งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ

2 ประเด็น •1. ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน •2. กฎหมาย •3. สาธารณูปโภค •4. โครงสร้างภาษี •5. การเงิน •6. รูปแบบองค์กร •7. ระบบข้อมูล •8. ผู้มีรายได้น้อย + ผู้มีโอกาสน้อย •9. อื่น ๆ

3 ผังเมือง - ยุทธศาสตร์เมือง ( ระบุความชัดเจน ) - มี character ของเมืองที่ชัดเจน - มีบริการสาธารณูปโภคที่ทั่วถึง - คำนึงถึงลักษณะทางธรณีวิทยา การใช้ ประโยชน์ที่ดิน - ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นเมืองน่า อยู่ - ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ของชาวต่างชาติในการวางผังเมือง

4 • การถ่ายโอนอำนาจไปยังท้องถิ่นยัง ขาดองค์ความรู้ทางด้าน City Plan และที่อยู่อาศัยพยายามถ่ายทอด ความรู้ให้ท้องถิ่น ใช้อย่างถูกต้อง • ยังมีช่องว่างระหว่างการวางผังเมือง กับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย การวางผัง เมืองต้องวางแผนที่อยู่อาศัยควบคู่ไป ด้วย โดยเฉพาะต้องคำนึงถึงการจัดให้ มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย • ควรใช้กลไกผังเมืองที่มีอยู่ให้ครบถ้วน ส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจที่ มีอยู่ หรือกฎหมายที่จำเป็น

5 • ควรมีคณะกรรมการผังเมืองชุมชน เพื่อประเมินสถานการณ์ให้ความ คิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวม • ควรทำผังเมืองให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย • ขาดมาตรการจูงใจและบทลงโทษที่ทำ ให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ผังเมือง กำหนด

6 สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ • ผังเมืองต้องเป็นตัวกำหนดการพัฒนา สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ไม่ใช่ สาธารณูปโภคเป็นตัวนำ • ระบบการจัดการขนส่งและถนนหนทาง ควรนึกถึงอายุการใช้งาน โดยต้อง วางแผนล่วงหน้าและมองไกล ให้ใช้ คุ้มค่าการลงทุน ( มองให้ยาวกว่า ปัจจุบันที่ทำแล้วไม่เป็นไปตามแผน )

7 • ต้องมีหน่วยงานประสานงาน สาธารณูปโภค ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ อย่างเช่นในปัจจุบัน • การวางแผนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการควรเป็นการวางแผน ระยะยาวและควรคำนึงถึงอายุการใช้ งานระยะยาว

8 • ควรมีหน่วยประสานงานระดับนโยบาย เช่น กทม. เป็นตัวกลางเชิญหน่วยงาน ต่าง ๆ มาร่วมวางแผน ( เดิมเคยมี หน่วยงานนี้ที่กระทรวงมหาดไทย ) • การวางเป้าหมายของเมืองต้องมองใน ระดับภูมิภาค เนื่องจากเมืองต้อง รองรับบทบาทที่สัมพันธ์กับ ต่างประเทศ และรองรับชาวต่างชาติ ด้วย

9 • ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่อยู่อาศัยควร คำนึงถึง - การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งควรมีการ ออกกฎเกณฑ์ที่มองผลระยะยาว ทางการอนุรักษ์พลังงาน - ลดการใช้น้ำมันโดยใช้ระบบการ ขนส่งระบบราง เพื่อการเป็น Green City อย่างจริงจัง รวมทั้งควรปรับปรุง กฎหมายควบคุมอาคาร ลดพื้นที่จอด รถ ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบรางโดยสามารถเพิ่มสีเขียวแทน

10 องค์กร • ควรมีองค์กรทั้งในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมในการกำหนด นโยบายแผนการพัฒนาเมืองและที่อยู่ อาศัย • มี Committee ทำหน้าที่ดูแล MASTER PLAN ของชุมชน เมือง • หน่วยงานข้อมูลรวมศูนย์ข้อมูลทุกด้าน ของเมืองและที่อยู่อาศัย รวมทั้งด้าน กายภาพ

11 องค์กร • ควรมีองค์กรทำหน้าที่สื่อสารกับ ประชากรในชุมชน ให้เห็นเป้าหมาย ร่วมกันของเมืองในอนาคต • ควรรวบรวมองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับที่ อยู่อาศัยอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน เพื่อให้เกิด One Stop Service อย่าง จริงจัง สามารถทำให้เกิด Master Plan ทางด้านสาธารณูปโภค ภายใต้ กระทรวงเดียวกัน • อยากให้เมืองมีทางจักรยาน เพื่อให้ เป็น Green City

12 • ผลักดันให้เกิดการรวมศูนย์การพัฒนา ประเทศ โดยรวมหน่วยงานต่าง ๆ เข้า ด้วยกัน หรือหากแยกส่วนต้องมีกลไก ที่โปร่งใสเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย • การเคหะแห่งชาติเสนอให้มีการตั้ง คณะกรรมการที่อยู่อาศัยและพัฒนา เมืองในระดับชาติ เพื่อมีส่วนช่วยใน การแก้ปัญหา • ควรเพิ่มหน่วยงานระดับท้องถิ่นรองรับ นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับภาค องค์กรที่อยู่อาศัยและองค์กรพัฒนา เมืองจึงต้องมีในทุกระดับ

13 • กระทรวงที่ตั้งใหม่ควรชื่อกระทรวง พัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย

14 สรุป พิจารณา 3 ประเด็น 1. ผังเมือง 2. สาธารณูปโภค 3. รูปแบบองค์กร

15 • รัฐควรมีหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องทำ หน้าที่เหมือนโยธาธิการประเทศ เพื่อ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 กลุ่มวิชาชีพ / วิชาการ / กฎหมาย / ระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google