งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นทีม. Team Work 1. 1. ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในกา รอยูร่วมกัน 2. 2. ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมาย เดียวกัน 3. 3. ต้องมองเห็นประโยชน์ของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นทีม. Team Work 1. 1. ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในกา รอยูร่วมกัน 2. 2. ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมาย เดียวกัน 3. 3. ต้องมองเห็นประโยชน์ของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นทีม

2 Team Work 1. 1. ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในกา รอยูร่วมกัน 2. 2. ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมาย เดียวกัน 3. 3. ต้องมองเห็นประโยชน์ของการ ทำงานร่วมกัน 4. 4. ต้องถือกฎกติกาและกรอบการ ทำงานเดียวกัน 5. 5. ต้องกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนไว้ อย่างชัดเจน 6. 6. ต้องมีผู้นำกลุ่มหรือหัวหน้าทีมคน เดียวกัน 7. 7. ต้องรับผิดชอบในความสำเร็จ หรือล้มเหลวร่วมกัน

3 ทีมคุณภาพ 1. 1. จิตสำนึกแห่งหมู่คณะ 2. 2. จิตสำนึกแห่งการพึ่งพา อาศัยกัน 3. 3. จิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่ง เดียวกัน 4. 4. จิตสำนึกแห่งการยอมรับ ผู้อื่น 5. 5. จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ “ ให้ ”

4 ความลื่นไหลในการ ทำงาน 1. 1. จิตสำนึกแห่งการเห็น ประโยชน์ของการทำงาน ร่วมกัน 2. 2. จิตสำนึกแห่งการมองเห็น คุณค่าของกันและกัน 3. 3. จิตสำนึกแห่งการเป็นพวก เดียวกัน 4. 4. จิตสำนึกแห่งการรับผิดชอบใน ผลสำเร็จใดๆ ร่วมกัน 5. 5. จิตสำนึกแห่งคุณภาพ

5 ไฟแรงในการทำงาน 1. 1. ความเชื่อมั่น ในตนเอง 2. 2. ความมุ่งมั่นที่ จะทำให้สำเร็จ 3. 3. ความศรัทธา ในผลสำเร็จที่ ต้องการ

6 ส่วนผสมของความรักใน จิตมนุษย์ 1. 1. การอดทนต่อการกระทำไม่ถูกต้อง ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขแห่งตน 2. 2. การอดกลั้นต่อการกระทำไม่ถูกต้อง ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น 3. 3. การให้อภัยต่อการกระทำไม่ถูกต้อง ของผู้อื่น เพื่อตอบแทนพระคุณผู้เป็นครู สอนพฤติกรรมด้านลบนั้นให้ตนเองได้ เรียนรู้ 4. 4. การห่วงใย ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาเป็น สุข 5. 5. การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ด้วยอยากเห็น ผู้อื่นเขาพ้นทุกข์

7 ความมั่นคงในจิตใจ 1. 1. ทัศนคติ 2. 2. ความเชื่อมั่น 3. 3. ความมุ่งมั่น 4. 4. ความศรัทธา

8 ลักษณะเด่นของ “ ทีมไม่ เวอร์ค ” 1. 1. ผลสำเร็จในเชิงปริมาณ แย่ ! 2. 2. ผลสำเร็จในเชิงคุณภาพ แย่ ! 3. 3. บรรยากาศในที่ทำงาน แย่ ! 4. 4. สุขภาพจิตของนาย ลูกน้อง และเถ้าแก่ แย่ ! 5. 5. ภาพพจน์ในสายตาลูกค้า ภายนอก แย่ !

9 ปัญหาด้านจิตวิทยาส่วน บุคคล • • มีความบกพร่องทางจิตสำนึกและ การมีอคติต่อกันเพราะมีทัศนคติ ต่างกัน • • มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการดำเนิน ชีวิตและการทำงานที่ไม่ถูกต้อง • • ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะ • • ขาดความสามารถด้านการยอมรับ ในสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตนเอง กับผู้อื่น • • ขาดความสามารถในการปรับ ตนเองเข้าหาผู้อื่น • • ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน ร่วมกัน

10 ปัญหาด้านวิชาการและความ ชำนาญในงานที่ทำ • • พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะ ทำงานนั้นอย่างไร • • พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไม จึงต้องทำงานนั้น • • พวกเขาขาดเทคนิคและศิลปะ ในการทำงาน • • พวกเขาขาดทักษะความ ชำนาญในงานที่ทำ • • พวกเขาขาดความพร้อมเพรียง กันในการทำงาน • • พวกเขาขาดทักษะการ ประสานงานกันในระบบทีม เวอร์ค

11 หลักการสร้างคนดีและมี คุณภาพ 1. 1. ต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ แบบยั่งยืนเท่านั้น 2. 2. ห้ามขู่บังคับฝืนใจคนให้เป็นคนดี 3. 3. ห้ามใช้สิ่งยั่วยุล่อใจคนให้อยากได้ เพื่อแลกกับการทำดี 4. 4. จงให้รางวัลตอบแทนคนดีหลัง พบว่าเขาทำดีแล้วเท่านั้น 5. 5. ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไว้เป็น แบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น 6. 6. จงให้โอกาสคนชั่วได้แก้ตัวบ้าง เพราะคนทุกคนอยากเป็นคนดี

12 คนแบบไหนที่ทีมต้องการ คนคุณภาพ เก่งงาน สมองไว นิสัยดี มีไฟ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นทีม. Team Work 1. 1. ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในกา รอยูร่วมกัน 2. 2. ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมาย เดียวกัน 3. 3. ต้องมองเห็นประโยชน์ของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google