งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและเทคนิคการทำงานแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) แผนที่ชุมชน (Village Map) การกำหนดอนาคตหมู่บ้าน (Future Search Confluence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและเทคนิคการทำงานแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) แผนที่ชุมชน (Village Map) การกำหนดอนาคตหมู่บ้าน (Future Search Confluence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและเทคนิคการทำงานแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) แผนที่ชุมชน (Village Map) การกำหนดอนาคตหมู่บ้าน (Future Search Confluence : FSC) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจำกัด (SWOT) การระดมสมองโดยใช้บัตรคำ (Metaplan) การสรุปเชื่อมโยงด้วยแผนที่ความคิด (Mind Map)

2 หลักการ AIC ตั้งอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจ และมี จุดมุ่งหมายเดียวกัน ในอันที่จะสร้างสรรค์ และจัดการ ร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ - ขั้นตอนความพึงพอใจ หรือ Appreciation (A) - ขั้นตอนกลวิธีทีที่มีอิทธิพลต่อ ความสำเร็จหรือ Influence (I) - ขั้นตอนการควบคุม หรือ Control (C)

3 ขั้นตอนความพอใจ Appreciation (A) ขั้นตอนที่ 1 กรอบงาน ปรับการทำงานให้สมดุลระหว่าง พลังการทำงาน การควบคุม ความพอใจ ขั้นตอนที่ 2 ความเชื่อมโยง กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยทำงาน ร่วมมือเอาชนะการต่อต้าน ขั้นตอนที่ 3 กำหนดวิธี กระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจ สนับสนุน และยอมทำร่วมกัน

4 ขั้นตอนกลวิธี Influence (I) ขั้นตอนที่ 4 ความเป็นจริง และความเป็นไปได้ - ถ้าไม่มีโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อเขา - ต้องทำอะไรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ความพอใจ ที่จะเป็นในอนาคต - เตรียมตัวรับความล้มเหลวในปัจจุบัน และคิดหาวิธีใหม่ ขั้นตอนที่ 5 จัดลำดับความสำคัญ ความรับผิดชอบ - ทำแผนปฏิบัติการที่ควบคุมได้ - มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

5 ขั้นตอนการควบคุม Control (C) ขั้นตอนที่ 7 ลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 8 ประเมินค่า (Appraisal) ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผล (Evaluation)

6 กระบวนการ AIC สู่การปฏิบัติ ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A) A 1 : การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ในปัจจุบัน A2 : การกำหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็น ภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาว่าต้องการ อย่างไร

7 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) i1: การคิดกิจกรรมโครงการที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภาพที่พึงประสงค์ i2 : การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโครงการ ทำเองได้เลย บางส่วนต้องการความร่วมมือ / การสนับสนุนจากหน่วยงาน ไม่สามารถทำเองได้ ต้องขอ ความร่วมมือ

8 ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) C1 : การแบ่งความรับผิดชอบ C2 : การตกลงในรายละเอียดการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติ

9

10 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัด SWOT ANALYSIS

11 การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยแวดล้อม ภายนอก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐ การสนับสนุนจากภายนอก ทุน / ชื่อเสียง / การยอมรับ เทคโนโลยี (Technology) ประชาสังคม โครงสร้าง บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ ความชำนาญการ วัฒนธรรมขององค์กร (Organization Culture) ค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Value $ Share Value) ภาวะผู้นำ (Leadership) วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ / แผน (VISION/Strategy/Plan) บรรยากาศในองค์ (Organization Climate) ทรัพยากร / ทุนในลักษณะต้นทุนหรือทุนเดิม ภูมิปัญญา / ทุนทางปัญญา (+) โอกาส O : Opportunities (-) ภัยคุกคาม / ข้อจำกัด T : Threats (+) จุดแข็ง S : Strengths (-) จุดอ่อน W : Weakness ปัจจัยแวดล้อมภายใน D : สุขสันติ์ / การบริหารเชิงกลยุทธ์ 2

12 ปัจจัย ภายใน ปัจจัยภายนอก S จุดแข็งภายใน องค์กร W จุดอ่อนภายใน องค์กร O โอกาสภายนอก SO การนำข้อได้เปรียบ ของ จุดแข็งภายในและ โอกาส ภายนอกมาใช้ WO การแก้ไขจุดอ่อน ภายใน โดยพิจารณานำ โอกาส ภายนอกที่เป็นผลดี ต่อองค์กร T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลด อุปสรรค ภายนอกโดยนำจุด แข็ง ภายในมาใช้ WT การแก้ไขหรือลด ความ เสียหายของธุรกิจ อันเกิดจาก จุดอ่อนภายใน องค์กร และ อุปสรรคภายนอก TOWS Model


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและเทคนิคการทำงานแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) แผนที่ชุมชน (Village Map) การกำหนดอนาคตหมู่บ้าน (Future Search Confluence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google