งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ปัญหาทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

2 ครู ขาดทักษะการทำงานกลุ่ม (กลุ่มคุณภาพ) ขาดการมีส่วนร่วม ขาดภาวะผู้นำ
ขาดจิตวิญญาณ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ครู

3 ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ มีปัญหาด้านพฤติกรรม ขาดความอบอุ่น ทักษะชีวิต นักเรียน

4 ชุมชน ผู้ปกครอง เศรษฐกิจ การเคลื่อน ย้ายแรงงาน ขาดทิศทางความ
ร่วมมือที่ชัดเจน ขาดความรู้สึกความเป็นเจ้าของโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง การเคลื่อน ย้ายแรงงาน เศรษฐกิจ

5 การแก้ปัญหา กรอบแนวคิดของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
แนวทาง การแก้ปัญหา กรอบแนวคิดของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

6 แนวทางกลุ่มคุณภาพสู่การจัดการเรียนรู้
คุณภาพชีวิตนักเรียน แนวทางกลุ่มคุณภาพสู่การจัดการเรียนรู้ แนวทางการ มีส่วนร่วม แนวทางคุณธรรม การกระจายอำนาจ

7 การกระจายอำนาจ โรงเรียนคุณภาพ 4 โรงเรียน

8 ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางคุณธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9 แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมติดตามนิเทศก์ ร่วมประเมิน ร่วมภาคภูมิใจ

10 แนวทางกลุ่มคุณภาพสู่การจัดการเรียนรู้
คัดกรองครู รับนโยบาย จัดทำโครงสร้าง ติดตามผล นำเสนอผลสู่สาธารณ

11 พัฒนาแนวทางเพื่อเป้าหมายทางการศึกษา...อย่างแท้จริง
อนาคต .....โรงเรียนบ้านดอนกลาง พัฒนาแนวทางเพื่อเป้าหมายทางการศึกษา...อย่างแท้จริง

12 โรงเรียนต้นกล้าความดี
โรงเรียนเด็กดี โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนสัมมาอาชีพ โรงเรียนพลังแผ่นดิน

13 4 โรงเรียน จัดทำหลักสูตรโรงเรียนย่อย งบประมาณ บริหารการจัดเรียนการสอน
MANAGEMENT SYSTEM 4 โรงเรียน งบประมาณ จัดทำหลักสูตรโรงเรียนย่อย บริหารการจัดเรียนการสอน

14 “การศึกษาคือธรรมชาติของวิถีชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการจะบรรลุความสำเร็จของการศึกษาต้องเดินบนเส้นทางของธรรมะ ” จบที่ เฟรมนี้ นะครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาทางการศึกษา อุปสรรคทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google