งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teenage Pregnancy เขตตรวจราชการที่ ๕ ( สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teenage Pregnancy เขตตรวจราชการที่ ๕ ( สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teenage Pregnancy เขตตรวจราชการที่ ๕ ( สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )

2 ร้อย ละ หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร เขตสาธารณสุขที่ 5 ปี 2544 – 2552 ( ตค.51- เมย.52) เป้าหมายปี 2552 : ร้อยละ 10

3 หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตร ปี 2552( ตค.51- เมย.52) เป้าหมายปี 2552 ร้อยละ 10 ร้อยละ

4 วัตถุประสงค์ การประเมิน  เพื่อทราบกระบวนการจัดทำแผนเพื่อแก้ไข ปัญหาในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม  เพื่อติดตามการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ของระดับพื้นที่ ทั้งการจัดการแผน งบประมาณ และกำลังคน  เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จของการ ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีการแก้ไขปัญหาได้ ตรงประเด็น

5 กรอบการ ประเมินผล โครงการ  ประเมินด้านบริบท เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ ของโครงการ ความชัดเจน เหมาะสม และความ สอดคล้องกับนโยบาย  ประเมินปัจจัยป้อน เพื่อพิจารณาความพอเพียง ของทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เวลา เทคโนโลยี  ประเมินกระบวนการ เพื่อหาข้อบกพร่อง และแก้ไข ปรับปรุง  ประเมินผลผลิต เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิด ขึ้นกับวัตถุประสงค์

6 ผลการ ประเมิน ด้านบริบท : ทุกจังหวัดเห็นว่าควรเร่งรัด ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง แม่วัยรุ่น โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ปัจจุบัน ครบองค์ประกอบของการจัดลำดับความสำคัญ ทั้ง 4 S ได้แก่ Size Severerity Social concern และ Solution การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

7 ด้านปัจจัยนำเข้า : ทรัพยากร บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ปัญหาเด็กและเยาวชนยังไม่ถูกกำหนด เป็นประเด็นยุทธฯในแผนของจังหวัดจึงไม่มี แผนงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกมิติ สัดส่วนการกระจายงบประมาณเพื่อการแก้ไข ปัญหามีปริมาณน้อย ทั้งที่เป็นปัญหาของพื้นที่ บุคลากรน้อย ภาระงานมาก ขาดการพัฒนา ทักษะเป็นวิทยากรระดับจังหวัด การสำรวจข้อมูลยังมีน้อย กำลังเริ่มพัฒนา ฐานข้อมูล

8 กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา จังหวัดใช้เกณฑ์ : นโยบาย ขนาด ความรุนแรง ผลกระทบ ความยากง่าย ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์องค์กร : SWOT/ PEST / McKinsey 7 S Framework 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา และการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ด้านกระบวนการ

9 มาตรการที่พื้นที่ดำเนินการในปัจจุบัน  อบรมให้ความรู้แก่แกนนำ ไม่แยก กลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยง  การให้คำปรึกษาในคลินิค ANC  มุมเพื่อนใจวัยรุ่น

10 พบกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษามากที่สุด แต่ยัง ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เช่น  สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อปัญหา  ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อ สถานการณ์ และการแก้ปัญหา  การให้บริการ การเข้าถึงบริการในพื้นที่ และ เครือข่าย  ข้อมูลในแต่ละพื้นที่/ชุมชนที่มีความแตกต่าง  หลักสูตร/ สื่อ / ช่องทางต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น

11 2. การวางแผนแก้ปัญหา และกระบวนการ แก้ปัญหา  จัดทำแผนงาน/ โครงการ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ( ยังไม่ครอบคลุม) ไม่มี การบูรณาการที่ชัดเจน  กลุ่มเป้าหมายไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึก ไม่ชัดเจนจึงทำให้การแก้ปัญหาไม่ตรง ประเด็น  การแก้ปัญหาในปัจจุบันใช้การอบรม ให้ความรู้ในสถานศึกษา

12 3. การนำแผนสู่การปฏิบัติ  มีการประชุมหน่วยงานย่อยที่เป็นพื้นที่ นำร่อง ร่วมวางแผนแก้ปัญหา  ขาดข้อมูลที่สำคัญในการวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน  ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ทุกระดับยังไม่ สอดรับกัน พื้นที่ยังไม่ทราบมาตรการที่ สำคัญ(Core Intervention)

13 ด้านผลผลิต  ผลงานเชิงปริมาณ และความก้าวหน้า ของงานน้อย  ผลงานเชิงคุณภาพที่ดำเนินการไป แล้วตามขั้นตอนต่างๆยังไม่เห็น ความแตกต่างตามนโยบายของ การบูรณาการเชิงรุก

14 ปัญหา  จังหวัด อำเภอ ตำบล ยังไม่บูรณาการงาน เพื่อแก้ปัญหา  มาตรการหลัก (Core Intervention) ที่ใช้ อยู่ยังไม่สมารถแก้ปัญหาได้จริง  การวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่พอเพียงที่จะใช้ ตัดสินใจในการวางแผนงาน

15 ข้อเสนอแนะ  ควรศึกษาข้อมูล เชิงลึกของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงใน Setting ต่างๆ แล้วนำมาพิจารณาร่วมกับ กระบวนการจัดทำแผนแก้ปัญหาตามบริบท ของพื้นที่  อบรมบุคลากรให้เข้าใจและสามารถจัดทำแผน บูรณาการเชิงรุกได้  พัฒนาหลักสูตรที่ใช้อบรมให้ความรู้วัยรุ่นที่ได้ มาตรฐาน คัดสรรวิทยากรที่มีความเหมาะสม จูงใจ และเป็นมิตรกับวัยรุ่น  ประเมินผลเพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็งที่ต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt Teenage Pregnancy เขตตรวจราชการที่ ๕ ( สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google