งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ( สุขศึกษา ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ เล่มที่ 1 ร่างกายสะอาด ปราศจาก โรคภัย โดย นางสาวพรทิพย์ คำ กายปรง

2 คำนำ

3 สารบัญ เรื่อง หน้า คำชี้แจง 1 สาระสำคัญ 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 การชำระร่างกาย 4-9 สรุป 10 แบบทดสอบท้ายบทเรียน 11 เฉลยแบบทดสอบท้ายบทเรียน 12 บรรณานุกรม 13

4 คำชี้แจง หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ใส่ใจ สุขภาพ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 12 เล่ม ในการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่าน และทำความเข้าใจ โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนดตามลำดับดังนี้ 1. ควรศึกษาเนื้อหาโดยเริ่มต้น จากเล่มที่ 1 เป็นต้นไป จนถึงเล่มที่ 12 2. ก่อนศึกษาเนื้อหา เล่มที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ลงในกระดาษคำตอบที่ครู แจกให้ 3. ศึกษาเนื้อหาสาระ รายละเอียด จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม และฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจาก ครูผู้สอน 4. ทำแบบทดสอบท้ายบท 5. ตรวจคำตอบว่าวัดผลการ เรียนรู้ 6. หากมีผลการทดสอบไม่ผ่าน ควรกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ หรือขอ คำแนะนำจากครูผู้สอน 7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแต่ละเล่มและ ทำแบบทดสอบท้ายบทจนครบทั้ง 12 เล่มแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 8. ตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน 9. สรุปผลคะแนนลงในแบบ บันทึกคะแนน

5 สาระสำคัญ การอาบน้ำชำระ ร่างกาย เป็นแนวทาง ปฏิบัติขั้นพื้นฐานประการ แรกที่กำหนดไว้ ใน หลักการของการปฏิบัติ ตามหลักการของ สุข บัญญัติแห่งชาติ ที่มุ่ง สร้างเสริมให้ ผู้ ปฏิบัติมีร่างกายที่สะอาด และมีสุขภาพที่ดี

6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกวิธีการและขั้นตอน การอาบน้ำ ชำระร่างกายที่ ถูกต้องได้ 2. สามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ในการอาบน้ำชำระ ร่างกายที่ ถูกต้องได้

7 อาบน้ำสะอาด แคล้วคลาดโรคภัย จิตใจผ่องใส สุขอนามัยดี

8 สัปดาห์ละสองที่ต้องสระผม งดงามคงทน จนเป็นนิสัย

9

10 สามล้างสบู่ ขัดถู ขี้ไคล ร่างกายผ่องใส ไฉไลงามตา

11 สี่ผ้าขนหนู อ่อนนุ่ม คุ้มค่า เช็ดตัวอย่าช้า แห้ง ดังปราถนา

12 ห้าสวมเสื้อผ้า สะอาด งามตา ดูดีมีค่า แก่ผู้ พบเห็น

13 เราควรอาบน้ำ ทั้งเช้าและเย็น ไม่ควรละเว้น กลิ่นเหม็นหายไป

14 สรุป ขั้นตอนการ อาบน้ำ 1. ราดน้ำให้ เปียกทั่วทั้งตัว 2. ถูสบู่ให้ทั่ว ร่างกาย 3. ล้างน้ำทำ ความสะอาด 4. เช็ดตัวให้ แห้ง 5. สวมเสื้อผ้า ที่สะอาด

15 แบบทดสอบท้ายบท คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว 1. หลังจากตื่นนอนในตอนเช้า เราควรทำอะไร ทุกวัน ก. กินข้าว ข. อาบน้ำ ค. ดูโทรทัศน์ 2. หลังอาบน้ำเสร็จ ควรทำอย่างไร ก. โรยแป้งฝุ่น ข. สวมเสื้อผ้า ค. เช็ดตัวให้แห้ง 3. ขั้นตอนแรกของการอาบน้ำคือข้อใด ก. ราดน้ำให้ทั่วตัว ข. ถูสบู่ ค. เช็ดตัวให้แห้ง 4. ก. ข. ค. 5. ก. ข. ค.

16 เฉลยแบบทดสอบท้าย บท ข้อ 1 ข ข้อ 2 ค ข้อ 3 ก ข้อ 4 ก ข้อ 5 ข

17 บรรณานุกรม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว. หฤยา อารีวงศ์ และคณะ. (2552). สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : เพิ่ม ทรัพย์ การพิมพ์. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (2549). แม่บท มาตรฐานสุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

18 ผู้จัดทำ นางสาวพรทิพย์ คำกายปรง โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) ต. หนองไผ่แก้ว อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( สุขศึกษา ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ )

19


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านป่ายุบ ( บุ้นกีประชานุเคราะห์ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google