งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน การศึกษา วีระ อุสาหะ. คุณภาพ การศึกษา  ระบบบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา  ระบบการจัด กระบวนการเรียนรู้  ระบบกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน การศึกษา วีระ อุสาหะ. คุณภาพ การศึกษา  ระบบบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา  ระบบการจัด กระบวนการเรียนรู้  ระบบกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน การศึกษา วีระ อุสาหะ

2 คุณภาพ การศึกษา  ระบบบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา  ระบบการจัด กระบวนการเรียนรู้  ระบบกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน  ระบบสารสนเทศภายใน สถานศึกษา.

3 ระบบการบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  การบริหารทรัพยากร  การบริหารจัดการ วิชาการ การดำเนินตามแผน รายงานประจำปี.

4 ระบบการจัด กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา / วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ( แผนการจัดการเรียนรู้ ) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสรุปผล / รายงานผล สารสนเทศเพื่อส่งต่อข้อมูล.

5 ระบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  กิจกรรมสืบสาน ความเป็นไทย.

6 ระบบสารสนเทศภายใน สถานศึกษา  ความต้องการ / ประเภทของข้อมูล  วางแผนการเก็บข้อมูล  จัดหา / สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล  จัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้.

7

8 มาตรฐานการศึกษา ของชาติ มาตรฐ าน การศึก ษา ปฐมวัย มาตรฐ าน การศึก ษา ปฐมวัย มาตรฐา น การศึก ษา ขั้น พื้นฐาน มาตรฐา น การศึก ษา ขั้น พื้นฐาน มาตรฐ าน การ อาชีวศึ กษา มาตรฐ าน การ อาชีวศึ กษา มาตรฐา น การ อุดมศึก ษา มาตรฐา น การ อุดมศึก ษา สพฐ. สอศ. สกอ.

9 กรอบความคิด มาตรฐาน การศึกษา ต้องระบุอุดมการณ์ หลักการของการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นมาตรฐานกลาง (Core standards) เขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษา สามารถ กำหนดมาตรฐานเพิ่มเติม จาก มาตรฐานกลาง มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกเป็น subset ของมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ใช่ มาตรฐานสถานศึกษา และไม่ใช่มาตรฐานหลักสูตร.

10 มีสุข เก่ง โครงสร้างมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน การศึกษา ของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ( จำนวน 18 มาตรฐาน ) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จำนวน 18 มาตรฐาน ) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ ของคนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ พลเมืองและ พลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวทาง การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ ด้านการ จัดการ เรียนรู้ ( จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการบริหารและ การจัดการศึกษา ( จำนวน 6 มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ( จำนวน 8 มาตรฐาน ด้านการเรียน การสอน ( จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการบริหารและ การจัดการศึกษา ( จำนวน 6 มาตรฐาน ดี มีสุข เก่ง ดี ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ด้านคุณภาพเด็ก ( จำนวน 8 มาตรฐาน

11 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน การศึกษา วีระ อุสาหะ. คุณภาพ การศึกษา  ระบบบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา  ระบบการจัด กระบวนการเรียนรู้  ระบบกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google