งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่องสูตรลับอัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่องสูตรลับอัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่องสูตรลับอัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการ แสดง จำนวนและการใช้จำนวนชีวิตจริง ม 1/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้โจทย์ปัญหา

3 วัตถุประสงค์ 1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่ กำหนดให้ 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนจากอัตราส่วนที่ กำหนดให้ 3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่อง อัตราส่วนไปใช้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 4. ใช้แหล่งสื่อสิ่งพิมพ์และ อิเล็กทรอนิกส์ ในการทำชิ้นงาน 5. นำเสนอโครงงานที่ทำได้ 6. ปฏิบัติจริงทำอาหารจานเด็ด

4 คำถามสร้าง พลังคิด เรานำคณิตศาสตร์ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนไปใช้ แก้สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างไร อย่างไร คำถามประจำ หน่วย 1. การหาอัตราส่วนที่เท่ากันมีวิธีคิดกี่ วิธี 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนได้อย่างไร 3. เปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวน หลายๆจำนวนได้หรือไม่

5 1. ประเมินผลก่อนเรียน 2. ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ประเมินผลหลังเรียน ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ระยะเวลาในการ ประเมิน

6 โครงงาน นำความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันและ อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนมา ประยุกต์ใช้กับสูตรอาหาร โดยให้นักเรียนเลือกสูตรอาหารจาน เด็ดแล้วเปลี่ยนสูตรอาหารที่ค้นคว้ามา เป็นสูตรที่เพียงพอสำหรับการ รับประทานในกลุ่มของตนเองและอัตรา ส่วนผสมของสูตรยังคงความอร่อย เหมือนเดิม นำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาประยุกต์ใช้ ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและ ศิลปศึกษา

7 ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ฝึกความรับผิดชอบ สามารถนำอัตราส่วนไปใช้ได้ใน ชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

8 แหล่งข้อมูล 1. ศึกษาธิการ, กระทรวง. คู่มือการอบรมเพื่อ พัฒนาวิชาชีพครู. อินเทล คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ :2549. 2. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.). สุด ยอดคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ราย ชั่วโมง. บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.) :2550 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์เล่ม 1. โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. กรุงเทพฯ : 2551 4. http://www.thaifoodtoworld.com/ho me/recipedetail.php? recipe_id=22 5. http://www.ucancookthai.com


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วย การเรียนรู้ เรื่องสูตรลับอัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google