งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552

2 ที่มา : ฐานข้อมูล VIS ต. ค.51- ก. ย. 52 แผนภูมิที่ 1 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับ การเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางกาย

3 แผนภูมิที่ 2 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ ( 830 เหตุการณ์ )

4 ที่มา : ฐานข้อมูล VIS ต. ค.51- ก. ย. 52 แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ ได้รับบาดเจ็บทางกาย / เสียชีวิต

5 แผนภูมิที่ 4 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯ จำแนกตามสถานบริการสาธารณสุขที่มา ใช้บริการ ( 2,029 ราย )

6 แผนภูมิที่ 5 ผู้ได้รับผลกระทบที่ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ปี )

7 แผนภูมิที่ 6 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯที่ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามเพศ

8 แผนภูมิที่ 7 ลักษณะผู้ได้รับ ผลกระทบฯ จำแนกตามลักษณะ ของการประสบเหตุการณ์

9 แผนภูมิที่ 8 ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหา สุขภาพจิต จำแนกตามพื้นที่สถานบริการ ( 300 ราย )

10 แผนภูมิที่ 9 อาการในผู้มีความ เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

11 รายงานการเยี่ยมผู้ได้รับ ผลกระทบ รายงานการเยี่ยมผู้ได้รับ ผลกระทบ จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552 (1,640 ราย ) (1,640 ราย )

12 แผนภูมิที่ 10 จำนวนผู้ที่ได้รับการ เยี่ยมแบ่งตามผลการประเมิน คัด กรอง ( ผล GHQ 12 ) ( 1,251 ราย )

13 แผนภูมิที่ 10 จำนวนผู้ที่ได้รับการ เยี่ยมแบ่งตามผลการประเมิน คัด กรอง ( ผล PTSD)

14 แผนภูมิที่ 11 จำนวนผู้ที่ได้รับการ เยี่ยมแบ่งตามปัญหา

15 แผนภูมิที่ 12 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยม แบ่ง ตามประเภทการช่วยเหลือ

16 แผนภูมิที่ 14 จำนวนผู้ที่ได้รับการ เยี่ยมแบ่งตาม จำนวนครั้งการเยี่ยม

17 แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของผู้ได้รับ ผลกระทบฯที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจ ตามมาตรฐานที่กำหนดแยกรายจังหวัด และโดยรวม ปี 2552

18 รายงานการส่งข้อมูล VMS ของพื้นที่

19 แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของการส่งข้อมูล ทั้งหมด

20 แผนภูมิที่ 17 ร้อยละของการส่ง ข้อมูลภายในกำหนดเวลา

21 รายงานผลการเยี่ยมครอบครัวผู้ ได้รับผลกระทบฯ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ฐานข้อมูลจากการนิเทศและสัมมนา ประเมินผล สถานที่ / อุปกรณ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรแกรม และการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ - การส่งข้อมูล ส่งล่าช้า -- ไม่มี Case บางพื้นที่ - Loss การเยี่ยม เนื่องจาก Case เป็นคนนอกพื้นที่ และทหาร - พื้นที่เสี่ยง ติดตามเยี่ยมครั้งต่อไปลำบาก - พื้นที่มีภารกิจมาก - ทีมไม่พร้อมในการลงเยี่ยม - พื้นที่ยังขาดทักษะการใช้โปรแกรมและการ แก้ปัญหา

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google