งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550
กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มนโยบายและแผน สพท.กระบี่

2 -แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 10
ที่มาของการจัดทำแผน -แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 10 -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ศธ. -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สพฐ. -เป้าหมาย/จุดเน้น/แนวดำเนินงาน ของ สพฐ. -ข้อตกลง กพร. -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดกระบี่ -สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ

3 สรุปแผนฯ 10 (พ.ศ.2550-2554) พัฒนา แบบองค์รวม เศรษฐกิจ พอเพียง
ยึดคนเป็น ศูนย์กลาง สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน ปรับโครงสร้าง การผลิต O 3 สร้างโอกาส การเรียน รู้คู่คุณธรรม O 1 เพิ่มศักยภาพชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย การเรียน รู้คู่คุณธรรมO 2 สร้างภูมิคุ้มกัน O 5 สร้างระบบแข่งขัน ให้เป็นธรรม O 4 สร้างความอุดม สมบูรณ์ของ ทรัพยากรกร O 7 สร้างหลัก ธรรมาภิบาล O 6 S 2 สร้างความ เข้มแข็ง ชุมชน S 3 ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ S 1 พัฒนาคุณภาพ คนและสังคม S 4 ความหลากหลาย ทางชีวภาพ S 5 ธรรมาภิบาล

4 ภารกิจหลัก สพฐ. 1. ผลักดันการปฎิรูปการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 2. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ริเริ่ม เพื่อวางพื้นฐานและเตรียมความพร้อมการปฏิรูปการศึกษาในระยะ 3 ปีต่อไป

5 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ
1.ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ให้กว้างขวางและทั่วถึง -การศึกษาภาคบังคับที่ยังตกหล่น และไม่ทั่วถึง -การศึกษา 12 ปี -การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จุดเน้น

6 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก(ต่อ)
2. พัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาทุกระดับ - การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม นำความรู้ และเชื่อมโยงสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ วิถีชีวิตประชาชน -การปรับปรุงหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยรวม -การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การคิดวิเคราะห์ -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก จุดเน้น

7 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก(ต่อ)
3. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา -กระจายอำนาจและเสริมความเข้มแข็งให้ สพท. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา -กระจายอำนาจให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถบริหารการจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐานอย่างสมบูรณ์ จัดระบบที่จะพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตราฐานและมีขนาดเล็ก -ปรับปรุงกลไกและองค์คณะบุคคลที่รองรับการกระจายอำนาจให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม จุดเน้น

8 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก(ต่อ)
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน -ปรับระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง -ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของหน่วยงานต่าง ๆ จุดเน้น

9 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
สพท. สถานศึกษา นักเรียน สพฐ. ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาคม

10 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550

11 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 สพฐ. 1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรหลักในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ติดตาม ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ 2. ปรับยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อกระจายอำนาจสู่ สพท. สถานศึกษา และทำงานเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอื่น 3. เน้นบทบาทในด้านการกำหนดและผลักดันนโยบายการสนับสนุนในเรื่องการจัดทำแผน ระบบข้อมูล งานวิจัยและองค์ความรู้ ระบบจัดการความรู้ การพัฒนาเครือข่าย การกำกับติดตาม การเผยแพร่สื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจแก่สาธารณชน และผลักดันทางกฎหมาย

12 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 สพท. 1.พัฒนาความพร้อมในด้านกรอบอัตรากำลัง ระบบข้อมูล ICT และการสื่อสาร การทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วย งานอื่น 2.ปรับปรุงระบบองค์คณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 3.จัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี และแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3 ปี

13 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 สพท.(ต่อ) 4. ปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และมี ความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพในการระดมทรัพยากร จากแหล่งอื่น 5. พัฒนาความเข้มแข็งในงานด้านวิชาการเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตราฐานของโรงเรียนให้ได้ 6. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม เพื่อประกันโอกาส คุณ ภาพ และธรรมภิบาล โดยในเบื้องต้นจะยึดหลัก 5 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ และ ป. สุดท้าย

