งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ เล่มที่ 1 ร่างกายสะอาด ปราศจากโรคภัย โดย นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 คำนำ

3 คำชี้แจง 1 สารบัญ เรื่อง หน้า สาระสำคัญ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 3
เรื่อง หน้า คำชี้แจง 1 สาระสำคัญ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 การชำระร่างกาย สรุป แบบทดสอบท้ายบทเรียน 11 เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน 12 บรรณานุกรม 13

4 คำชี้แจง หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 12 เล่ม ในการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่านและทำความเข้าใจ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามลำดับดังนี้ 1. ควรศึกษาเนื้อหาโดยเริ่มต้นจากเล่มที่ 1 เป็นต้นไป จนถึงเล่มที่ 12 2. ก่อนศึกษาเนื้อหา เล่มที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ลงในกระดาษคำตอบที่ครูแจกให้ 3. ศึกษาเนื้อหาสาระ รายละเอียด จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม และฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน 4. ทำแบบทดสอบท้ายบท 5. ตรวจคำตอบว่าวัดผลการเรียนรู้ 6. หากมีผลการทดสอบไม่ผ่าน ควรกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ หรือขอคำแนะนำจากครูผู้สอน 7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแต่ละเล่มและทำแบบทดสอบท้ายบทจนครบทั้ง 12 เล่มแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 8. ตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 9. สรุปผลคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน

5 การอาบน้ำชำระร่างกาย เป็นแนวทาง
สาระสำคัญ การอาบน้ำชำระร่างกาย เป็นแนวทาง ปฏิบัติขั้นพื้นฐานประการแรกที่กำหนดไว้ ในหลักการของการปฏิบัติตามหลักการของ สุขบัญญัติแห่งชาติ ที่มุ่งสร้างเสริมให้ ผู้ปฏิบัติมีร่างกายที่สะอาดและมีสุขภาพที่ดี

6 จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกวิธีการและขั้นตอนการอาบน้ำ ชำระร่างกายที่ถูกต้องได้ 2. สามารถใช้ทักษะกระบวนการ ในการอาบน้ำชำระร่างกายที่ ถูกต้องได้

7 อาบน้ำสะอาด แคล้วคลาดโรคภัย จิตใจผ่องใส สุขอนามัยดี

8 สัปดาห์ละสอง ที่ต้องสระผม
สัปดาห์ละสอง ที่ต้องสระผม งดงามคงทน จนเป็นนิสัย

9

10 สามล้างสบู่ ขัดถูขี้ไคล ร่างกายผ่องใส ไฉไลงามตา
สามล้างสบู่ ขัดถูขี้ไคล ร่างกายผ่องใส ไฉไลงามตา

11 สี่ผ้าขนหนู อ่อนนุ่มคุ้มค่า เช็ดตัวอย่าช้า แห้งดังปราถนา
สี่ผ้าขนหนู อ่อนนุ่มคุ้มค่า เช็ดตัวอย่าช้า แห้งดังปราถนา

12 ห้าสวมเสื้อผ้า สะอาดงามตา
ดูดีมีค่า แก่ผู้พบเห็น

13 เราควรอาบน้ำ ทั้งเช้าและเย็น
ไม่ควรละเว้น กลิ่นเหม็นหายไป

14 สรุป ขั้นตอนการอาบน้ำ 1.ราดน้ำให้เปียกทั่วทั้งตัว 2. ถูสบู่ให้ทั่วร่างกาย 3. ล้างน้ำทำความสะอาด 4. เช็ดตัวให้แห้ง 5. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด

15 แบบทดสอบท้ายบท คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. หลังจากตื่นนอนในตอนเช้า เราควรทำอะไรทุกวัน ก. กินข้าว ข. อาบน้ำ ค. ดูโทรทัศน์ 2. หลังอาบน้ำเสร็จ ควรทำอย่างไร ก. โรยแป้งฝุ่น ข. สวมเสื้อผ้า ค. เช็ดตัวให้แห้ง 3. ขั้นตอนแรกของการอาบน้ำคือข้อใด ก. ราดน้ำให้ทั่วตัว ข. ถูสบู่ 4. ก. ข. ค. 5.

16 เฉลยแบบทดสอบท้ายบท ข้อ 1 ข ข้อ 2 ค ข้อ 3 ก ข้อ 4 ก ข้อ 5 ข

17 บรรณานุกรม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. หฤยา อารีวงศ์ และคณะ. (2552). สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช กรุงเทพฯ: เพิ่มทรัพย์ การพิมพ์. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (2549). แม่บทมาตรฐานสุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

18 ผู้จัดทำ นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง
นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) ต. หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

19


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google