งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม

2 Team Work ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการอยูร่วมกัน
ต้องทำงานนั้นโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ต้องมองเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน ต้องถือกฎกติกาและกรอบการทำงานเดียวกัน ต้องกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน ต้องมีผู้นำกลุ่มหรือหัวหน้าทีมคนเดียวกัน ต้องรับผิดชอบในความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน

3 ทีมคุณภาพ จิตสำนึกแห่งหมู่คณะ จิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน
จิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน จิตสำนึกแห่งการยอมรับผู้อื่น จิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ “ให้”

4 ความลื่นไหลในการทำงาน
จิตสำนึกแห่งการเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน จิตสำนึกแห่งการมองเห็นคุณค่าของกันและกัน จิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน จิตสำนึกแห่งการรับผิดชอบในผลสำเร็จใดๆ ร่วมกัน จิตสำนึกแห่งคุณภาพ

5 ไฟแรงในการทำงาน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ความศรัทธาในผลสำเร็จที่ต้องการ

6 ส่วนผสมของความรักในจิตมนุษย์
การอดทนต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขแห่งตน การอดกลั้นต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น การให้อภัยต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อตอบแทนพระคุณผู้เป็นครูสอนพฤติกรรมด้านลบนั้นให้ตนเองได้เรียนรู้ การห่วงใย ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาเป็นสุข การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาพ้นทุกข์

7 ความมั่นคงในจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น ความศรัทธา

8 ลักษณะเด่นของ “ทีมไม่เวอร์ค”
ผลสำเร็จในเชิงปริมาณ แย่! ผลสำเร็จในเชิงคุณภาพ แย่! บรรยากาศในที่ทำงาน แย่! สุขภาพจิตของนาย ลูกน้อง และเถ้าแก่ แย่! ภาพพจน์ในสายตาลูกค้าภายนอก แย่!

9 ปัญหาด้านจิตวิทยาส่วนบุคคล
มีความบกพร่องทางจิตสำนึกและการมีอคติต่อกันเพราะมีทัศนคติต่างกัน มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการดำเนินชีวิตและการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะ ขาดความสามารถด้านการยอมรับในสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตนเองกับผู้อื่น ขาดความสามารถในการปรับตนเองเข้าหาผู้อื่น ขาดแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน

10 ปัญหาด้านวิชาการและความชำนาญในงานที่ทำ
พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะทำงานนั้นอย่างไร พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องทำงานนั้น พวกเขาขาดเทคนิคและศิลปะในการทำงาน พวกเขาขาดทักษะความชำนาญในงานที่ทำ พวกเขาขาดความพร้อมเพรียงกันในการทำงาน พวกเขาขาดทักษะการประสานงานกันในระบบทีมเวอร์ค

11 หลักการสร้างคนดีและมีคุณภาพ
ต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพแบบยั่งยืนเท่านั้น ห้ามขู่บังคับฝืนใจคนให้เป็นคนดี ห้ามใช้สิ่งยั่วยุล่อใจคนให้อยากได้เพื่อแลกกับการทำดี จงให้รางวัลตอบแทนคนดีหลังพบว่าเขาทำดีแล้วเท่านั้น ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไว้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น จงให้โอกาสคนชั่วได้แก้ตัวบ้างเพราะคนทุกคนอยากเป็นคนดี

12 คนแบบไหนที่ทีมต้องการ
คนคุณภาพ เก่งงาน สมองไว นิสัยดี มีไฟ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google