งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 การวิเคราะห์ราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 การวิเคราะห์ราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์ราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 2 หัวใจสำคัญของของการตลาดคือ หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน เปลี่ยนจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง จนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนมือ การตัดสินใจด้าน ราคาก็จะเปลี่ยนด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์ราคา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการตลาด มี 3 แนวทางของระบบการตลาดที่ทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ คือ ธรรมเนียมปฏิบัติ ส่วนกลาง หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือโดยการแข่งขัน

3 3 เกิดทางสายกลางระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เกิดการแสวงหารายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผลิตสินค้าและบริการให้กับสังคม ช่วยจัดสรรทรัพยากร นั่นคือ ก่อให้เกิด การลงทุน หากราคาเพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ ดำเนินได้ต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจะลดลง 7.1 บทบาทของราคาในระบบเศรษฐกิจ

4 4 บทบาทของราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 1.แนะนำและควบคุมการตัดสินใจในปริมาณ การผลิตและปริมาณการขาย 2.แนะนำและควบคุมการตัดสินใจในการ บริโภค 3.แนะนำและควบคุมการตัดสินใจทาง การตลาดในด้าน Time, Form and Place

5 5 จำนวนสินค้าทดแทนในตลาดมีจำนวนมาก ราคาและกำไร คือ สาเหตุที่สำคัญในการเลือกซื้อ สินค้าและเลือกผลิตสินค้า ราคาของสินค้าทดแทนกันจึงมีผลต่อการซื้อ การ ผลิต และการขาย ของทั้งเกษตรกร หน่วยธุรกิจ ทางการตลาด และผู้บริโภค ใช้การพิจารณาสัดส่วนราคาของสินค้าทดแทนกัน 7.2 Relative Prices กับการตัดสินใจด้านการตลาด

6 6 หน่วยธุรกิจตลาด YY MC ATC S P ( บาทต่อหน่วย ) MC, ATC Y P0P0 D 7.3 การประยุกต์จากการวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์

7 7 1) ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หน่วยธุรกิจตลาด MC ATC S P ( บาทต่อหน่วย ) MC, ATC Y YY P0P0 D=MR A Y0Y0

8 8 1) ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์(ต่อ) หน่วยธุรกิจ ตลาด S1S1 MC ATC S P ( บาทต่อหน่วย ) MC, ATC Y YY P0P0 D=MR B P1P1 Y1Y1

9 9 2) ในตลาดผูกขาด D P1P1 MC, ATC Y Y P0P0 MR MC ATC A MC ATC MR D Y0Y0Y1Y1

10 10 3. ในระยะสั้นมาก YY S P ( บาทต่อหน่วย ) P0P0 D0D0 D1D1 P1P1

11 11 สรุป กำหนดราคา ณ จุด รายรับเพิ่มเท่ากับต้นทุนเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ดุลยภาพของตลาดเปลี่ยนแปลงไป มีการปรับตัวของผู้ผลิตจนได้ดุลยภาพใหม่

12 12 การกำหนดราคา (Price Determination) เกิดจากกระบวนการแรงผลักดันของ Demand and Supply การค้นพบราคา (Price Discovery) เกิดจากกระบวนการของผู้ซื้อและ ผู้บริโภคในการได้มาซึ่งราคา Five systems of price discovery for farm products have been identified 7.4 การค้นพบราคา (Price Discovery)

13 13 1) การต่อรองราคาตัวต่อตัว(Individual, decentralized negotiations) เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นอยู่กับ ข้อมูลข่าวสาร, ประสบการณ์ในการค้าขาย,ความสัมพันธ์ ระหว่างอำนาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย 2) การกำหนดราคาในองค์การตลาดหรือตลาดกลาง (Organized or central markets) เป็นการตกลงกันที่มีการกำหนดรูปแบบแน่นอน จากองค์กรตลาดหรือตลาดกลางนั้น ตลาดต้องมีข้อมูล มากพอในการกำหนดราคา และต้องรู้ต้นทุนของ เกษตรกรดี ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่ำ โปร่งใส และ เปิดเผย

14 14 3) การกำหนดราคาตามตำรา (Formula pricing) เป็นการกำหนดราคาตามรายงานขององค์กรหรือ หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุงราคา ตามคุณภาพ ของสินค้า และบวกค่าขนส่งเพิ่ม 4) การรวมกลุ่มกันต่อรองราคา (Bargained pricing) เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อการกำหนด ราคาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรแต่ละรายมีต้นทุน ไม่เหมือนกันการได้กำไรจึงยังคงแตกต่างกัน เหมาะกับ การรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน คุณภาพ สินค้าใกล้เคียงกัน

15 15 5) การกำหนดราคาโดยผู้บริหาร (Administered pricing) เป็นการกำหนดราคาโดยรัฐบาลหรือเอกชน เช่น – Price support – Price ceiling – Supply control

16 16


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์ราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google