งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 11. Price Utility Value Pricing objectives Profit oriented Sale oriented Status quo Maximize profits Target return Increase sales Growth in market.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 11. Price Utility Value Pricing objectives Profit oriented Sale oriented Status quo Maximize profits Target return Increase sales Growth in market."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 11

2 Price Utility Value

3 Pricing objectives Profit oriented Sale oriented Status quo Maximize profits Target return Increase sales Growth in market share Stabilized price Meeting competition

4 การตั้งราคาโดยมุ่งกำไร  กำไร = รายได้จากการขาย – ( ต้นทุนที่ขาย + ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น )  Profit = TR – TC (Cost of sale + expense) Maximize profits Target return

5 การตั้งราคาโดยมุ่งยอดขาย  รายได้จากการขาย = ราคา x ปริมาณการขาย Increase sales Growth in market share

6 วิธีพื้นฐานในการตั้งราคา  การตั้งราคาโดยยึดเกณฑ์ต้นทุน – บวกเพิ่มจาก AC – บวกเพิ่มจาก AVC – บวกเพิ่มจาก MC – บวกเพิ่มจากต้นทุนโดยพ่อค้าคน กลาง – การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

7

8 การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจาก ต้นทุนโดยพ่อค้าคนกลาง + Mark up ต้นทุน 64.8=90% ต้นทุน 72 = 80% ต้นทุน 90=60% ต้นทุนของ ผู้บริโภค = 150 กำไร =7.2= 10% ส่วนเพิ่ม =18=20% ส่วนเพิ่ม =60%=40% ราคาขาย = 72 = 100% ราคาขาย = 90 = 100% ราคาขาย = 150 = 100%

9 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  Break-even point  จุดที่แสดงถึงปริมาณ การผลิตเพื่อขายที่ทำ ให้รายได้รวมเท่ากับ ต้นทุนรวม

10 ส่วนชดเชยต้นทุนคงที่ต่อหน่วย (Contribution margin per unit)

11 TR TC TFC 4 40,000 20,000 TC, TR

12 ?

13 TFC 20,000 TR 50 TR 20 TR 10 TR 7.5 TC, TR TC

14 การตั้งราคาโดยพิจารณา ความสัมพันธ์กับตลาดอย่างเดียว การตั้งราคาโดยพิจารณา ความสัมพันธ์กับตลาดอย่างเดียว  การกำหนดราคาเพื่อเผชิญการ แข่งขัน  การกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน  การกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน

15 นโยบายและกลยุทธ์ การตั้งราคา

16 1. ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discounts and allowances) Quantity discounts Trade discount Cash discount Seasonal discount Forward discount Trade - in allowance

17 ผู้ผลิตให้ส่วนลดการค้า 40% 10% ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภค 216 บาท 240 บาท 400 บาท

18 2/10, n/30

19 2. การตั้งราคาตามแนว ภูมิศาสตร์  การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B. ณ จุดผลิต  การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว  การตั้งราคาส่งมอบตามเขต  การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระ ค่าขนส่ง  การตั้งราคาจากจุดฐานที่กำหนด

20 3. การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ใหม่  การตั้งราคาระดับสูง  การตั้งราคาระดับต่ำ 4. กลยุทธ์ราคาเดียวและกล ยุทธ์หลายราคา  กลยุทธ์ราคาเดียว  กลยุทธ์หลายราคา

21 5. การตั้งราคาตามหลัก จิตวิทยา  Price lining  Odd or even pricing 6. นโยบายระดับราคา  Pricing at the market  Pricing below the market  Pricing above the market

22 จงคำนวณราคาสินค้าตามโจทย์ ต่อไปนี้  กำหนดให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าด้วยต้นทุน 45 บาทต่อหน่วย ซึ่งในช่องทางในการจัด จำหน่ายจนกระทั่งถึงผู้บริโภคนั้น พ่อค้า ต้องการ Mark up ดังนี้  ผู้ผลิต (10%) พ่อค้าส่งราย ใหญ่ (20%) พ่อค้าส่งรายย่อย (50%) พ่อค้า ปลีก (60%) พ่อค้าส่งรายย่อย (50%) พ่อค้า ปลีก (60%)  จงคำนวณราคาที่พ่อค้าจะขายให้ในแต่ละ ระดับของพ่อค้าคนกลางโดยวิธีการตั้งราคา โดยบวกเพิ่มจากต้นทุนโดยพ่อค้าคนกลาง


ดาวน์โหลด ppt Lesson 11. Price Utility Value Pricing objectives Profit oriented Sale oriented Status quo Maximize profits Target return Increase sales Growth in market.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google