งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มนโยบายและแผน สพท.กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มนโยบายและแผน สพท.กระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มนโยบายและแผน สพท.กระบี่

2 -แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 10 -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ศธ. -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สพฐ. -เป้าหมาย/จุดเน้น/แนวดำเนินงาน ของ สพฐ. -เป้าหมาย/จุดเน้น/แนวดำเนินงาน ของ สพฐ. -ข้อตกลง กพร. -ข้อตกลง กพร. -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัดกระบี่ -สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ที่มาของการจัดทำแผน

3 สรุปแผนฯ 10 (พ.ศ.2550-2554) สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน พัฒนา แบบองค์รวม เศรษฐกิจ พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลาง สร้างโอกาส การเรียน รู้คู่คุณธรรม O 1 สร้างระบบแข่งขัน ให้เป็นธรรม O 4 สร้างความอุดม สมบูรณ์ของ ทรัพยากรกร O 7 สร้างหลัก ธรรมาภิบาล O 6 สร้างภูมิคุ้มกัน O 5 ปรับโครงสร้าง การผลิต O 3 เพิ่มศักยภาพชุมชน เชื่อมโยงเครือข่าย การเรียน รู้คู่คุณธรรมO 2 S 1 พัฒนาคุณภาพ คนและสังคม S 2 สร้างความ เข้มแข็ง ชุมชน S 3 ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ S 4 ความหลากหลาย ทางชีวภาพ S 5 ธรรมาภิบาล

4 ภารกิจหลัก สพฐ. 1. ผลักดันการปฎิรูปการศึกษาตาม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เห็นผลเป็น รูปธรรม 2. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ริเริ่ม เพื่อวาง พื้นฐานและเตรียมความพร้อมการปฏิรูป การศึกษาในระยะ 3 ปีต่อไป

5 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ 1.ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ให้กว้างขวางและทั่วถึง ให้กว้างขวางและทั่วถึง -การศึกษาภาคบังคับที่ยังตกหล่น และไม่ทั่วถึง -การศึกษาภาคบังคับที่ยังตกหล่น และไม่ทั่วถึง -การศึกษา 12 ปี -การศึกษา 12 ปี -การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย -การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จุดเน้น

6 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ หลัก ( ต่อ ) 2. พัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาทุกระดับ - การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม นำความรู้ และเชื่อมโยงสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ วิถีชีวิตประชาชน - การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม นำความรู้ และเชื่อมโยงสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ วิถีชีวิตประชาชน -การปรับปรุงหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยรวม -การปรับปรุงหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยรวม -การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การคิด วิเคราะห์ -การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การคิด วิเคราะห์ -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก -ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก จุดเน้น

7 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ หลัก ( ต่อ ) 3. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา -กระจายอำนาจและเสริมความเข้มแข็งให้ สพท. เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา -กระจายอำนาจให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถ บริหารการจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐานอย่างสมบูรณ์ -จัดระบบที่จะพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตราฐานและมี ขนาดเล็ก -กระจายอำนาจและเสริมความเข้มแข็งให้ สพท. เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ ประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา -กระจายอำนาจให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถ บริหารการจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐานอย่างสมบูรณ์ -จัดระบบที่จะพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตราฐานและมี ขนาดเล็ก -ปรับปรุงกลไกและองค์คณะบุคคลที่รองรับการกระจาย อำนาจให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม -ปรับปรุงกลไกและองค์คณะบุคคลที่รองรับการกระจาย อำนาจให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม จุดเน้น

8 เป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจ หลัก ( ต่อ ) 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ภาคเอกชน -ปรับระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -ปรับระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง -ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของ หน่วยงานต่าง ๆ -ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกของ หน่วยงานต่าง ๆ จุดเน้น

9 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ สพฐ. สพท.สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาคม

10 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550

11 1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรหลักในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ติดตาม ดูแลการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งระบบ 1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรหลักในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ติดตาม ดูแลการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งระบบ 2. ปรับยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อกระจายอำนาจสู่ สพท. สถานศึกษา และทำงานเป็นพันธมิตรกับ หน่วยงานอื่น 2. ปรับยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อกระจายอำนาจสู่ สพท. สถานศึกษา และทำงานเป็นพันธมิตรกับ หน่วยงานอื่น 3. เน้นบทบาทในด้านการกำหนดและผลักดันนโยบาย การสนับสนุนในเรื่องการจัดทำแผน ระบบข้อมูล งานวิจัยและองค์ความรู้ ระบบจัดการความรู้ การ พัฒนาเครือข่าย การกำกับติดตาม การเผยแพร่ สื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจแก่สาธารณชน และ ผลักดันทางกฎหมาย 3. เน้นบทบาทในด้านการกำหนดและผลักดันนโยบาย การสนับสนุนในเรื่องการจัดทำแผน ระบบข้อมูล งานวิจัยและองค์ความรู้ ระบบจัดการความรู้ การ พัฒนาเครือข่าย การกำกับติดตาม การเผยแพร่ สื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจแก่สาธารณชน และ ผลักดันทางกฎหมาย สพฐ.

