งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การบริหาร จัดการโดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความโปร่งใส พร้อมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การบริหาร จัดการโดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความโปร่งใส พร้อมรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การบริหาร จัดการโดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ การบริหาร คุณภาพ และประกัน คุณภาพ ความมีอิสระ คล่องตัว การมีส่วนร่วม การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ. ร. บ. และมาตรฐาน การศึกษา ความมีเหตุผล คุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี วิสัยทัศน์ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร ฐานโรงเรียน / ระบบโรงเรียน การบริหาร จัดการ ให้สมดุล การบริหารจัดการ ที่ประกันคุณภาพ สถานศึกษา

2 การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ วิสัยทัศน์

3 การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ความมีอิสระ คล่องตัว การมี ส่วนร่วม การบริหารจัดการ โดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

4 การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ความมีอิสระ คล่องตัว การมี ส่วนร่วม ความมีเหตุมีผล

5 การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ การบริหาร คุณภาพ และประกัน คุณภาพ ความรอบรู้

6 การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส พร้อมรับ การตรวจสอบ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ การบริหาร สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย ของ พ. ร. บ. และมาตรฐาน การศึกษา คุณธรรมจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร จัดการ ความ พึงพอใจ การเงินและ งบประมาณ นวัตกรรม และการเรียนรู้ การบริหาร จัดการโดยแผน และมุ่งผลลัพธ์ ระบบข้อมูล และสารสนเทศ ความโปร่งใส พร้อมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google