งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานใน ประเทศ และต่างประเทศ โดย รศ. ดร. บุญทิพย์ สิริธรัง ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานใน ประเทศ และต่างประเทศ โดย รศ. ดร. บุญทิพย์ สิริธรัง ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานใน ประเทศ และต่างประเทศ โดย รศ. ดร. บุญทิพย์ สิริธรัง ศรี

2 ศึกษาดูงานในสถานบริการ สุขภาพ วัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์และขยาย วิสัยทัศน์ ( โดยเลือกดูงานตามความพร้อม และความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งในและ ต่างประเทศ ) ระยะเวลาดุงาน อย่างน้อย 3 วัน ดูงานการจัดบริการสุขภาพ (Health care services) ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ / หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง ประวัติศาสตร์สำคัญๆ และสภาพบ้านเมือง ของประเทศที่ศึกษา

3 การทำรายงาน 2 ส่วน 1 ) Country profile ของ ประเทศที่ศึกษาดูงาน ( ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประชากรและสุขภาพ ) รวมทั้งสังคม วัฒนธรรม สภาพ บ้านเมืองและสถานที่ที่ไปทัศน ศึกษา โดยครอบคลุมสภาพ ภูมิศาสตร์และบรรยากาศที่พบเห็น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง ประวัติศาสตร์ของเมืองที่ไปทัศน ศึกษา

4 การทำรายงาน ส่วนที่ 2 2) สรุปและวิเคราะห์ประเด็น (1) โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาน บริการสุขภาพ (2) การประกันคุณภาพ บริการ (3) การพัฒนาระบบหรือรูปแบบ การจัดบริการและการให้บริการ (4) การ พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และ บรรยากาศองค์กร (5) ความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาพยาบาล ชุมชน หรือ องค์กรอื่นๆ (6) การมี best/good practice หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (7) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทาง สุขภาพ (8) ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาดูงาน ทั้งต่อตนเองและ หน่วยงานของตน (9) ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ

5 การศึกษาดูงานและเข้าอบรม ในสถาบันหรือศูนย์พัฒนาจิต 2. ศึกษาดูงานและเข้าอบรม ณ ศูนย์ พัฒนาจิต และนำเสนอรายงานผลพร้อมวิเคราะห ครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ 1) โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ ( ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ทรัพยากร มนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ) 2) การพัฒนาทีมงานของบุคลากรประจำ ศูนย์และผู้เข้ารับการอบรม

6 3) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก การอบรม 3.1) ความรู้ที่ได้รับจากการมา อบรม 3.2) ประโยชน์ในการนำไป พัฒนาตนเอง และบริหาร จัดการใน บทบาทหน้าที่ การพัฒนาหน่วยงาน พัฒนา องค์การ และวิชาชีพ 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

7 การเตรียมการ กำหนดการ : กรกฏาคม ถึง ตุลาคม ประสานที่ศึกษาดูงาน : ติดต่อ เบื้องต้น ออกหนังสือจาก มสธ หนังสือถึง ต้นสังกัด นศ เตรียมการก่อนไปศึกษาดูงาน ◦ การแบ่งหน้าที่ด้านการบริหาร จัดการ ◦ การแบ่งหน้าที่ด้านเนื้อหาในการ ดูงาน

8 การเตรียมการ ระหว่างการศึกษาดูงาน ◦ การแบ่งหน้าที่ในการซักถาม และการจดบันทึกในแต่ละแห่ง หลังการศึกษาดูงาน ◦ การทำรายงานและส่งงาน 30 ตค 54 จำนวน 6 ชุด

9 สถานที่ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา (15 คน ) ผศ ดร อารี ชีวเกษมสุข ผศ เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย 2. ประเทศไต้หวัน (26 คน ) รศ ดร สมใจ พุทธา พิทักษ์ผล

10 ในประเทศ 1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ สระบุรี (36 คน ) รศ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี 2. สถานบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานใน ประเทศ และต่างประเทศ โดย รศ. ดร. บุญทิพย์ สิริธรัง ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google