งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เลขที่ 15 นางสาวอาริยา เทพรักษา เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เลขที่ 15 นางสาวอาริยา เทพรักษา เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เลขที่ 15 นางสาวอาริยา เทพรักษา เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละ รายวิชาของปีการศึกษาพ. ศ. 2552 พ. ศ.2553 และ พ. ศ.2554 2. เพื่อเปรียบเทียบตวามสนใจของนักเรียนที่มีต่อ รายวิชาแต่ละรายวิชา 3. เพื่อนำผลความสนใจของนักเรียนที่มีต่อ รายวิชาไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสนใจ 4. เพื่อพัฒนารายวิชาที่มีความสนใจจากนักเรียน น้อยให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน ( O-Net ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย35088946.4735163342.6134822841.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3544023635705046.5137266233.39 ภาษาอังกฤษ35280523.983545311.2237056121.8 คณิตศาสตร์35368028.5635659114.9937209422.73 วิทยาศาสตร์34977829.0634921030.936674427.92 สุขศึกษาและ พละศึกษา 34863445.3734746262.8636504554.61 ศิลปะ34863437.7534746232.6236504528.54 การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี 34863432.9834746243.6936504548.72

4 รายวิชาภาษาไทย

5 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

6 รายวิชาภาษาอังกฤษ

7 รายวิชาคณิตศาสตร์

8 รายวิชาวิทยาศาสตร์

9 รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

10 รายวิชาศิลปะ

11 รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี

12 สรุป วิชาที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. วิชาคณิตศาสตร์ 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาภาษาอังกฤษ * หมายเหตุ เปรียบเทียบโดยการคิดจากผลต่างของค่า จำนวนผู้เข้าสอบในปีการศึกษา 2554 และ 2553

13 ที่มา http://www.spm6.og


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพ ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เลขที่ 15 นางสาวอาริยา เทพรักษา เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google