งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต

2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM/HT) CKD Stag 1- 3 b CAP D HD KT CKD Stag 3a-4 Dead Early detection (eGFR ปีละ 1 ครั้ง ) CKD Clinic รพ. ทุก แห่ง CKD Clinic รพ. ทุก แห่ง CKD Stag 5 Dead CKD Clinic รพ. ปทุมธานี CKD Clinic รพ. ปทุมธานี Dead บำบัดทดแทนไต ชะลอภาวะไตเสื่อม / เตรียม บำบัดทดแทนไต ชะลอภาวะไตเสื่อม รพ. ปทุมธานี / ธรรมศา สตร์ฯ หน่วย บริการ ปฐมภูมิ Flow Chart ระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต RRT NCD Clinic เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยบำบัด ทดแทนไต ในชุมชน Dead

3 Ye s NoNo ให้ความรู้เบื้องต้าน การป้องกันและ ชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM/HT) U/A, Urine protein,eGFR อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง CKD Clinic รพช. ทุกแห่ง - CKD Stage 1,2,3a - CKD Stage 3b,4,5 CAPD /HD/KT รพ. ปทุมธานี / ธรรมศาสตร์ฯ ตรวจ eGFR ปีละ 2 ครั้ง แนะนำการใช้ยา และ ปรับยาให้เหมาะสมเพื่อ ชะลอภาวะไตเสื่อม ให้คำแนะนำด้านโภชน บำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไต เรื้อรัง ให้คำแนะนำผู้ป่วยใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม ส่งผู้ป่วย CKD Stage 3b,4,5 ไป รพ. ปทุมธานี เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง PD ผ่าตัดวางสายล้าง ไตผ่านทางช่องท้อง และ ให้คำปรึกษาและแนะนำ เมื่อผู้ป่วยมีปัญหา HD ตามข้อบ่งชี้งทาง การแพทย์ KT เมื่อผู้ป่วยมี ผู้บริจาค ไต ( เฉพาะ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ) รับดูแลผู้ป่วยวาง สายล้างไตผ่านทาง ช่องท้อง ให้คำปรึกษา / ดูแล ผู้ป่วยวางสายล้างไต ผ่านทางช่องท้อง CAPD Node รพ. คลองหลวง / ลำลูกกา เยี่ยมบ้าน Flow Chart การบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หน่วยบริการปฐม ภูมิ ( รพช., รพ. สต., คลินิก ชุมชนอบอุ่น ) หน่วยบริการปฐม ภูมิ ( รพช., รพ. สต., คลินิก ชุมชนอบอุ่น ) CKD Clinic รพ. ปทุมธานี - CKD Stage 3b,4,5 ดำเนินการตามขั้นตอน CKD Clinic ในรพช. รับผู้ป่วย CKD Stage 3b,4,5 จาก รพช. ผู้ป่วย CKD Stage 5 plan dialysis ตามความเหมาะสม กับผู้ป่วย

4 องค์ประกอบ CKD Clinic CKD Clinic การจัดระบบบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงสูง ( ผู้ป่วย DM&HT) เพื่อป้องกันและชะลอ ความเสื่อมของไต โดยมีองค์ประกอบดังนี้  บุคลากร ประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล  นักกำหนดอาหาร หรือ นักโภชนาการ  เภสัชกร ระบุคนที่แน่นอน  นักกายภาพบำบัด ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล  EDUCATION PROGRAM ประกอบด้วย  การใช้ยา  การรับประทานอาหาร  การปฏิบัติตัว  การให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมผู้ป่วย CKD  มีการจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง (DM&HT) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5 FLOWCHART การเยี่ยมบ้าน CAPD จ. ปทุมธานี กระบวนการ เยี่ยมบ้าน หน่วยบริการ ต้นสังกัด UC แบบฟอ ร์มการ เยี่ยม บ้าน หน่วยบริการ CAPD ปทุมธานี / ธรรมศาสตร์ กำหนดการเยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง / ปี / ราย หน่วยบริการ CAPD จัดส่งข้อมูล (Referback) พร้อม แบบการเยี่ยมบ้านของ ผู้ป่วย ให้หน่วยบริการ ต้นสังกัด UC ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนครบ กำหนดการเยี่ยม หน่วยบริการต้นสังกัด UC ร่วมกับหน่วย บริการปฐมภูมิในพื้นที่ ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และจัดส่งแบบฯ กลับให้ หน่วยบริการ CAPD ภายใน 1 สัปดาห์หลัง การเยี่ยมบ้านเสร็จสิ้น หน่วยบริการ CAPD รายงานผลการเยี่ยม บ้านตามที่ สปสช. กำหนด เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 มี. ค.57 ผู้ป่วย CAPD ในชุมชน

6 รายชื่อผู้ประสานงาน CKD/CAPD จ. ปทุมธานี


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาไต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google