งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ การแสดงออก ความรู้สึกทางอารมณ์

4 1. ทำให้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกดี 2. ส่งเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การแก้ปัญหา 3. ข้อห้ามศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุมความประพฤติของบุคคลไม่ให้ทำ ชั่วแม้อยู่ในที่ลับตาคน 1. เป็นที่พึ่งทางใจ ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น 2. เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา และแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5 1. สร้างความสามัคคีและความสงบ สุข ในการอยู่ร่วมกัน 2. สร้างสันติภาพและคุ้มครองสังคม โลก 3. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่สังคม 1. ระดับครอบครัว ทำให้ครอบครัวมั่นคง และเป็นครอบครัวที่อบอุ่น 2. ระดับชุมชน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างและสร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน 3. ระดับชาติ เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ 4. ระดับโลก เป็นวิถีทางสุดท้ายแห่งความอยู่ รอดของมนุษยชาติ

6 1. สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม 2. สร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สังคม 3. ควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 4. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อสมาชิก กับปัญหาต่าง ๆ 5. สร้างศรัทธาและความเชื่อแก่มนุษย์ 6. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม 7. เป็นแรงเสริมการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ 8. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม 9. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีความสุขทางใจ

7 1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งที่ทำให้สมาชิกเกิดการยอมรับและศรัทธา เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น 2. พิธีกรรม คือรูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นกฎเกณฑ์ ธรรมเนียม หรือประเพณี 3. ความเชื่อ คือเป็นรูปแบบการสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรม 4. การปฏิบัติ คือการกระทำเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสำเร็จ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ การแสดงออก ความรู้สึกทางอารมณ์ 1. องค์การทางสังคม เช่น กลุ่มเจ้าอาวาส กลุ่มพระ กลุ่มชี กลุ่มบาทหลวง 2. หน้าที่ของสถาบันทางการศาสนา - การให้การอบรมสั่งสอน - การปกป้อง คุ้มครอง - การรักษากฎ ศีลธรรมของสังคม - การขัดเกลาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม 3. แบบแผนการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติ หลักธรรม ประเพณี

8 ก. สร้างความงมงายให้เชื่อในเรื่องโชคลาง ข. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม ค. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม ง. สนองความต้องการทางจิตใจแก่สมาชิกเมื่อ สมาชิกเผชิญ กับปัญหาต่าง ๆ 1. ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่ของศาสนา ก. ศาสนาคริสต์ ข. ศาสนาอิสลาม ค. ศาสนาพุทธ ง. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 3. ศาสนาใด เกี่ยวข้องกับ สถาบัน ศาสนาของ ไทยมากที่สุด ก. ความเชื่อ ข. การแสดงออก ค. ความรู้สึกทางอารมณ์ ง. ความรัก 4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบ ของสถาบันศาสนา ก. พิธีกรรม ข. หลักความ เชื่อ ค. หลักธรรม คำสอน ง. หลักการ ปฏิบัติ 2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบ ของสถาบันศาสนา ก. ไปทำบุญทุกวันพระ ข. บริจาคเงินบำรุงวัด ค. นำหลักธรรมไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ง. พิมพ์หลักธรรมไป เผยแพร่แก่ผู้อื่น 5. ข้อใดเป็นการรักษา ศาสนาได้ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับ จิตใจ ความเชื่อทางสังคม ทางศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ความเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google