งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ประเทศเพื่อบ้านของฉัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูณิชมน พะลัง โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต2

2 มาตรฐานและตัวชี้วัด ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศได้ นักเรียนสามารถสนทนาจากสถานการณ์ที่กำหนดได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
สร้างพลังคิด ทำไมโลกของเราต้องแบ่งเป็นทวีปต่างๆ? ประจำหน่วย ทวีปแต่ละทวีปมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร? ประจำบท - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้าง?

5 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน - ประเมินตามสภาพจริงโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด - ครูและนักเรียนตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัด แบบประเมินการพูด แบบรูบริกส์ แบบฝึกหัด ดี พอใช้ ปรับปรุง ถูกหรือผิด

6 เกณฑ์การประเมินการออกเสียง
ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง ออกเสียงตัวพินอินได้ถูกต้องกว่า 70% มีข้อผิดพลาดในการออกเสียงในบางครั้งแต่ไม่เกิน50% มีข้อผิดพลาดมาก ออกเสียงได้ถูกต้องไม่ถึง 40% ความคล่องแคล่ว สื่อสารในสิ่งที่ต้องการพูดโดยไม่ลังเลหรือรีรอ สื่อสารในบางเรื่องยังไม่ดีนัก ลังเลที่จะพูด ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ความชัดเจน ออกเสียงได้ชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่า 8 คำขึ้นไป ออกเสียงได้ชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากกว่า 5 คำ ไม่สามารถออกเสียงได้ ขาดความมั่นใจในการพูด

7 แบบประเมินการออกเสียง
เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง(1 คะแนน) ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความชัดเจน แบบประเมินการออกเสียง หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดี คะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________

8 ภาระงาน/ชิ้นงาน -ใบงาน -สมุด -แผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google