14 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 สถานศึกษา 1. พัฒนาสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถบริหารได้โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 2. จัดระบบบริหารเป็นกลุ่มสำหรับโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตราฐานและมีขนาดเล็ก 3. แก้ปัญหารื่องการขาดแคลนครูอย่างเป็นธรรม ปัญหาหนี้สินและเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพสู่การประเมินวิทยฐานะ 4. ปรับเงินค่าใช้จ่ายต่อหัว ส่งเสริมการระดมทรัพยากรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

15 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550
แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 สถานศึกษา(ต่อ) 5. วางมาตราฐานที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 6. เสริมความพร้อมในเรื่อง ICT และอาคารสถานที่เฉพาะที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 7. วางมตราฐานดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

16 Road Map การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2550

17 คุณภาพ ผู้เรียน ยกระดับคุณภาพ กศ. ขั้นพื้นฐาน
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -คุณภาพสถานศึกษา -ความสามารถครู อุดหนุนพอเพียงในการพัฒนา คุณภาพกับเด็กทุกคน ยกระดับคุณภาพ กศ. ขั้นพื้นฐาน เพิ่มสิทธิและโอกาสทางการศึกษา คุณภาพ ผู้เรียน เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใช้คุณธรรมนำความรู้เป็นฐานผ่านกระบวนการ คิดและวิเคราะห์ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สพท.สถานศึกษาเข้มแข็ง

18 เพิ่มสัมฤทธิผล ทางการเรียน
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map 1.1 -สร้างองค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -จัดทำคลังตัวอย่างการจัดการเรียน การสอน -แลกเปลี่ยนครูเครือข่าย -ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน -ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มสัมฤทธิผล ทางการเรียน

19 พัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน และคิดเลข
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map1.2 -คลินิกหมอภาษา -ประกวดการอ่านการเขียน -กำหนดมาตรการให้เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน และคิดเลข

20 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วิเคราะห์จัดทำสมรรถนะครู -ประเมินพื้นฐานจัดกลุ่มสมรรถนะ การสอน -จัดทำหลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะ -อบรมและประเมินผลเพื่อพัฒนา Map 1.3 พัฒนาบุคลากร

21 เสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -เพิ่มความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -สร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา ยาเสพติด -พัฒนากิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ -จัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง Map1.4 เสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้

22 บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map1.5 -พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจแบบพอเพียงทุกกลุ่มสาระ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้

23 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map1.6 -ปรับหลักสูตรแกนกลาง -พัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ -ปรับระบบการวัดผลประเมินผลการเรียน -พัฒนาสื่อต้นแบบ -วิจัยและพัฒนาหลักสูตร -พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

24 เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map1.7 -พัฒนาคลังความรู้ตามมาตรฐาน -ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพมาตรฐานฯ -พัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ -พัฒนาศูนย์ต้นแบบปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย

25 พัฒนาระบบการกำกับติดตามวิจัยพัฒนา ประเมิน ตรวจสอบและรายงาน
ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map 1.8 พัฒนาระบบการกำกับติดตามวิจัยพัฒนา ประเมิน ตรวจสอบและรายงาน -สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำแผนและการดำเนินงาน -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาเชิงปริมาณและคุณภาพ

26 พัฒนาการคิดวิเคราะห์
เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน Map2.1 -พัฒนาองค์ความรู้ -ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน -ปรับวิธีประเมินผลของครู ผู้บริหาร -วิจัยและประเมินผล พัฒนาการคิดวิเคราะห์

27 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน -กำหนดนโยบายเป้าหมายคุณธรรมนำความรู้ -ประกาศจุดเน้นคุณธรรม -รวบรวม Best Practice นวัตกรรม -รวบรวมเทคนิคการเรียนการสอน -จัดทำ หา พัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ -พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ -นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้กำลังใจ -สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ขยายผลกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสู่โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน -วิจัย ประเมินผลและพัฒนา -ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครูและนักเรียนที่ทำดี Map2.2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

