแบบ เดียวกัน 3. ขาดการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของ ผู้ป่วย

6 หน่วยบริการ ปัญหา อุปสรรค 1. บุคลากรมีการเปลี่ยนย้ายบ่อย มีการ โยกย้ายของบุคลากรทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการทำงาน 2. เจ้าหน้าที่ทำงานหลายด้านมีภาระและ ปริมาณงานที่มาก 3. ขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ อบรม 4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน

7 หน่วยบริการ โอกาส 1. เป็นตัวชี้วัดของ สปสช. ในการพัฒนา คุณภาพบริการที่ทุกโรงพยาบาลต้อง ปฏิบัติ 2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เกิดทีมงานในการพัฒนาคุณภาพการ บริการ

8 Best Practice โรงพยาบาลพัทลุง (Phattalung Hospital )

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปการวิเคราะห์ ความสำเร็จและโอกาส พัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google