งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ การดำเนินงาน กศน. ตำบล โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ การดำเนินงาน กศน. ตำบล โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ การดำเนินงาน กศน. ตำบล โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

2 แนวคิด หลักการ กศน. ตำบล 1. ยึดชุมชนเป็น ฐาน 2. ใช้ทุนของ ชุมชน 3. การมีส่วนร่วม ของชุมชน

3 วัตถุประสงค์ กศน. ตำบล 1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอด ชีวิต 2. ส่งเสริมสนับสนุนภาคี เครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน การจัด กศน. การจัด กศน. 3. ประสานและเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

4 การดำเนินงาน กศน. ตำบล 1. การบริหารจัดการ 1.1 ด้านกายภาพ - อาคารสถานที่ - สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ - อาคารสถานที่ - สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 1.2 ด้านบุคลากร / องค์คณะบุคคล - คณะกรรมการ กศน. ตำบล - หัวหน้า กศน. ตำบล - คณะกรรมการ กศน. ตำบล - หัวหน้า กศน. ตำบล - ครู กศน. ประเภทต่าง ๆ - อาสาสมัคร - ครู กศน. ประเภทต่าง ๆ - อาสาสมัคร - ภาคีเครือข่าย - ภาคีเครือข่าย

5 1.3 ด้านกิจกรรม - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ชุมชน - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ชุมชน (Information Center) (Information Center) - ศูนย์สร้างโอกาสการ เรียนรู้ - ศูนย์สร้างโอกาสการ เรียนรู้ (Opportunity Center) (Opportunity Center) - ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) - ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) - ศูนย์ชุมชน (Community Center) - ศูนย์ชุมชน (Community Center)

6 1.4 การนิเทศ ติดตาม และ รายงานผล - การนิเทศติดตามผล การจัดกิจกรรมตาม - การนิเทศติดตามผล การจัดกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี - การรายงานผลการการ จัดกิจกรรมตาม - การรายงานผลการการ จัดกิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี

7 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล 1. การวางแผน - จัดทำฐานข้อมูลของตำบล - จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล - จัดทำฐานข้อมูลของตำบล - จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. การจัดและส่งเสริม กศน. ในตำบล 3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคี เครือข่าย 4. สร้างและพัฒนาเครือข่าย 5. ประชาสัมพันธ์ 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

8 ประเด็นอภิปรายกลุ่ม กลุ่มที่ 1 บทบาทสำนักงาน กศน. ในการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มที่ 1 บทบาทสำนักงาน กศน. ในการส่งเสริมสนับสนุน กศน. ตำบล กศน. ตำบล กลุ่มที่ 2 บทบาท สถาบัน กศน. ภาคในการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มที่ 2 บทบาท สถาบัน กศน. ภาคในการส่งเสริมสนับสนุน กศน. ตำบล กศน. ตำบล กลุ่มที่ 3 บทบาท กศน. จังหวัด ใน การสร้างเสริมสนับสนุน กลุ่มที่ 3 บทบาท กศน. จังหวัด ใน การสร้างเสริมสนับสนุน กศน. ตำบล กศน. ตำบล กลุ่มที่ 4 บทบาท กศน. อำเภอ ใน การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มที่ 4 บทบาท กศน. อำเภอ ใน การส่งเสริมสนับสนุน กศน. ตำบล กศน. ตำบล

9 ข้อมูล กศน. ตำบล ภาพรวมทั่วประเทศ ประกาศจัดตั้งแล้วทั้งหมด 7,400 แห่ง จากเป้าหมาย ทั้งหมด 7,409 แห่ง กทม. ภาพรวมของ กทม. - มีแขวงทั้งหมด 154 แห่ง - ประกาศจัดตั้งแล้ว 154 แห่ง

10 ข้อมูล กศน. ตำบล ภาพรวมทั่วประเทศ ประกาศจัดตั้งแล้วทั้งหมด 7,400 แห่ง จากเป้าหมาย ทั้งหมด 7,409 แห่ง ภาคกลาง ภาพรวมของ ภาคกลาง - มีตำบลทั้งหมด 1,360 แห่ง - ประกาศจัดตั้งแล้ว 1,358 แห่ง

11 ข้อมูล กศน. ตำบล ภาพรวมทั่วประเทศ ประกาศจัดตั้งแล้วทั้งหมด 7,400 แห่ง จากเป้าหมาย ทั้งหมด 7,409 แห่ง ภาคตะวันออก ภาพรวมของ ภาคตะวันออก - มีตำบลทั้งหมด 572 แห่ง - ประกาศจัดตั้งแล้ว 571 แห่ง

12 คู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน. ตำบล  สำนักงาน กศน. ได้จัดการพิมพ์ คู่มือ ปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน. ตำบล เสร็จแล้ว และ ได้จัดส่งให้ สำนักงาน กศน. จังหวัด และ สถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง เมื่อวันที่ 3 ก. พ. 54  ให้สำนักงาน กศน. จำหวัด / กทม. และกศน. อำเภอ / เขต ได้ทำการประชุมชี้แจง หัวหน้า กศน. ตำบล และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง ดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อนำสู่การปฏิบัติ  ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด / กทม. และกศน. อำเภอ / เขต ให้การสนับสนุนและกำกับติดตาม การ ดำเนินงาน กศน. ตำบล อย่างใกล้ชิด

13 ร่าง มาตรฐาน กศน. ตำบล ปี 2554 สำนักงาน กศน.

14 มาตรฐาน กศน. ตำบล มาตรฐาน กศน. ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการนิเทศติดตามและ รายงานผล

15 ด้านการบริหาร จัดการ ด้านการบริหาร จัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมี สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวย ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  การบริหารงบประมาณ  บุคลากร ปฏิบัติงาน ครอบคลุมตามภารกิจ ที่กำหนด

16 ด้านการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center)

17 ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ใน ตำบล และต่างตำบล ชุมชนมีส่วนร่วมใน การส่งเสริมการดำเนินงาน กศน. ตำบล

18 ด้านการนิเทศติดตาม และรายงานผล ด้านการนิเทศติดตาม และรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การนิเทศติดตามผล การรายงานผล และการสรุปผล

19 เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์ การประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์ การประเมิน ตัวบ่งชี้ในแต่ละด้านจะมีเกณฑ์ การพิจารณา ตามลักษณะของกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินจะมี 5 ระดับ ได้แก่ 1 ต้องปรับปรุง 2 ควรปรับปรุง 3 พอใช้ 4 ดี 5 ดีมาก


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ การดำเนินงาน กศน. ตำบล โดย วัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google