งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี. สถานศึกษา 3 ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  คุณธรรม ความเป็นไทย Decency  ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี. สถานศึกษา 3 ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  คุณธรรม ความเป็นไทย Decency  ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

2 สถานศึกษา 3 ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  คุณธรรม ความเป็นไทย Decency  ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free

3 1. ด้านประชาธิปไตย Democracy  มีความตระหนัก เห็น ความสำคัญ ศรัทธา และ เชื่อมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขาย เสียง

4 2. ด้านคุณธรรม ความเป็นไทย Decency  มีคุณธรรม จริยธรรม ความ ดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถี ชีวิต

5 3. ห่างไกลยาเสพติด Drug - Free  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพ ติด

6 แนวทางกิจกรรม  เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมาย  ทำให้ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้าน การทุจริต  ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก รู้ ผิดชอบชั่วดี  มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง  และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่าง จริงจัง

7 หลักการจัดกิจกรรม  1. กำหนดในแผนงาน / โครงการ ประจำปีของสถานศึกษา  2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัด กลุ่มสาระการเรียนรู้  3. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  4. ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น

8 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริม ประชาธิปไตย  1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษาและชุมชน เช่นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้กิจกรรม อบต. น้อย เทศบาลน้อย จัด ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  2. การดำเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา กรรมการ นร. / นศ.  3. การจัดค่ายประชาธิปไตย / กิจกรรม ประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน  4. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรัก ชาติ  5. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร จัดการสถานศึกษา

9 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น ส่งเสริมครูพระสอน ศีลธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม  2. กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือภูมิใจในความ เป็นไทย  3. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  1. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น  - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  - การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้จำนวน นักเรียน นักศึกษาที่มี พฤติกรรมเสี่ยงลดลง

11 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น  - กิจกรรมนักเรียนแกนนำ  - กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ บุหรี่ ( สถานศึกษาปลอดบุหรี่ )  - กิจกรรมชมรม TO BE NUMBERONE  - การประกวดดนตรี  - แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้ แสดงออก

12 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  3. การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา  4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด  5. มีการประสานความร่วมมือการ ดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี. สถานศึกษา 3 ดี  ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  คุณธรรม ความเป็นไทย Decency  ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google