งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน)
สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน) จัดทำโดย 1. ด.ญ.หทัยกาญจน์ แสงปัน เลขที่ 9 2. ด.ญ.ปรางค์ทอง แก้วคำมา เลขที่ 10 3. ด.ญ.เบญจวรรณ เตจ๊ะ เลขที่ 12 4. ด.ญ.ธัญชนก กาใจ เลขที่ 13 5 .ด.ญ.นิตยา แสงหล้า เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอ คุณครูนงจิตต์ ปั๋นตน ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

2 คำนำ สมุดภาพคำศัพท์ (Pictionary) เรื่อง National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติ อาเซี่ยน) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ถึงการมีวัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติของ แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้มากมาย ได้แก่ สอบถามผู้รู้ ศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย คณะผู้จัดทำ

3 สารบัญ ข หน้า คำนำ ก ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกASEAN 1
คำนำ ก ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกASEAN ชุดแต่งกายประจำประเทศไทย ชุดแต่งกายประจำประเทศบรูไน ชุดแต่งกายประจำประเทศกัมพูชา ชุดแต่งกายประจำประเทศสิงคโปร์ ชุดแต่งกายประจำประเทศมาเลเซีย ชุดแต่งกายประจำประเทศอินโดนีเซีย ชุดแต่งกายประจำประเทศฟิลิปปินส์ ชุดแต่งกายประจำประเทศเวียดนาม ชุดแต่งกายประจำประเทศลาว ชุดแต่งกายประจำประเทศพม่า บรรณานุกรม

4 ชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิก ASEAN
1

5 ชุดแต่งกายประเทศไทย -Thailand
2 ชุดแต่งกายประเทศไทย -Thailand

6 ชุดแต่งกายประเทศบรูไน - BRUNEI
3 ชุดแต่งกายประเทศบรูไน - BRUNEI

7 ชุดแต่งกายประเทศกัมพูชา - Cambodia
4 ชุดแต่งกายประเทศกัมพูชา - Cambodia

8 ชุดแต่งกายประเทศสิงคโปร์ - Singapore
5 ชุดแต่งกายประเทศสิงคโปร์ - Singapore

9 ชุดแต่งกายประเทศมาเลเซีย - Malaysia
6 ชุดแต่งกายประเทศมาเลเซีย - Malaysia

10 ชุดแต่งกายประเทศอินโดนีเซีย - Indonesia
7 ชุดแต่งกายประเทศอินโดนีเซีย - Indonesia

11 ชุดแต่งกายประเทศฟิลิปปินส์ - Philippines
8 ชุดแต่งกายประเทศฟิลิปปินส์ - Philippines

12 ชุดแต่งกายประเทศเวียดนาม - Vietnam
9 ชุดแต่งกายประเทศเวียดนาม - Vietnam

13 ชุดแต่งกายประเทศลาว - Laos
10 ชุดแต่งกายประเทศลาว - Laos

14 ชุดแต่งกายประเทศพม่า – Myanmar
11 ชุดแต่งกายประเทศพม่า – Myanmar

15 บรรณานุกรม 12 กรมอาเซียน. กระทรวงการต่างประเทศ (2552) บันทึกการเดินทาง
กรมอาเซียน. กระทรวงการต่างประเทศ (2552) บันทึกการเดินทาง อาเซียน. กรุงเทพฯ. บริษัทวิธิตาแอนิแมชั่น จำกัด. =4&Itemid=21 12


ดาวน์โหลด ppt National Costumes of ASEAN (ชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google