งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่องสูตรลับอัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานค1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จำนวนและการใช้จำนวนชีวิตจริง ม1/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้โจทย์ปัญหา

3 วัตถุประสงค์ 1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนที่ กำหนดให้ 3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 4. ใช้แหล่งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำชิ้นงาน 5. นำเสนอโครงงานที่ทำได้ 6. ปฏิบัติจริงทำอาหารจานเด็ด

4 คำถามสร้างพลังคิด เรานำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
คำถามประจำหน่วย นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนไปใช้แก้สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างไร คำถามประจำหน่วย 1. การหาอัตราส่วนที่เท่ากันมีวิธีคิดกี่วิธี 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้อย่างไร 3. เปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้หรือไม่

5 ระยะเวลาในการประเมิน
ประเมินผลก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ประเมินผลหลังเรียน ใช้เวลา 5 ชั่วโมง

6 โครงงาน นำความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันและอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนมาประยุกต์ใช้กับสูตรอาหาร โดยให้นักเรียนเลือกสูตรอาหารจานเด็ดแล้วเปลี่ยนสูตรอาหารที่ค้นคว้ามาเป็นสูตรที่เพียงพอสำหรับการรับประทานในกลุ่มของตนเองและอัตราส่วนผสมของสูตรยังคงความอร่อยเหมือนเดิม นำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและศิลปศึกษา

7 ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกความรับผิดชอบ สามารถนำอัตราส่วนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

8 แหล่งข้อมูล 1. ศึกษาธิการ,กระทรวง.คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู.อินเทล คอร์ปอเรชั่น,กรุงเทพฯ:2549. 2. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). สุดยอดคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง. บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) :2550 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์เล่ม 1. โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. กรุงเทพฯ : 2551 4. recipe_id=22 5.


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google