งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 การกำหนดราคา มุ่งที่ต้นทุน Thonburi University A.suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 การกำหนดราคา มุ่งที่ต้นทุน Thonburi University A.suchada Hommanee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 การกำหนดราคา มุ่งที่ต้นทุน Thonburi University A.suchada Hommanee

2 1. บทบาทและประเภทของต้นทุน บทบาทของต้นทุนในการกำหนด ราคา 1.1 บทบาทของต้นทุนในการกำหนด ราคา 1.2. ต้นทุนจำแนกตามความสัมพันธ์กับ ส่วนธุรกิจ มีดังนี้ 1 ต้นทุนโดยตรง 1 ต้นทุนโดยตรง 2 ต้นทุนทางอ้อมที่จำแนกได้ 2 ต้นทุนทางอ้อมที่จำแนกได้ 3 ต้นทุนร่วม 3 ต้นทุนร่วม 4 ต้นทุนเสียโอกาส 4 ต้นทุนเสียโอกาส 5 ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่ใช่เงิน สด 5 ต้นทุนเป็นเงินสดและไม่ใช่เงิน สด

3 บทบาทและประเภทของต้นทุน ( ต่อ ) 1.3. ต้นทุนจำแนกตามความสัมพันธ์กับกิจกรรมของกิจการ ต้นทุนผันแปร 1. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs : VC) หมายถึง ต้นทุนซึ่งผันแปรไป ตามระดับของกิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถวัดต้นทุน ผันแปรในลักษณะของ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Average Variable Cost : AVC) และ ต้นทุนผันแปรรว (Total Variable Cost: TVC) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนผันแปรเฉลี่ยและต้นทุนผันแปร รวม แสดงโดยสูตร ดังนี้ TVC = AVC * Q หรือ AVC = TVC Q Thonburi University A.suchada Hommanee

4 ต้นทุนผันแปร (Variable Costs : VC) ต้นทุนคงที่ 2. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) - ต้นทุนคงที่ของโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ (Specific Programmed Cost) - ต้นทุนคงที่ทั่วไป (Gen er al Programmed Cost) ต้นทุนกึ่งผันแปรกึ่งคงที่ 3. ต้นทุนกึ่งผันแปรกึ่งคงที่ (Semivariable Cost) 2. วิธีการกำหนดราคา โดยมุ่งที่ต้นทุน 2.1 การกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มจาก ต้นทุน (Cost Plus Method) 2.2 การกำหนดราคาโดยแบบบวกกำไรส่วน เพิ่มไว้ในราคาขาย (Markup Pricing) (Markup Pricing) Thonburi University A.suchada Hommanee

5 1. การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Method) ราคา = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม + กำไรที่ ต้องการ ปริมาณการขาย ( ปริมาณการผลิต ) หรือ TC + กำไรทั้งหมด Qตัวอย่าง ต้นทุนรวมคงที่ 40,000 บาท ต้นทุนผันแปรรวม 50,000 บาท ต้องการกำไร 10,000 บาท ปริมาณการผลิต 10,000 บาท ราคา = 40,000 + 50,000 + 10,000 = 10 บาท 10,000 Thonburi University A.suchada Hommanee

6 แบบฝึกหัด 1. การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Method) ราคา = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม + กำไรที่ ต้องการ ปริมาณการขาย ( ปริมาณการผลิต ) โจทย์ กิจการแห่งหนึ่งมีต้นทุนรวมคงที่เท่ากับ 200,000 บาท ต้นทุนผันแปรรวม 100,000 บาท และต้องการกำไร เท่ากับ 200,000 บาท ปริมาณการผลิต 100,000 หน่วย จะต้องตั้ง ราคาสินค้าเท่าใด Thonburi University A.suchada Hommanee

7 2. การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากราคาขาย (Mark Up on Selling Price or Mark up Pricing) ราคา = ______________ ต้นทุน _________________ 100% - อัตรากำไรส่วนเพิ่มในราคาขาย ตัวอย่าง ต้นทุนเสื้อตัวละ 30 บาท พ่อค้าต้องการกำไรส่วนเพิ่มในราคา 40% จะขายราคาเท่าไร ราคา = ____30____= 30_= 50 บาท 100% - 40% 60% Thonburi University A.suchada Hommanee

8 แบบฝึกหัด 2. การตั้งราคาโดยบวกเพิ่มจากราคา ขาย (Mark Up on Selling Price or Mark up Pricing) ราคา = ______________ ต้นทุน _________________ 100% - อัตรากำไรส่วนเพิ่มใน ราคาขาย โจทย์ ร้านจำหน่ายรองเท้าแห่งหนึ่ง ซื้อ รองเท้ามาราคา คู่ละ 100 บาท เขา ต้องการกำไรประมาณ 50% ของราคา ขาย เขาควรขายรองเท้าในราคาคู่ละ เท่าใด Thonburi University A.suchada Hommanee

