งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2543 ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2543 ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2543 ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ” มีสถานะเป็นองค์การมหาชนโดยการรวม สำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองและสำนักงาน กองทุนพัฒนาชนบทเข้าด้วยกันและได้เริ่ม ดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ. ศ. 2543 ในปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน ( องค์การมหาชน ) ได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการแผ่นดิน ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ. ศ.2545

2 การก่อเกิดของ “ พอช.” “ พอช.” เกิดจากการร่วมคิดร่วมแสดงความ คิดเห็นจากองค์กรพัฒนาทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนอย่างหลากหลาย บนพื้นฐาน ของความต้องการให้องค์กรนี้เข้าไปแก้ปัญหาที่ ทุกส่วนมองเห็นร่วมกัน นั่นก็คือ " การเป็นองค์กร เปิดที่เป็นเครื่องมือของขบวนการพัฒนา " โดย ทุกส่วนสามารถเข้ามาร่วมบริหารจัดการองค์กร ได้ อันจะนำไปสู่องค์กรที่เอื้ออำนวยประโยชน์ ให้กับประชาชน ไม่ใช่ทำตัวเป็นเจ้านายของ ประชาชน จึงถือว่าเป็นองค์กรแนวใหม่ที่จะเดิน ไปสู่เป้าหมายคู่พร้อมกับประชาชน

3 วิสัยทัศน์ “ สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วย พลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม ”

4 พันธกิจ 1. การพัฒนาองค์กรชุมชน 2. การสร้างการยอมรับ และการรับรองสถานภาพ องค์กรชุมชน 3. พัฒนาการเงินสินเชื่อและเศรษฐกิจชุมชน 4. การพัฒนาประชาสังคมและความร่วมมือพหุ ภาคี

5

6 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2547 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ขบวนการองค์กรชุมชน - แผนงานด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน - แผนงานด้านประสานนโยบายและภาคี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินชุมชนเพื่อ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน - แผนงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน

7 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2547 ( ต่อ ) 3. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของขบวนการ องค์กรชุมชน - แผนงานด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และระบบ สารสนเทศชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กร พอช. - แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระบวนการ ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พัฒนาระบบการออม กองทุนชุมชนและสินเชื่อ เพื่อการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยและ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ” จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2543 ตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง “ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google