งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11 CKD Guideline จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11 CKD Guideline จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11 CKD Guideline จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 การป้องกันโรคไตเรื้อรัง  การป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention)  ป้องกันไม่ให้เกิดโรค เช่น เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง พิษจากยา  การป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention)  ป้องกันไม่ให้โรคที่มีอยู่แล้วลุกลามจนมีภาวะไต เสื่อมหรือไตวาย เช่น การควบคุมเบาหวาน การ ควบคุมความดันโลหิต  การป้องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention )  ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตหรือพิการจากภาวะไตวาย ได้แก่ การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือด การ ล้างไตทางช่องท้อง การปลูกถ่ายไต )

3 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น โรคไตเรื้อรัง  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคแพ้ภูมิตนเอง ที่ อาจก่อให้เกิดไต ผิดปกติ  โรคติดเชื้อในระบบที่ อาจก่อให้เกิดโรคไต  โรคหัวใจและหลอด เลือด  โรคติดเชื้อระบบ ทางเดินปัสสาวะซ้ำ หลายครั้ง  ได้รับสารพิษหรือยาที่ ทำลายไต  อายุ > 60 ปี  มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือเป็นภายหลัง  มีประวัติโรคไตเรื้อรัง ในครอบครัว  ตรวจพบนิ่วในไต

4 การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง ระ ยะ คำจำกัดความ GFR ( ml/min/1.73m 2 ) 1 ไตผิดปกกติ และ GFR ปกติ หรือเพิ่มขึ้น ≥ 90 2 ไตผิดปกกติ และ GFR ลดลงเล็กน้อย 60-89 3 GFR ลดลงปานกลาง 30-59 4 GFR ลดลงมาก 15-29 5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 ( หรือได้รับการบำบัด ทดแทนไต )

5 การติดตามระดับการทำงานของไต ในโรคไตเรื้อรัง  ควรมีการติดตามระดับการทำงานของไตโดยการตรวจค่า eGFR และการตรวจปัสสาวะ โรคไตเรื้อรังติดตามอย่างน้อย ระยะที่ 1 และ 2 ทุก 12 เดือน ( ทุก 6 เดือน ถ้าตรวจพบโปรตีนใน ปัสสาวะ ) ระยะที่ 3 ทุก 6 เดือน ( ทุก 12 เดือน ถ้าระดับการทำงาน ของไตคงที่และตรวจไม่พบโปรตีน ในปัสสาวะ ) ระยะที่ 4 ทุก 3 เดือน ( ทุก 6 เดือน ถ้าระดับการทำงาน ของไตคงที่ ) ระยะที่ 5 ทุก 3 เดือน

6 การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรค ไตเรื้อรัง  ความดันโลหิต < 130/80 มม. ปรอท  เลือกใช้ยาลดความดันกลุ่ม ACE-I หรือ ARB ควบคุมให้มี proteinuria น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อวัน  ระดับน้ำตาลในเลือด <130 มก. ต่อเดซิลิตร (HbA1C < 7 %)  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่น หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ ปวดกระดูก, ยาหม้อ และสมุนไพร  ระดับไขมันในเลือดให้ระดับ LDL <100 มก. ต่อเดซิลิตร หรือ < 70 mg/dL ในผู้ป่วยซึ่งมีหลักฐานว่ามีโรคหลอด เลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมอง

7  การควบคุมพฤติกรรมชีวิต  งดสูบบุหรี่  ควบคุมน้ำหนักตัวให้ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ออกกำลังกายพอควร สม่ำเสมอ  การบริโภค  รับประทานโปรตีน หรือเนื้อสัตว์ ในสัดส่วนที่ พอเหมาะ (0.6-0.8 กรัมต่อ นน. ตัวเป็นกิโลกรัมต่อ วัน )  รับประทานอาหาร low salt เกลือโซเดียม 2 กรัม หรือ sodium chloride 5 กรัมต่อวัน  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

8 สาระสำคัญ CKD Guideline

9 คัดกรองผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง CKD 1,2 CKD 3 มีการเสื่อมของไต < 7 mL/min/1.73m 2 ต่อปี ปรึกษาอายุร แพทย์ มีการเสื่อมของไต > 7 mL/min/1.73m 2 ต่อปี CKD 4,5 ปรึกษาอายุร แพทย์ โรคไต โปรตีนรั่วในปัสสาวะ > 1g ต่อวัน หรือ spot UPCR > 1,000 mg/g creatinine

10 เป้าหมายของการรักษาเพื่อป้องกัน และ ชะลอการเสื่อมของโรคไตจากเบาหวาน การรักษาเป้าหมาย การใช้ยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB โปรตีนรั่วทางปัสสาวะ < 0.5 – 1.0 กรัม / วัน การใช้ยาความดันโลหิตชนิด อื่นร่วมด้วย ความดันโลหิตต่ำกว่า 130/80 มม. ปรอท การควบคุมระดับน้ำตาล อย่างเข้มงวด Hb A1c ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 การจำกัดโปรตีนในอาหาร 0.6-0.8 กรัม / กก./ วัน การจำกัดเกลือในอาหาร 3-5 กรัมของเกลือแกง / วัน การให้ยาลดไขมัน คอเลสเตอรอล LDL-c ต่ำกว่า 100 มก./ ดล การสูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่

11 ปรึกษาอายุร แพทย์โรคไต ประเมินสิทธิ การรักษา CKD 3 (eGFR ลดลง > 7 ) CKD 4 (eGFR <30 ) แนะนำการ บำบัดทดแทน ไต ประเมินเส้นเลือด เตรียมส่งทำ เส้นฟอกไตกรณี HD ประเมินหน้าท้อง และนัดสัมภาษณ์ กรณีเข้าโครงการ CAPD ประเมินเข้า KT guideline CKD5 รับการบำบัดทดแทน ไตตามสิทธิ์ HD Nephro clinic CAPD CAPD clinic

12 Kidney Transplantation Guideline CKD 4 ( e GFR < 30) ให้ข้อมูลเรื่องการปลูก ถ่ายไต ผู้บริจาค / ผู้รับ บริจาค ประกันสังคม ขอสิทธิ์ฟอก ไตทางเส้น เลือด ขอสิทธิ์ปลูก ถ่ายไต เบิกได้ ฟอก ไต สปสช. คัดเลือกเข้า โครงการ CAPD ไม่ผ่านเกณฑ์ CAPD สปสช. ( shift mode, HD( จ่ายเอง ) ) ผ่านเกณฑ์ CAPD สปสช. ลงทะเบียนรอ ปลูกถ่ายไต CDKT/LRKT เตรียมผู้ป่วยเพื่อรอรับ การปลูกถ่ายไต ส่งต่อหน่วยบริการที่ รับปลูกถ่ายไต


ดาวน์โหลด ppt พญ. ธิติยา พัววิไล 27-09-11 CKD Guideline จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google