งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ องค์ประกอบของต้นทุน การผลิตเพื่อการบริหาร อย่างมืออาชีพ ผศ. อารมณ์ ริ้วอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ องค์ประกอบของต้นทุน การผลิตเพื่อการบริหาร อย่างมืออาชีพ ผศ. อารมณ์ ริ้วอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ องค์ประกอบของต้นทุน การผลิตเพื่อการบริหาร อย่างมืออาชีพ ผศ. อารมณ์ ริ้วอินทร์

2 ต้นทุน

3 ผลรวมของค่าใช้จ่าย เพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง

4 Cost is a sacrifices of resources

5 ประเภทของ ต้นทุน

6 เกณฑ์ในการจำแนก ประเภทต้นทุน  จำแนกตาม องค์ประกอบ  จำแนกตาม พฤติกรรม  จำแนกตามการ ดำเนินงาน  จำแนกตามความ รับผิดชอบ

7 ต้นทุนจำแนก ตาม องค์ประกอบ o ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing costs) o ต้นทุนนอกการผลิต (Non-manufacturing costs)

8 องค์ประกอบต้นทุน  ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost)  ต้นทุนทางการตลาด (Marketing costs)  ต้นทุนในการบริหาร (Administrative costs)

9 องค์ประกอบต้นทุน  ต้นทุนในการผลิต (Manufacturing Cost) วัตถุวัตถุทางตรงวัตถุทางอ้อมแรงงานแรงานทางตรงแรงงานทางอ้อมค่าใช้จ่ายในการผลิตวัตถุทางอ้อมแรงงานทางอ้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้นทุนแท้ ต้นทุนแปร สภาพ

10 ต้นทุนนอกการผลิต (Non-manufacturing Cost)

11  ต้นทุนทางการตลาด (marketing costs) ค่าใช้จ่ายในการขายค่าโฆษณาค่านายหน้า  ต้นทุนในการบริหาร (administrative costs) เงินเดือนสำนักงานค่าเสื่อมราคาสำนักงานวัสดุสำนักงาน

12 พฤติกรรม ต้นทุน  ต้นทุนผันแปร (Variable costs)  ต้นทุนคงที่ (Fixed costs)  ต้นทุนผสม (Mixed costs) ( ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ )

13  ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) วัตถุทางตรง : DM แรงงานทางตรง : DL ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร : MO-V  ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ : MO-F

14 ต้นทุนจำแนกตาม การดำเนินงาน  ต้นทุนทางตรง (Direct costs)  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect costs)

15 จำแนกต้นทุนตาม ความรับผิดชอบ  ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable costs)  ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable costs)

16 การนำต้นทุนผลิตไป ใช้ในการบริหาร  ต้นทุนผันแปร (Variable costs)  ต้นทุนคงที่ (Fixed costs)

17 การแยกต้นทุนผสม (Mixed costs)  HIGH - LOW METHOD  LINEAR PROGRAMMING METHOD

18 HIGH – LOW METHOD ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ผลต่างต้นทุนรวม / ผลต่าง ระดับกิจกรรม AVC = ΔTC / ΔQ ต้นทุนคงที่ = ต้นทุนรวม – ต้นทุน ผันแปร TFC = TC - TVC

19 เดือน จำนวนครั้ง ในการใช้ ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น เดือน มกราคม 100 ครั้ง 400 บาท เดือน เมษายน 120 ครั้ง 460 บาท

20 คำนวณการแยกต้นทุน ผสม AVC = ΔTC / ΔQ = (460-400) / (100 – 120 ) = (460-400) / (100 – 120 ) = 60 / 20 = 60 / 20 = 3 = 3 TFC = TC - TVC = 460 – ( 120 x 3 ) = 460 – ( 120 x 3 ) = 100 = 100

21 ข้อบกพร่องของวิธี HI-LO ใช้ตัวอย่างเพียง 2 จุดมา อธิบายทั้งหมด

22 ข้อจำกัดใน การใช้  ข้อมูลต้องเป็นปกติ ไม่มี BIAS  ความสัมพันธ์ต้องเป็น โปรแกรมเส้นตรง ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อหน่วย คงที่

23 LINEAR PROGRAMMING  Y = a + bX  ΣY = Na + bΣX  ΣXY = aΣX + bΣX

24 การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน

25 การจัดทำงบกำไรขาดทุน แบบต้นทุนผันแปร

26 การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต Manufacturing overhead cost  ขั้นที่ 1 ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการ ผลิตตามเกณฑ์  ขั้นที่ 2 ปันส่วนต้นทุนทางอ้อม  ขั้นที่ 3 โอนต้นทุนทางอ้อมเข้า ต้นทุนผลิตสินค้า

