งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณของวิชาชีพค รู วิทยาลัยอุบลราชธานี บัญญัติ สมสุพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณของวิชาชีพค รู วิทยาลัยอุบลราชธานี บัญญัติ สมสุพรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณของวิชาชีพค รู วิทยาลัยอุบลราชธานี บัญญัติ สมสุพรรณ

2 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 1. จรรยาบรรณต่อ ตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อ วิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อ ผู้รับบริการ 4. จรรยาบรรณต่อ ผู้ร่วมประกอบกาชีพ 5. จรรยาบรรณต่อ สังคม 6. จรรยาบรรณต่อ สังคม www.utcbanyat.com จรรยาบรรณ 5 ทั้งประเภท

3 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณ ต่อตนเอง ผู้วิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยใน ตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ www.utcbanyat.com

4 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรวิชาชีพ www.utcbanyat.com

5 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจ ใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และ ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ www.utcbanyat.com

6 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ 4. ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ ผู้รับบริการ 5. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ www.utcbanyat.com

7 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ คุณธรรม สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ www.utcbanyat.com

8 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ จรรยาบรรณ ต่อสังคม พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการ อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข www.utcbanyat.com


ดาวน์โหลด ppt 8 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลฯ www.utcbanyat.com คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณของวิชาชีพค รู วิทยาลัยอุบลราชธานี บัญญัติ สมสุพรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google