28 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน
-ปรับบทบาทหน่วยงาน -พัฒนาจริยธรรมการใช้สื่อ ICT แสวงหาความรู้ -พัฒนาสื่อต้นแบบ -ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ -พัฒนาบุคลากร -สนับสนุนการใช้ ICT จัดและพัฒนาการเรียนการสอน Map2.3 ส่งเสริมการใช้ ICT

29 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่าง ประเทศ
เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน -ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอน E แบบสื่อสาร -สร้างความเสมอภาคในการเรียนการสอน E อย่างมีคุณภาพ -พัฒนาการเรียนการสอนแบบสื่อสาร -สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ E และเพิ่มโอกาสการใช้ E นอกห้องเรียน Map2.4 ภาษาอังกฤษ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่าง ประเทศ ภาษาจีน -พัฒนาระบบบริหารจัดการ -ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน-สนับสนุนทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน –พัฒนาการศึกษา ตามอัธยาศัย –พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาจีน ให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ

30 พัฒนานวัตกรรมและโรงเรียนรูปแบบใหม่
เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน Map2.5 -หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน -หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมและโรงเรียนรูปแบบใหม่

31 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
-แนวทางบริหารงานนิติบุคคล -คำสั่งมอบอำนาจเพิ่มความอิสระคล่องตัว -จัดทำสาระสำคัญของกฎหมายและกระจายอำนาจ -ทบทวนกฎหมายกระจายอำนาจ -ถ่ายโอนสถานศึกษา -การขยายเขตพื้นที่การศึกษา -จัดกลุ่มโรงเรียนตามระดับความเข้มแข็ง Map 3.1 กระจายอำนาจ

32 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
Map 3.2 -อ.ก.ค.ศ. -คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา -คณะกรรมการสถานศึกษา ปรับบทบาทคณะกรรม การ

33 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา Map 3.3 -ระดับ สพฐ. -ระดับ สพท. -ระดับสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

34 ภาวะผู้นำมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้บริหาร ความรู้ความสามารถตามวิทยะฐานะครู
ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผู้นำมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้บริหาร Map 3.4 -ผอ.สพท. -ผอ.สถานศึกษา -ศึกษานิเทศก์ พัฒนาบุคลากร ความรู้ความสามารถตามวิทยะฐานะครู

35 การบริหารจัดการประสิทธิภาพสถานศึกษาและ สพท.
ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา Map 3.5 -กำหนดเป้าหมายและผลดำเนินการที่เคยทำได้ -จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับงบประมาณ -กำหนดมาตรการเทียบกับผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการประสิทธิภาพสถานศึกษาและ สพท.

36 การทบทวนปรับโครงสร้างของ สพฐ.
ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา Map 3.6 -การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ -ปรับสำนัก/หน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่วงชั้น การทบทวนปรับโครงสร้างของ สพฐ.

37 ทำความชัดเจน สัมมะโนประชากรวัยเรียน
เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา -ประชากรวัยเรียนอยู่ในระบบโรงเรียน -ประชากรวัยเรียนไม่อยู่ในระบบโรงเรียน -นักเรียนออกกลางคัน -ประชากรวัยเรียนที่คาดว่าจะ ออกลางคัน -ประชากรวัยเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ ม.ปลาย Map 4.1 ทำความชัดเจน สัมมะโนประชากรวัยเรียน

38 เพิ่มมาตรการการประกันสิทธิและโอกาส
เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา Map4.2 -ปรับการอุดหนุนรายหัวนักเรียนปกติ -ปรับการอุดหนุนรายหัวนักเรียนกลุ่มพิเศษ -จัดทำบัตรทองประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา -โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง เพิ่มมาตรการการประกันสิทธิและโอกาส

39 เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา
Map4.3 -รูปแบบการจัดตามพื้นที่ -รูปแบบการจัดตามความต้องการ -รูปแบบการร่วมจัดการศึกษา วิจัยพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google