งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 苹果一斤多少钱 ( แอปเปิ้ลราคา เท่าไร ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ 31261 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 苹果一斤多少钱 ( แอปเปิ้ลราคา เท่าไร ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ 31261 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 苹果一斤多少钱 ( แอปเปิ้ลราคา เท่าไร ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ 31261 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ ทั้งการแนะนำตัว ขอร้อง ขอบคุณ ขอโทษ หรือการอธิบาย เรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ ที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ต่อไป เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมไทยได้

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามประจำบท – คำศัพท์แต่ละคำ แปลว่าอะไร คำถามประจำหน่วย – คำศัพท์แต่ละคำ จะนำไปใช้แต่งประโยคอย่างไร คำถามสร้างพลังคิด – ทำไมจึงต้องมีการต่อราคา

4 เครื่องมือการประเมิน แบบประเมิน การสังเกต แบบฝึกหัด บันทึกหลังการใช้แผน บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนเจ้าของ ภาษา

5 ภาระงาน / ชิ้นงาน ผู้เรียนทัศนศึกษาร่วมกับคณะครูและนักเรียน แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 เพื่อฝึก สื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง และ ต้องนำเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียนแลกเปลี่ยน

6 โครงงาน : การทัศนศึกษาร่วมกับ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยม ต้าหลี่ 1 G เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อ ขายต่อรองราคาในบทเรียนกับเจ้าของภาษาใน สถานการณ์จริง R การสมมติตนเองในหนังสือกับสถานการณ์จริง A นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 และครูผู้ดูแล S การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล P บันทึกการทัศนศึกษาร่วมของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย และแบบแสดงความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ต่อนักเรียนที่ ทัศนศึกษาร่วมจากโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง 苹果一斤多少钱 ( แอปเปิ้ลราคา เท่าไร ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ภาษาจีน 1 รหัสวิชา จ 31261 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google