งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศเพื่อบ้านของฉัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูณิชมน พะลัง โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศเพื่อบ้านของฉัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูณิชมน พะลัง โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศเพื่อบ้านของฉัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูณิชมน พะลัง โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ เขต 2

2 มาตรฐานและตัวชี้วัด ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ • นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศได้ • นักเรียนสามารถสนทนาจากสถานการณ์ ที่กำหนดได้

4 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ สร้างพลังคิด - ทำไมโลกของเราต้องแบ่งเป็นทวีป ต่างๆ ? ประจำหน่วย - ทวีปแต่ละทวีปมีความเหมือนและ แตกต่างกันอย่างไร ? ประจำบท - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไป ด้วยประเทศอะไรบ้าง ?

5 วิธีการประเมินเครื่องมือ เกณฑ์การ ประเมิน - ประเมินตาม สภาพจริงโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่กำหนด - ครูและ นักเรียนตรวจ ความถูกต้อง ของแบบฝึกหัด แบบประเมินการ พูด แบบรูบริกส์ แบบฝึกหัด ดี พอใช้ ปรับปรุง ถูกหรือผิดเกณฑ์การวัดและประเมินผล

6 เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้อง ออกเสียงตัวพินอิน ได้ถูกต้องกว่า 70% มีข้อผิดพลาดใน การออกเสียงใน บางครั้งแต่ไม่เกิน 50% มีข้อผิดพลาดมาก ออกเสียงได้ ถูกต้องไม่ถึง 40% ความ คล่องแคล่ว สื่อสารในสิ่งที่ ต้องการพูดโดยไม่ ลังเลหรือรีรอ สื่อสารในบางเรื่อง ยังไม่ดีนัก ลังเลที่ จะพูด ไม่สามารถสื่อสาร ได้อย่าง คล่องแคล่ว ความชัดเจน ออกเสียงได้ ชัดเจนใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา มากกว่า 8 คำขึ้น ไป ออกเสียงได้ ชัดเจนใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา มากกว่า 5 คำ ไม่สามารถออก เสียงได้ ขาดความ มั่นใจในการพูดเกณฑ์การประเมินการออกเสียง

7 เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้อง ความ คล่องแคล่ว ความชัดเจน แบบประเมินการออกเสียง หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดี คะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________แบบประเมินการออกเสียง

8 ภาระงาน / ชิ้นงาน - ใบงาน - สมุด - แผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประเทศเพื่อบ้านของฉัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูณิชมน พะลัง โรงเรียนราชวินิตบางเขน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google