งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2   การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้แทนจากหลายกลุ่ม หลาย ภาคส่วนเข้าร่วมกันทำงาน เครื่องมือสำคัญ คือ การ นำประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนมาสร้าง วิสัยทัศน์การทำงานและ / หรือองค์กรร่วมกัน และร่วมกัน วางแผนหรือวางแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถไปถึง วิสัยทัศน์ของกลุ่ม  กระบวนการที่ใช้ อนาคต เป็นจุดประสงค์ในการ ทำงาน แทนการ ใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นตัวตั้ง ( ปัญหามักทำให้เกิดความขัดแย้ง )  FSC จึงทำให้ เป้าหมายและแนวทาง ของกลุ่มมีความ ชัดเจนขึ้น การประชุมเพื่อมองภาพอนาคต (Future Search Conference: FSC)

3  ภาพการทำงานก่อน 1 ตุลาคม 2556 ( ตั้งแต่ พ. ศ.2544) อดีต ภาพการทำงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน ภาพการทำงานจากปัจจุบันสู่ อนาคต อนาคต Future Search Conference: FSC

4  DHS: Timeline

5   ใช้คำถามเป็นตัวนำในการทำกระบวนการมอง ปัจจุบัน เพื่อดึงภาพและความคิดของผู้เข้าร่วม ในการพิจารณาประเด็นเรื่องสภาพการทำงาน และปัญหาที่พบ ใน 3 ประเด็น คือ  เครือข่าย  การบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วม กระบวนการมองปัจจุบัน

6 เครือข่าย ตัวแสดง การบูรณาการ การติดต่อประสานงาน / ช่องทางการสื่อสาร การบริหาร จัดการ โครงสร้างการบริหารงาน ( งานและบุคลากร ) ระบบการบริการสุขภาพ ระบบการเงิน ระบบฐานข้อมูล การมีส่วน ร่วม การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของรัฐ การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน

7  สรุปสภาพปัญหา  เครือข่าย  ผู้บริหาร  นโยบายรัฐ  การบูรณาการและการ ประสานงาน  การบริหารจัดการ ของระบบสุขภาพ  โครงสร้างการ บริหารงาน  ระบบการบริการสุขภาพ  ระบบฐานข้อมูล  ระบบด้านการเงิน  การมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมใน ระบบบริการสุขภาพ ของรัฐ  การมีส่วนร่วมใน ระบบบริการสุขภาพ ระดับชุมชน

8  ถอดรหัสจากวิสัยทัศน์... มุ่ง สู่อนาคต

9 การพัฒนา ระบบเครือข่าย สุขภาพ ทำงานเชิง บูรณาการ การมีส่วนร่วม ของภาคี เครือข่าย การบริการที่ ได้มาตรฐาน และครอบคลุม เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ประชาชนมี สุขภาพดี บุคลากรมี ความสุข ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาคนและ จัดการความรู้ 2. พัฒนาเครือข่าย 3. พัฒนาระบบ ข้อมูลสุขภาพ ระดับอำเภอ

10 มองสู่อนาคต วางอนาคตเป็นเป้าหมายในการ ทำงาน... ร่วมวางแผนสู่เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google