งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการศึกษา วีระ อุสาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการศึกษา วีระ อุสาหะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการศึกษา วีระ อุสาหะ

2 คุณภาพการศึกษา ระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระบบกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา.

3 ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากร การบริหารจัดการวิชาการ การดำเนินตามแผน รายงานประจำปี.

4 ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ศึกษา / วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสรุปผล / รายงานผล สารสนเทศเพื่อส่งต่อข้อมูล.

5 ระบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย.

6 ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ความต้องการ / ประเภทของข้อมูล วางแผนการเก็บข้อมูล จัดหา / สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้.

7 ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระบบกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้

8 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ปฐมวัย มาตรฐาน การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา มาตรฐาน การ อุดมศึกษา สพฐ. สอศ. สกอ.

9 กรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา
ต้องระบุอุดมการณ์ หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นมาตรฐานกลาง (Core standards) เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา สามารถกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติม จากมาตรฐานกลาง มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น subset ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ใช่มาตรฐานสถานศึกษา และไม่ใช่มาตรฐานหลักสูตร.

10 โครงสร้างมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (จำนวน 18 มาตรฐาน) มาตรฐาน การศึกษา ของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน 18 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ พลเมืองและพลโลก ดี ดี ด้านคุณภาพเด็ก (จำนวน 8 มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน (จำนวน 8 มาตรฐาน เก่ง เก่ง มีสุข มีสุข ด้านการจัดการเรียนรู้ (จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการเรียนการสอน (จำนวน 2 มาตรฐาน ครู มาตรฐานที่ 2 แนวทาง การจัดการศึกษา ด้านการบริหารและ การจัดการศึกษา (จำนวน 6 มาตรฐาน ด้านการบริหารและ การจัดการศึกษา (จำนวน 6 มาตรฐาน ผู้บริหาร มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ ด้านการพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (จำนวน 2 มาตรฐาน ด้านการพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (จำนวน 2 มาตรฐาน สถานศึกษา

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการศึกษา วีระ อุสาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google