งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ” ( พ. ร. บ. วัฒนธรรม พ. ศ. 2485) “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ” ( พ. ร. บ. วัฒนธรรม พ. ศ. 2485) “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ” ( พ. ร. บ. วัฒนธรรม พ. ศ. 2485) “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ” ( พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2530)

5

6

7

8

9 “ วัฒนธรรม คือ ระบบอันซับซ้อนซึ่ง ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจน ความคิดและลักษณะนิสัยซึ่งมนุษย์ได้มา จากการเป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคม ” (Edward B. Tylor, 1871) “ วิถีชีวิตทั้งหมดของผู้คน มรดกทาง สังคมที่บุคคลได้รับจากกลุ่ม ซึ่งออกแบบ มาสำหรับการดำเนินชีวิตของกลุ่มคน นั้นๆ ” (Kluckhon, 1949) “ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ถายทอด กันมาผ่านการเรียนรู้ มีส่วนสำคัญใน การชี้นำความเชื่อและพฤติกรรมของคน ที่ได้เรียนรู้หรือรับรู้สิ่งเหล่านั้น ” (Kottak, 2000)

10 ให้ความหมายของ “ วัฒนธรรม ” ใน มุมมองที่กว้างกว่า ความหมายทั่วไป เป็น “ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม รวมทั้งสิ่ง ที่ดีงามและไม่ดีงาม มีการปลูกฝังถ่ายทอดต่อกันมาเป็น แม่แบบในการปฏิบัติตัว การดำเนินชีวิต ”

11

12

13

14

15

16

17 3) เป็นระบบรวมที่เป็นเอกภาพ แต่ละ ส่วนสอด ประสานกันอย่างเหมาะสม 5) มีการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง 4) เกิดจากการเรียนรู้ มีการถ่ายทอด 2) เป็นสิ่งที่คนในกลุ่มมีร่วมกัน 1) มีแบบแผน ( ต่อ..)

18 การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เรียนรู้ ความหมายผ่านทาง ภาษาและระบบสัญลักษณ์ (Cultural learning / Enculturation) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Situational learning) การเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของ กลุ่ม (Social learning / Socialization)

19 วัฒนธรรมวัตถุ / วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Material /Non- material culture) วัฒนธรรมที่เป็นความคิด / วัฒนธรรมที่แสดงออก โดยพฤติกรรม - วัฒนธรรมตามอุดมคติ / วัฒนธรรมที่ปฏิบัติ จริง (Ideal / Actual culture) วัฒนธรรมหลัก / วัฒนธรรมย่อย (Dominant culture / sub-culture) - วัฒนธรรมหลวง / วัฒนธรรมราษฎร์ (Great traditions / Little traditions) … วัฒนธรรมประจำชาติ / วัฒนธรรมพื้นบ้าน ( ท้องถิ่น ) High / Low / Popular culture

20

21

22 วัฒนธรรมสัมพัทธ์ (Cultural relativity) + แบบแผนการเลี้ยงดูเด็ก (Child-rearing practice) + การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) + การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Enculturation)

23

24 กำหนดกรอบในการปฏิบัติตัว วัฒนธรรม = หัวใจของวิชามานุษวิทยา หากเข้าใจวัฒนธรรมจะเข้าใจความคิดและ พฤติกรรมของคนและกลุ่มคน 1. เป็นกรอบที่ครอบคลุมวิธีคิด โลกทัศน์โดยรวมของคน 2. เป็นเครื่องมือในการปรับตัวเพื่อความ อยู่รอดของมนุษย์ ความสามารถในการ สร้างวัฒนธรรมทำให้มนุษย์พัฒนาไปได้ เร็วกว่าสัตว์อื่น

25


ดาวน์โหลด ppt “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ” ( พ. ร. บ. วัฒนธรรม พ. ศ. 2485) “ สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google