งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การตั้งราคาโดย พิจารณาจากต้นทุน โครงสร้างต้นทุน 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost: FC) และต้นทุนคงที่รวม (total cost: TFC) 2. ต้นทุนผันแปร (total variable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การตั้งราคาโดย พิจารณาจากต้นทุน โครงสร้างต้นทุน 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost: FC) และต้นทุนคงที่รวม (total cost: TFC) 2. ต้นทุนผันแปร (total variable."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การตั้งราคาโดย พิจารณาจากต้นทุน โครงสร้างต้นทุน 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost: FC) และต้นทุนคงที่รวม (total cost: TFC) 2. ต้นทุนผันแปร (total variable cost: TVC) 2.1 กรณีต้นทุนผันแปรต่อ หน่วยคงที่ 2.2 กรณีต้นทุนผันแปรต่อ หน่วยเปลี่ยนแปลง

2 โครงสร้างต้นทุน ( ต่อ ) 3. ต้นทุนรวม (total cost: TC) 3.1 กรณีต้นทุนผันแปรต่อ หน่วยคงที่ 3.2 กรณีต้นทุนผันแปรต่อ หน่วยเปลี่ยนแปลง 4. ต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อหน่วย (average fixed cost: AFC) 5. ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (average variable cost: AVC)

3 โครงสร้างต้นทุน ( ต่อ ) 6. ต้นทุนเฉลี่ย ((average cost: AC) หรือต้นทุนรวม เฉลี่ย (average total cost: ATC) 7. ต้นทุนส่วนเพิ่มหรือต้นทุน หน่วยสุดท้าย (marginal cost: MC)

4 วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่ม จากต้นทุน 1. วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ต้นทุนเฉลี่ย (average cost pricing) หรือต้นทุน เต็มจำนวน (full cost pricing) 2. วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่ม จากต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (average variable cost pricing) หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (incremental cost pricing)

5 วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ต้นทุน ( ต่อ ) 3. วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ต้นทุนส่วนเพิ่ม (marginal cost pricing) วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ราคาขาย วิธีการตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ราคาขาย (mark up on selling price หรือ mark up pricing) เป็นการตั้งราคาแบบบวก กำไรส่วนเพิ่มเข้าไปในราคาขาย

6 วิธีการตั้งราคาแบบลูกโซ่ ( ต่อ ) วิธีการตั้งราคาแบบลูกโซ่ใน ช่องทางการจัดจำเหน่าย (mark up chain pricing หรือ mark up through a channel of distribution)

7 ข้อดีและข้อเสียของการตั้งราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน 1. ข้อดี 1.1 เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนใน การตั้งราคาได้สะดวก 1.2 เป็นวิธีที่สามารถกำหนด ได้ชัดเจนว่าธุรกิจจะมี กำไรเท่าไร 1.3 ทำให้ธุรกิจได้ใช้ ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้าง ต้นทุน โดยธุรกิจจะได้เปรียบจากการ ตั้งราคาให้เหมาะสม ตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง

8 ข้อดีและข้อเสียของการตั้งราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน 2. ข้อเสีย 2.1 เมื่อต้นทุนเปลี่ยนแปลง ธุรกิจต้องต้องเปลี่ยนแปลง ราคาตามไปด้วย ทำให้ธุรกิจต้องสามารถ เปลี่ยนแปลงราคาได้ ทันที 2.2 อาจผิดพลาดโดยคำนวณ ต้นทุนทุกประเภทไม่ ครอบคลุม เช่น ต้นทุนด้านการตลาด ( ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และต้นทุนการส่งเสริม การตลาด ) ต้นทุนแรงงาน และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

9 กลยุทธ์การตั้งราคาโดยใช้ จุดคุ้มทุน 1. แนวความคิดเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน 1.1 จุดค้มทุน (break- even point) 1.2 รายได้รวม (total revenue: TR) 1.3 ต้นทุนรวม (total cost: TC) 2. วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว 3. วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลายชนิด

10 วิธีการตั้งราคาจากการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนเมื่อราคา และอุปสงค์เปลี่ยนแปลง 1. คาดคะเนปริมาณความ ต้องการซื้อสินค้า 2. คำนวณต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น จากปริมาณการผลิต 3. คำนวณหากำไรหรือขาดทุน ที่เกิดขึ้นในแต่ละ ระดับราคา 4. ตัดสินใจเลือกระดับราคาที่ ทำให้เกิดกำไรสูงสุด 5. คำนวณจุดคุ้มทุนในแต่ละ ระดับราคา

11 วิธีการตั้งราคาจากการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน แบบเส้นโค้ง 1. การคำนวณหารายได้รวม ที่เกิดจากราคาต่อหน่วย 2. การคำนวณต้นทุนรวม 3. การคำนวณกำไรหรือ ขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ ระดับราคา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การตั้งราคาโดย พิจารณาจากต้นทุน โครงสร้างต้นทุน 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost: FC) และต้นทุนคงที่รวม (total cost: TFC) 2. ต้นทุนผันแปร (total variable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google