งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
โดย รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

2 ศึกษาดูงานในสถานบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้/ ประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ (โดยเลือกดูงานตามความ พร้อมและความสมัครใจของนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ) ระยะเวลาดุงาน อย่างน้อย 3 วัน ดูงานการจัดบริการสุขภาพ (Health care services) ระดับปฐม ภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ/หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ และสภาพ บ้านเมืองของประเทศที่ศึกษา

3 การทำรายงาน 2 ส่วน 1) Country profile ของประเทศที่ศึกษาดูงาน (ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและสุขภาพ) รวมทั้งสังคม วัฒนธรรม สภาพบ้านเมืองและสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา โดยครอบคลุมสภาพภูมิศาสตร์และบรรยากาศที่พบ เห็น รวมทั้งแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งประวัติศาสตร์ของ เมืองที่ไปทัศนศึกษา

4 2) สรุปและวิเคราะห์ประเด็น (1) โครงสร้างการบริหารจัดการ ของสถานบริการสุขภาพ (2) การประกันคุณภาพบริการ (3) การพัฒนาระบบหรือรูปแบบการจัดบริการและการให้บริการ (4) การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และบรรยากาศองค์กร (5) ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาล ชุมชน หรือองค์กร อื่นๆ (6) การมี best/good practice หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (7) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพ (8) ประโยชน์ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ทั้งต่อตนเองและหน่วยงานของ ตน (9) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การทำรายงาน ส่วนที่ 2

5 การศึกษาดูงานและเข้าอบรม ในสถาบันหรือศูนย์พัฒนาจิต
2. ศึกษาดูงานและเข้าอบรม ณ ศูนย์พัฒนาจิต และนำเสนอรายงานผลพร้อมวิเคราะหครอบคลุม ประเด็น ดังนี้ 1) โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ (ครอบคลุม วัตถุประสงค์ ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ และ งบประมาณ) 2) การพัฒนาทีมงานของบุคลากรประจำศูนย์และผู้เข้ารับการ อบรม

6 3) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 3
3) ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 3.1) ความรู้ที่ได้รับจากการมาอบรม 3.2) ประโยชน์ในการนำไปพัฒนาตนเอง และบริหารจัดการใน บทบาทหน้าที่ การพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์การ และวิชาชีพ 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

7 กำหนดการ: กรกฏาคม ถึง ตุลาคม ประสานที่ศึกษาดูงาน: ติดต่อเบื้องต้น ออกหนังสือจาก มสธ หนังสือถึงต้นสังกัด นศ เตรียมการก่อนไปศึกษาดูงาน การแบ่งหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ การแบ่งหน้าที่ด้านเนื้อหาในการดูงาน การเตรียมการ

8 ระหว่างการศึกษาดูงาน
การแบ่งหน้าที่ในการซักถาม และการจดบันทึกในแต่ละแห่ง หลังการศึกษาดูงาน การทำรายงานและส่งงาน 30 ตค 54 จำนวน 6 ชุด การเตรียมการ

9 สถานที่ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา (15 คน)
ผศ ดร อารี ชีวเกษมสุข ผศ เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย 2. ประเทศไต้หวัน (26 คน) รศ ดร สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

10 ในประเทศ 1. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ สระบุรี (36 คน) รศ ดร บุญทิพย์ สิริธรังศรี 2. สถานบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google