งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 บทบาทโรงเรียนต้นแบบ ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยการนำหลักสูตรแกนกลางฯลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและห้องเรียน

3 บทบาทโรงเรียนต้นแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลระดับสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องหลักสูตรอิงมาตรฐาน

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตร เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตร

5 คำถามวิจัย(ต่อ) 3. รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและการใช้หลักสูตร การพัฒนาและการใช้หลักสูตร สถานศึกษาเป็นอย่างไร สถานศึกษาเป็นอย่างไร 4. 4. รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือของครูเพื่อให้เกิดการ ดำเนินการร่วมกันอย่างยั่งยืนในการ ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร

6 คำถามวิจัย(ต่อ) 5. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร ประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร 6. ปัญหาอุปสรรคของครู /โรงเรียน ในการนำหลักสูตรฯ ไปใช้มีอะไรบ้าง ในการนำหลักสูตรฯ ไปใช้มีอะไรบ้าง 7. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ อย่างไร และผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร และผลการเรียนรู้เป็นอย่างไรฯลฯ

7 คำถามวิจัย 1. รูปแบบกระบวนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร 2. รูปแบบกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง การสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เป็น ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เป็น อย่างไร อย่างไร

8 เป้าหมายการดำเนินงาน โรงเรียนเป็น ต้นแบบการ ใช้หลักสูตร ให้โรงเรียน ทั่วไป โรงเรียน มีความ เข้มแข็ง เป็นศูนย์ การเรียนรู้ ในการใช้ หลักสูตร ปี 2554ปี 2553 โรงเรียนนำ หลักสูตร แกนกลางฯ ไปใช้อย่าง มีคุณภาพ ปี 2552

9 โปรแกรมที่ 1 การวิจัยระดับ สพฐ. โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. โปรแกรมที่ 3 การวิจัย โดย มหาวิทยาลัย โรงเรียน ต้นแบบฯ 555 โรงเรียน Case study R&D หลักสูตร สถานศึกษา R&D นวัตกรรม การขับเคลื่อน การใช้หลักสูตร โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. R&D หลักสูตร สถานศึกษา โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. R&D หลักสูตร สถานศึกษา

10 การวิจัยระดับ สพท. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและ ขับเคลื่อน วัฒนธรรมการ วิจัยให้เกิดขึ้น พร้อมไปกับการ เปลี่ยนแปลงของ การนำหลักสูตร ลงสู่การปฏิบัติใน เขตพื้นที่ โรงเรียนและ ห้องเรียน R&D หลักสูตร สถานศึกษา 555 โรงเรียน ใน 185 เขต ศึกษารูปแบบ 1.กระบวนการ พัฒนาหลักสูตร 2.กระบวนการ จัดการเรียนรู้ 3.การส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนาและการใช้ หลักสูตร 4.การส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างความร่วมมือ 5.ปัจจัย 6.ปัญหา อุปสรรค 7. ผลการเรียนรู้ กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ เขตเพิ่มเติมได้

11 มองเห็น รูปแบบ T1 รับรู้ ทำอะไร อย่างไร เข้าใจ ทำไมจึงทำ เพราะเหตุใด จะพัฒนาอย่างไร

12 ศึกษา ประเด็นที่ เชื่อมโยง กับหลักสูตร 13 ประเด็น การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ Base line จาก T1  Coaching รายงาน ความก้าว หน้าการ จัดการ เรียนรู้ Action research ความร่วมมือ ในการทำงาน ของครู T 3, T 4 T2T2 Base line จาก T 1,T 2

13 สร้างกลไก ภายในโรงเรียน ครูกลุ่มเดิมทำงาน ร่วมกับครูกลุ่มใหม่ ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ แทนนักวิจัย นักวิจัยเข้า ดำเนินการ เป็นครั้งคราว T 5, T 6

14 แนวการรายงานของ เขตพื้นที่การศึกษา

15 2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน องค์ประกอบ 3. ข้อมูลผู้วิจัย 4. การดำเนินงานโครงการวิจัย 5. ผลการดำเนินงาน 1. ข้อมูลพื้นฐานของ สพท.

