งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 ค่านิยมใน สังคมไทย. ค่านิยมของสังคมไทย ค่านิยม ( Values) ของ สังคมไทย หมายถึง สิ่งที่คน สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ หรือจะเป็น “ วิถีของการจัดรูปความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 ค่านิยมใน สังคมไทย. ค่านิยมของสังคมไทย ค่านิยม ( Values) ของ สังคมไทย หมายถึง สิ่งที่คน สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ หรือจะเป็น “ วิถีของการจัดรูปความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 ค่านิยมใน สังคมไทย

2 ค่านิยมของสังคมไทย ค่านิยม ( Values) ของ สังคมไทย หมายถึง สิ่งที่คน สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ หรือจะเป็น “ วิถีของการจัดรูปความ ประพฤติ ” ที่มีความหมายต่อ บุคคล เป็นแบบฉบับของ ความคิดที่มีคุณค่าสำหรับ ยึดถือในการปฏิบัติตัวของคน ในสังคม

3 ความหมายของค่านิยม ค่านิยม เป็นแนวความคิด ความเชื่อ เป็นอุดมการณ์ เป็น ความต้องการของกลุ่มคนใน สังคมซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี มี คุณค่าควรแก่การนำไปปฏิบัติ เป็นกรอบของการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และสังคม

4 ลักษณะของค่านิยม กำหนดการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม สมาชิกในสังคมยึดถือมานาน ค่านิยมที่ยึดถือนั้นเป็นความ ต้องการของคนในสังคม สมาชิกในกลุ่มให้การยอมรับ

5 ชนิดของค่านิยม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่านิยมวิถีปฏิบัติ คือค่านิยมที่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แบ่ง ออกเป็น 2 อย่าง คือ ค่านิยมปลายทาง เป็นค่านิยมที่ แสดงถึงจุดหมายปลายทางของ ชีวิต แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ค่านิยมด้านจริยธรรม ค่านิยมสร้างตน ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมส่วนสังคม

6 ค่านิยมของสังคมไทยในอดีต ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่องวิญญาณ ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม เคารพผู้อาวุโส นิยมการมีอำนาจบารมี ยึดมั่นในจารีตประเพณี ยกย่องระบบศักดินา เชื่อโชคลาง ชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

7 ค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เชื่อในเรื่องเหตุผล นิยมการบริโภค นิยมความร่ำรวย ชอบอิสะ ทำงานแข่งกับเวลา การศึกษาหาความรู้ แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น เชื่อมั่นในตนเอง มีความเสมอภาค ทดลองอยู่ก่อนแต่งงาน นิยมภาษาต่างชาติ

8 ค่านิยมทั่วไปของสังคมไทย ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ นับถือเงินตรา นิไม่ตรงต่อเวลา เคารพผู้อาวุโส ขาดความอดทน ขาดระเบียบวินัย กตัญญูรู้คุณ รักความสนุก ชอบโฆษณา ของแจก ชอบต่อรอง ชอบงานพิธี

9 ค่านิยมของสังคมเมืองและสังคมชนบท ค่านิยมสังคมเมือง 1. นิยมวัตถุ 2. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบ ความหรูหรา 3. นิยมใช้สินค้า ต่างประเทศ 4. มีการแข่งขันกันมาก 5. เห็นแก่ตัว 6. มีหลักการและเหตุผล 7. ยกย่องเงินและอำนาจ 8. ขาดระเบียบวินัย 9. ชอบเสี่ยงโชค 10. ร่วมพิธีกรรมทาง ศาสนาน้อย ค่านิยมสังคมชนบท 1. นิยมคุณความดี 2. ประหยัด เศรษฐกิจ พอเพียง 3. นิยมใช้สินค้าไทย 4. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5. เสียสละ เห็นแก่ ส่วนรวม 6. เชื่อเรื่องโชคลาง 7. ยกย่องคนดี 8. พึ่งพาอาศัยกัน 9. ชอบเล่นการพนัน 10. ร่วมพิธีกรรมทาง ศาสนามาก

10 ค่านิยมพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรม การวัฒนธรรมแห่งชาติ 1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 2. การประหยัดและอดออม 3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 4. การปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา 5. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

11 ค่านิยมที่ควรปลูกฝังในสังคมไทย มี 10 ประการ คือ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. การนิยมความเป็นไทย ภูมิใจไทยทำ 3. ความขยันและอดทน 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 5. มีความกตัญญูกตเวที 6. มีความประหยัด อดออม 7. มีน้ำใจไมตรี แสดงความมีน้ำใจ 8. มีสัมมาคารวะ รู้จัก กาลเทศะ เคารพผู้อาวุโส 9. ยกย่องผู้กระทำความ ดี ยกย่องคนดี 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

12 ค่านิยมที่ควรแก้ไขในสังคมไทย มี 10 ประการ คือ ยกย่องผู้มีเงินและมีอำนาจ การนิยมใช้สินค้าต่างประเทศ ฟุ่มเฟือยหรูหรา รักความสนุกสนานและความสบาย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่รู้หน้าที่ ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน เชื่อเรื่องโชคลางและเล่นการพนัน ชอบทำงานเป็นเล่น ทำเล่นเป็นงาน เชื่อเรื่องบุญกรรม พูดมากกว่าทำ หน้าใหญ่ใจโต และจมไม่ลง

13 การสร้างค่านิยมให้กับ เยาวชน  สถาบันครอบครัว พ่อแม่ควร ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชน  สถาบันการศึกษาให้การอบรมสั่ง สอนในด้านความรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีจริยธรรม  ให้เยาวชนรู้จักใช้สติปัญญาในการ แก้ปัญหาด้วยเหตุผลแห่งความ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 ค่านิยมใน สังคมไทย. ค่านิยมของสังคมไทย ค่านิยม ( Values) ของ สังคมไทย หมายถึง สิ่งที่คน สนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ หรือจะเป็น “ วิถีของการจัดรูปความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google