12 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 1.พัฒนาความพร้อมในด้านกรอบอัตรากำลัง ระบบข้อมูล ICT และการสื่อสาร การทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วย งานอื่น 2.ปรับปรุงระบบองค์คณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 3.จัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี และแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3 ปี สพท.

13 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 4. ปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และมี ความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพในการระดมทรัพยากร จากแหล่งอื่น 5. พัฒนาความเข้มแข็งในงานด้านวิชาการเพื่อยกระดับ คุณภาพและมาตราฐานของโรงเรียนให้ได้ 6. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม เพื่อประกันโอกาส คุณ ภาพ และธรรมภิบาล โดยในเบื้องต้นจะยึดหลัก 5 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ และ ป. สุดท้าย สพท.(ต่อ)

14 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 1. พัฒนาสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้ สามารถบริหารได้โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 1. พัฒนาสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้ สามารถบริหารได้โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 2. จัดระบบบริหารเป็นกลุ่มสำหรับโรงเรียนที่ ต่ำกว่ามาตราฐานและมีขนาดเล็ก 2. จัดระบบบริหารเป็นกลุ่มสำหรับโรงเรียนที่ ต่ำกว่ามาตราฐานและมีขนาดเล็ก 3. แก้ปัญหารื่องการขาดแคลนครูอย่างเป็น ธรรม ปัญหาหนี้สินและเชื่อมโยงการพัฒนา คุณภาพสู่การประเมินวิทยฐานะ 3. แก้ปัญหารื่องการขาดแคลนครูอย่างเป็น ธรรม ปัญหาหนี้สินและเชื่อมโยงการพัฒนา คุณภาพสู่การประเมินวิทยฐานะ 4. ปรับเงินค่าใช้จ่ายต่อหัว ส่งเสริมการระดม ทรัพยากรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ 4. ปรับเงินค่าใช้จ่ายต่อหัว ส่งเสริมการระดม ทรัพยากรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ สถานศึกษา

15 แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 5. วางมาตราฐานที่จะพัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 6. เสริมความพร้อมในเรื่อง ICT และอาคาร สถานที่เฉพาะที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 7. วางมตราฐานดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็ก พิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สถานศึกษา(ต่อ)

16 Road Map การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2550

17 คุณภาพ ผู้เรียน เพิ่มสิทธิและโอกาส ทางการศึกษา ปรับประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ กศ. ขั้นพื้นฐาน เพิ่มสมรรถนะการ เรียนรู้ของผู้เรียน อุดหนุนพอเพียงในการพัฒนา คุณภาพกับเด็กทุกคน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -คุณภาพสถานศึกษา -ความสามารถครู สพท.สถานศึกษาเข้มแข็ง ใช้คุณธรรมนำความรู้เป็นฐานผ่านกระบวนการ คิดและวิเคราะห์ความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

18 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่ม สัมฤทธิผล ทางการเรียน -สร้างองค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -จัดทำคลังตัวอย่างการจัดการเรียน การสอน -แลกเปลี่ยนครูเครือข่าย -ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน -ส่งเสริมการรักการอ่าน Map 1.1

19 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Map1.2 พัฒนา ศักยภาพ การอ่าน การ เขียน และ คิดเลข -คลินิกหมอภาษา -ประกวดการอ่านการเขียน -กำหนดมาตรการให้เน้น การใช้ภาษาที่ถูกต้อง

20 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา บุคลากร -วิเคราะห์จัดทำสมรรถนะครู -ประเมินพื้นฐานจัดกลุ่มสมรรถนะ การสอน -จัดทำหลักสูตรพัฒนาตาม สมรรถนะ -อบรมและประเมินผลเพื่อพัฒนา Map 1.3

21 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้าง คุณธรรมนำ ความรู้ -เพิ่มความเข้มแข็งระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน -สร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา ยา เสพติด -พัฒนากิจกรรมสร้างเสริมความ สามัคคีและสมานฉันท์ -จัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง Map1.4

22 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงสู่ การจัดการ เรียนรู้ -พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเศรษฐกิจแบบ พอเพียงทุกกลุ่มสาระ -จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ Map1.5

23 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง หลักสูตรและ การจัดการ เรียนรู้ -ปรับหลักสูตรแกนกลาง -พัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ -ปรับระบบการวัดผลประเมินผลการ เรียน -พัฒนาสื่อต้นแบบ -วิจัยและพัฒนาหลักสูตร -พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ สอนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก Map1.6

24 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้าง ระบบประกัน คุณภาพ ภายในตาม มาตรฐาน กศ.ขั้น พื้นฐาน/ ปฐมวัย -พัฒนาคลังความรู้ตามมาตรฐาน -ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ มาตรฐานฯ -พัฒนาเครือข่ายการประกัน คุณภาพ -พัฒนาศูนย์ต้นแบบปฐมวัยตาม มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Map1.7

