งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN ( ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน ) จัดทำโดย 1. ด. ญ. หทัยกาญจน์ แสงปัน เลขที่ 9 2. ด. ญ. ปรางค์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN ( ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน ) จัดทำโดย 1. ด. ญ. หทัยกาญจน์ แสงปัน เลขที่ 9 2. ด. ญ. ปรางค์ทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN ( ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน ) จัดทำโดย 1. ด. ญ. หทัยกาญจน์ แสงปัน เลขที่ 9 2. ด. ญ. ปรางค์ทอง แก้วคำมา เลขที่ 10 3. ด. ญ. เบญจวรรณ เตจ๊ะ เลขที่ 12 4. ด. ญ. ธัญชนก กาใจ เลขที่ 13 5. ด. ญ. นิตยา แสงหล้า เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอ คุณครูนงจิตต์ ปั๋นตน ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

2 คำนำ สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN ( ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซี่ยน ) มี วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ถึงการมีวัฒนธรรมการแต่ง กายประจำชาติของ แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้สืบค้นข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้มากมาย ได้แก่ สอบถามผู้รู้ ศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้อ่านไม่มากก็น้อย คณะผู้จัดทำ ก

3 สารบัญ หน้า คำนำ ก ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิก ASEAN 1 ชุดแต่งกายประจำประเทศไทย 2 ชุดแต่งกายประจำประเทศบรูไน 3 ชุดแต่งกายประจำประเทศกัมพูชา 4 ชุดแต่งกายประจำประเทศสิงคโปร์ 5 ชุดแต่งกายประจำประเทศมาเลเซีย 6 ชุดแต่งกายประจำประเทศอินโดนีเซีย 7 ชุดแต่งกายประจำประเทศฟิลิปปินส์ 8 ชุดแต่งกายประจำประเทศเวียดนาม 9 ชุดแต่งกายประจำประเทศลาว 10 ชุดแต่งกายประจำประเทศพม่า 11 บรรณานุกรม 12 ข

4 ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิก ASEAN 1

5 ชุดแต่งกายประเทศไทย - T HAILAND 2

6 ชุดแต่งกายประเทศบรูไน - BRUNEI 3

7 ชุดแต่งกายประเทศกัมพูชา - C AMBODIA 4

8 ชุดแต่งกายประเทศสิงคโปร์ - S INGAPORE 5

9 ชุดแต่งกายประเทศมาเลเซีย - M ALAYSIA 6

10 ชุดแต่งกายประเทศอินโดนีเซีย - I NDONESIA 7

11 ชุดแต่งกายประเทศฟิลิปปินส์ - P HILIPPINES 8

12 ชุดแต่งกายประเทศเวียดนาม - V IETNAM 9

13 ชุดแต่งกายประเทศลาว - L AOS 10

14 ชุดแต่งกายประเทศพม่า – M YANMAR 11

15 บรรณานุกรม กรมอาเซียน. กระทรวงการต่างประเทศ (2552) บันทึกการเดินทาง อาเซียน. กรุงเทพฯ. บริษัทวิธิตาแอนิแมชั่น จำกัด. - http://203.172.142.8/en/index.php?option=c om_content&view=article&id=4&Itemid=21 http://203.172.142.8/en/index.php?option=c om_content&view=article&id=4&Itemid=21 - http://www.shineon.in.th/.A8-asean/ http://www.shineon.in.th/.A8-asean/ 12


ดาวน์โหลด ppt สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN ( ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน ) จัดทำโดย 1. ด. ญ. หทัยกาญจน์ แสงปัน เลขที่ 9 2. ด. ญ. ปรางค์ทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google