9 การสร้างราคาโดยวิธีที่ เหมาะสม  1. ใช้ต้นทุนเป็นหลักสำคัญ  Cost-plus Pricing  Mark up Pricing  Break – Even Point  Fix cost  Variable Cost  Total Cost 2. การกำหนดราคาตาม ตลาด Thonburi University A.suchada Hommanee

10 การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Pricing)  คำนวณง่าย สะดวก  ประมาณการยอดขาย  คำนวณต้นทุนต่อหน่วย  กำหนดกำไรต่อหน่วยที่ต้องการ  มีข้อควรระวังในการคำนวณต้นทุนต่อ หน่วย ที่เป็นต้นทุนเฉลี่ย ณ ระดับการ ประมาณการยอดขาย Thonburi University A.suchada Hommanee

11 ตัวอย่างที่ 1 กิจการผลิตครีมสปามีต้นทุนผันแปร กระปุกละ 100 บาท ต้นทุนคงที่รวม 3,000,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะขายได้เดือนละ 50,000 กระปุก ต้องการได้กำไร กระปุกละ 50 บาท ต้นทุนต่อหน่วย = VC + FC= 100 + 3,000,000= 160 บาท Q 50,000 ราคาขาย = ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ต้องการ =160 + 50 =210 บาท Thonburi University A.suchada Hommanee

12 การกำหนดราคาโดยใช้ส่วนเพิ่ม (Markup Pricing)  สะดวกในการเปรียบเทียบราคาขาย  ทำให้เข้าใจโครงสร้างต้นทุน ราคา และกำไร  กำหนดร้อยละส่วนเพิ่ม (Markup Percentage) ที่ต้องการ  คำนวณราคาโดยอ้างอิงต้นทุนและ ร้อยละส่วนเพิ่ม  มีวิธีคำนวณ 2 แบบ คือ  Markup on Cost  Markup on Selling Price Thonburi University A.suchada Hommanee

13 ตัวอย่าง 1-1 เข็มขัดราคาทุน 160 บาท ต้องการกำไร 20% จะตั้งราคาเท่าไร ? ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากสูตร Price = Cost + Mark-Up Mark-Up on CostMark-Up on Price Price= Cost+ Mark-Up Price= 100+ 20 120= 100+ 20 วิธีคิด ทุน 100 ขาย 120 ทุน 160 ขาย 120 x 160 100 ตอบ ขาย 192 บาท Price= Cost+ Mark-Up 100= Cost+ 20 100= 80+ 20 วิธีคิด ทุน 80 ขาย 100 ทุน 160 ขาย 100 x 160 80 ตอบ ขาย 200 บาท Thonburi University A.suchada Hommanee

14 การกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยต้นทุนร่วมกับระดับ ความต้องการ (Demand) ณ ระดับราคาต่างๆมา เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคา จุดคุ้มทุน (Break – Even Point) - จุดคุ้มทุน (Break – Even Point) หมายถึง “ ระดับปริมาณการผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดรายได้รวมเท่ากับ ต้นทุนรวมของกิจการ จุดคุ้มทุน = ต้นทุน คงที่รวม ( หน่วยผลิตภัณฑ์ ) ราคาขาย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ปริมาณขาย ( หน่วย ) Thonburi University A.suchada Hommanee

15 การกำหนดเป้าหมายกำไร (Target Profit Pricing)  นำแนวคิดเรื่องจุดคุ้มทุน (Break Even) มาใช้ใน การกำหนดราคา  การคำนวณกำไรส่วนที่เกิน จากต้นทุนคงที่ ใช้สูตร P Q FC TC (= FC + VC) TR (= P x Q) BEP Profit FC Contribution = P - VC Thonburi University A.suchada Hommanee

16 ตัวอย่างที่ 2 กิจการผลิตปากกาแห่งหนึ่ง มีต้นทุนคงที่ 600 บาท ต้นทุนผันแปร ด้ามละ 5 บาท ตั้งราคาขาย ด้ามละ 15 บาท BEP (Unit)=FC P - VC =600 15 - 5 BEP (Unit) = 60 ด้าม ถ้าต้องการกำไร 200 บาท จะต้องขายปากกาให้ได้กี่ด้าม ? FC Contribution = P - VC = 15 - 5 = 10 บาทต่อหน่วย ดังนั้น จะต้องขายเพิ่มขึ้นอีก = 200 10 = 20 ด้าม รวมเป็นต้องขายทั้งสิ้น 80 ด้าม Thonburi University A.suchada Hommanee

17 การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกการตลาด 2 การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกการตลาด การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกตลาด (Price Base on Demand and Supply) เป็นการกำหนดราคาโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ว่าด้วยกฎ ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ราคา ปริมาณ เป็นระดับราคาดุลภาค Supply Demand จุดดุลภาพ Thonburi University A.suchada Hommanee


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 การกำหนดราคา มุ่งที่ต้นทุน Thonburi University A.suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google