งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ - เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนา DHS) ให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ ในการให้บริการ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ - เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนา DHS) ให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ ในการให้บริการ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ - เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนา DHS) ให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ ในการให้บริการ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบ องค์รวมและให้ชุมชนมีส่วนร่วม และใช้ CBL (Context Base Learning) เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และมีแพทย์ใน รพ. เป็นที่ ปรึกษาให้ นสค.( หมอครอบครัว ) ให้ครบทุก แห่ง - การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการ นำเสนอข้อมูลสภาวะสุขภาพของอำเภอต่อ กรรมการ DHS เพื่อการมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาสุขภาพ รายงานข้อสั่ง การ

2 สิ่งที่จังหวัด ดำเนินการ ๑. จัดเวทีนำเสนอติดตามความก้าวหน้า DHS ระดับจังหวัด ๒. จังหวัดเยี่ยมติดตามเพื่อเสริมสร้างคุณค่า DHS ในระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอ ๓. จังหวัดจัดทีมเยี่ยมไขว้ระหว่างจังหวัดใน เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๔. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา CBL โดยใช้ รพ. ชุมชน เป็นพี่เลี้ยง และในระดับ จังหวัด / พัฒนาวิทยากรกระบวนการ CBL ๕. จัดอบรม อสม./ นสค. ในการดำเนินงาน โดยใช้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว เน้นการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย WE CAN DO และ นำเข้าสู่โปรแกรมใช้งานในระบบ DATACENTER

3 ข้อสั่งการ ๒. Service Plan เน้น เรื่องการใช้ทรัพยากร ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงบริการได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม รายงานข้อสั่ง การ

4 สิ่งที่จังหวัด ดำเนินการ ๑. เครือข่ายเชี่ยวชาญทุกสาขา จัดทำแผนพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาการบริหารจัดการ ของ แต่ละเครือข่าย และจัดเวทีนำเสนอ แผนและผลการดำเนินงาน ๒. สนับสนุนงบประมาณในการจัด เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องราวดี ๆ ที่เชื่อมโยงการบริการ ตั้งแต่ รพท. จนถึง ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ - เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนา DHS) ให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ ในการให้บริการ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google