25 ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบ การกำกับ ติดตามวิจัย พัฒนา ประเมิน ตรวจสอบ และรายงาน -สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ จัดทำแผนและการดำเนินงาน -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ พัฒนาเชิงปริมาณและคุณภาพ Map 1.8

26 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาการ คิดวิเคราะห์ -พัฒนาองค์ความรู้ -ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน -ปรับวิธีประเมินผลของครู ผู้บริหาร -วิจัยและประเมินผล Map2.1

27 พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม -กำหนดนโยบายเป้าหมายคุณธรรม นำความรู้ -ประกาศจุดเน้นคุณธรรม -รวบรวม Best Practice นวัตกรรม -รวบรวมเทคนิคการเรียนการสอน -จัดทำ หา พัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ -พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ -นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้กำลังใจ -สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ขยายผลกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสู่ โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของ โรงเรียน -วิจัย ประเมินผลและพัฒนา -ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่อง โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครูและนักเรียนที่ ทำดี Map2.2 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน

28 ส่งเสริมการ ใช้ ICT -ปรับบทบาทหน่วยงาน -พัฒนาจริยธรรมการใช้สื่อ ICT แสวงหาความรู้ -พัฒนาสื่อต้นแบบ -ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ -พัฒนาบุคลากร -สนับสนุนการใช้ ICT จัดและ พัฒนาการเรียนการสอน Map2.3 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน

29 ยกระดับ คุณภาพการ เรียนการ สอนภาษา ต่าง ประเทศ Map2.4 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน -ปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศน์การเรียนการสอน E แบบสื่อสาร -สร้างความเสมอภาค ในการเรียนการสอน E อย่างมีคุณภาพ -พัฒนาการเรียนการ สอนแบบสื่อสาร -สร้างบรรยากาศการ เรียนรู้ E และเพิ่ม โอกาสการใช้ E นอก ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน -พัฒนาระบบบริหารจัดการ -ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ สอน-สนับสนุนทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน –พัฒนาการศึกษา ตามอัธยาศัย –พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาจีน ให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ

30 พัฒนา นวัตกรรม และโรงเรียน รูปแบบใหม่ -หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน -หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม Map2.5 เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน

31 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กระจาย อำนาจ -แนวทางบริหารงานนิติบุคคล -คำสั่งมอบอำนาจเพิ่มความอิสระคล่องตัว -จัดทำสาระสำคัญของกฎหมายและ กระจายอำนาจ -ทบทวนกฎหมายกระจายอำนาจ -ถ่ายโอนสถานศึกษา -การขยายเขตพื้นที่การศึกษา -จัดกลุ่มโรงเรียนตามระดับความเข้มแข็ง Map 3.1

32 ปรับบทบาท คณะกรรม การ -อ.ก.ค.ศ. -คณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา -คณะกรรมการสถานศึกษา Map 3.2 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

33 ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล -ระดับ สพฐ. -ระดับ สพท. -ระดับสถานศึกษา Map 3.3 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

34 พัฒนา บุคลากร Map 3.4 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ตามวิทยะฐานะ ครู ภาวะผู้นำ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหาร -ผอ.สพท. -ผอ.สถานศึกษา -ศึกษานิเทศก์

35 การบริหาร จัดการ ประสิทธิภาพ สถานศึกษา และ สพท. -กำหนดเป้าหมายและผล ดำเนินการที่เคยทำได้ -จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับ งบประมาณ -กำหนดมาตรการเทียบกับผล การดำเนินงาน Map 3.5 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

36 การทบทวน ปรับ โครงสร้าง ของ สพฐ. -การบริหารจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ -ปรับสำนัก/หน่วยงานที่ รับผิดชอบตามช่วงชั้น Map 3.6 ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

37 เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา ทำความ ชัดเจน สัมมะโน ประชากรวัย เรียน -ประชากรวัยเรียนอยู่ในระบบ โรงเรียน -ประชากรวัยเรียนไม่อยู่ในระบบ โรงเรียน -นักเรียนออกกลางคัน -ประชากรวัยเรียนที่คาดว่าจะ ออกลางคัน -ประชากรวัยเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ ม.ปลาย Map 4.1

38 เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา เพิ่ม มาตรการ การประกัน สิทธิและ โอกาส -ปรับการอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปกติ -ปรับการอุดหนุนรายหัวนักเรียน กลุ่มพิเศษ -จัดทำบัตรทองประกันสิทธิและ โอกาสทางการศึกษา -โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้าง Map4.2

39 เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสทางการศึกษา วิจัยพัฒนา -รูปแบบการจัดตามพื้นที่ -รูปแบบการจัดตามความ ต้องการ -รูปแบบการร่วมจัดการศึกษา Map4.3


ดาวน์โหลด ppt กรอบความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มนโยบายและแผน สพท.กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google