27 ขั้นที่ 1 ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการ ผลิตตามเกณฑ์  กำหนดเกณฑ์ที่จะปันส่วนค่าใช้จ่าย ในการผลิต  ปันส่วนปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามเกณฑ์  รวมต้นทุนทางอ้อมแต่ละแผนก

28  กำหนดเกณฑ์ที่จะปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่ารักษาความ ปลอดภัย จำนวนครั้งที่ไปตรวจเยี่ยม ค่าภาษีทรัพย์สิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ ละชนิด ภาษีค่าแรงค่าแรงงานของแต่ละแผนก ค่าเช่าโรงงานพื้นที่ใช้งานของแต่ละแผนก ค่า สาธารณูปโภค คิดตามสถิติในอดีต ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิดจำนวนเท่าๆกัน ทุกแผนก

29 ค่ารักษาความ ปลอดภัย ปันส่วนตามจำนวนครั้งที่ไป ตรวจเยี่ยม จำนวนครั้งที่ ตรวจตรา ค่ารักษาความ ปลอดภัย แผนก ประกอบ 12150 แผนกหล่อ แบบ 12150 แผนก คลังสินค้า 16200 แผนกซ่อม บำรุง 00 รวม40500

30 ค่าภาษี ทรัพย์สิน ปันส่วนตามราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์แต่ละชนิด ปันส่วนตามราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์แต่ละชนิด ราคาตามบัญชี ทรัพย์สิน ค่าภาษี ทรัพย์สิน แผนก ประกอบ 100,000600 แผนก หล่อแบบ 70,000420 แผนก คลังสินค้า 26,000150 แผนก ซ่อมบำรุง 4,00024 รวม200,0001,200

31 ภาษี ค่าแรง ปันส่วนตามค่าแรงงาน ของแต่ละแผนก ค่าแรงงานใน แผนก ภาษีค่าแรง แผนก ประกอบ 295,00 0 1,845 แผนก หล่อแบบ 40,000 2,500 แผนก คลังสินค้า 2,400 150 แผนก ซ่อมบำรุง 8,100 505 รวม 80,000 5,000

32 ค่าเช่า โรงงาน ปันส่วนตามพื้นที่ใช้งาน ของแต่ละแผนก พื้นที่ใช้งาน ของแผนก ค่าเช่า โรงงาน แผนก ประกอบ 15000270 แผนกหล่อ แบบ 15000270 แผนก คลังสินค้า 6000108 แผนกซ่อม บำรุง 400072 รวม40000720

33 ค่า สาธารณูปโภ ค ปันส่วนตามสถิติใน อดีต % ใช้งานใน อดีต ค่า สาธารณูปโ ภค แผนก ประกอบ 50300 แผนก หล่อแบบ 45270 แผนก คลังสินค้า 318 แผนก ซ่อมบำรุง 212 รวม100600

34 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ปันส่วน เท่าๆกันทุกแผนก เท่ากันทุก แผนก ค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด แผนก ประกอบ 0.25150 แผนกหล่อ แบบ 0.25150 แผนก คลังสินค้า 0.25150 แผนกซ่อม บำรุง 0.25150 รวม1.00600

35 ขั้นที่ 2 ปันส่วนต้นทุนทางอ้อม วิธีที่ 1 ทางตรง (direct method) วิธีที่ 2 ตามลำดับ (sequential method) วิธีที่ 3 สลับ (reciprocal method)

36 วิธีที่ 1 ทางตรง (direct method) แผนกบริการให้บริการแก่แผนกผลิต เท่านั้น S1 → P1, P2 S2 → P1,P2

37 วิธีที่ 2 ตามลำดับ (sequential method) แผนกบริการ ให้บริการแก่แผนก บริการ ตามลำดับ S1 → S2, P1, P2 จากนั้น S2 → P1, P2

38 วิธีที่ 3 สลับ (reciprocal method) แผนกบริการ ให้บริการแก่แผนก บริการ สลับกัน S1 → S2 S1 → S2 S2 → S1 จากนั้น S1 → P1,P2 จากนั้น S1 → P1,P2 S2 → P1,P2 S2 → P1,P2

39 การคำนวณต้นทุนและ กำหนดราคาขาย  ราคาตามมหาวิทยาลัย  ราคาตามสถานที่ ราชการ

40 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ องค์ประกอบของต้นทุน การผลิตเพื่อการบริหาร อย่างมืออาชีพ ผศ. อารมณ์ ริ้วอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google