16 5.2 รูปแบบกระบวนการจัด การเรียนการสอน 5.3 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและการใช้หลักสูตร 5.1 รูปแบบกระบวนการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบ

17 5.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร 5.6 ปัญหา อุปสรรค 5.4 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนางานของครู องค์ประกอบ

18 6. แผนพัฒนาโรงเรียนและครู 8. ความต้องการได้รับการสนับสนุน 5.7 วิธีการเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 7. ข้อเสนอแนะต่อ สพฐ. สพท. โรงเรียน

19 การสังเกตการสอน เวลาพฤติกรรมครูพฤติกรรม นักเรียน สรุป

20 ชื่อผู้สอน.................. โรงเรียน............... จำนวนนักเรียน..... คน ชาย….คน หญิง....คน ชั้น.........วิชา......ครั้งที่สังเกต..... วันที่......ช่วงเวลา......... ใช้เวลา......นาที สรุปการสังเกตแต่ละครั้ง เนื้อหา ความคิดรวบยอด พฤติกรรมครู พฤติกรรมนักเรียน สรุป

21 วิเคราะห์ข้อมูลครูรายโรง ชื่อครู/จำนวนครั้งที่ สังเกต/วิชา/ระดับชั้น สิ่งที่ทำได้ดีปัจจัย ครูรัตนา แสงบัวเผื่อน /3 ครั้ง/คณิตศาสตร์/ม.4 ครูสุภาวดี/4 ครั้ง/ ภาษาไทย/ม.4 ฯลฯ ฯลฯ โรงเรียนวิชาการ

22 วิเคราะห์ข้อมูลครูรายโรง ชื่อครู/จำนวนครั้งที่ สังเกต/วิชา/ ระดับชั้น ปัญหาที่ นักวิจัยพบ ปัญหาที่ครู พูดถึง ครูรัตนา แสงบัวเผื่อน /3 ครั้ง/คณิตศาสตร์/ม.4 ครูสุภาวดี/4 ครั้ง/ ภาษาไทย/ม.4 ฯลฯ ฯลฯ โรงเรียนวิชาการ

23 หารูปแบบหลัก รูปแบบรอง

24 ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 13 ประเด็น 1. การศึกษาหลักสูตร 2. การจัดทำโครงสร้างรายวิชา 3. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 4. การจัดทำแผนการเรียนรู้ 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. การใช้สื่อ 7. การใช้คำถาม

25 ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 13 ประเด็น 8. การสอดแทรกการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด 9. การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 10. การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 11. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 12. การวัดและประเมินผล 13. การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ ฯลฯ

26 องค์ประกอบครู 1ครู 2…… ครู 9 รวม  1.การศึกษาหลักสูตร  211 2.โครงสร้างรายวิชา  2-2 3.หน่วยการเรียนรู้  112 4.แผนการจัดการเรียนรู้  31- 5.การจัดการเรียนการสอน  31- 6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้  --4 7.การใช้คำถาม  22- 8.การวัด ประเมินผล  211 9.ทักษะการคิด 3-1 10.การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล  112 11.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  112 12.วิจัยปฏิบัติการ  -13 13. การสอดแทรกคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์  -13 รวม  66420--  334-11- 445--21

27 จัดทำแผนพัฒนาครู รายบุคคล จัดทำแผนพัฒนาครู รายบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมของเขต เป็นรายกลุ่มสาระ/ระดับชั้น วิเคราะห์ภาพรวมของเขต เป็นรายกลุ่มสาระ/ระดับชั้น

28 นำกรณีศึกษาในภาคผนวก ง 1 หรือ 2 กรณี มาวิเคราะห์ ลงในตาราง หน้า 32 และ 33 ฝึกปฏิบัติ

29 ทุกท่าน คือพลังขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จของการนำ หลักสูตรสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google