งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ พี่เลี้ยง CUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ พี่เลี้ยง CUP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ พี่เลี้ยง CUP

2 นโยบายผู้ตรวจราชการเขต ๕ พี่เลี้ยง CUP

3 Job Specification แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบริการ และบริหารงานปฐมภูมิ มีทัศนคติที่ดีต่องานปฐมภูมิ มีบุคลิกที่สามารถประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้

4 มีความรู้ความเข้าใจด้านบริการและ บริหารงานปฐมภูมิ ระบบบริการปฐมภูมิ Family Medicine

5 ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบที่ให้บริการสุขภาพในระดับที่เป็นด่านแรก ของระบบบริการสาธารณสุข (First line health services) ทำหน้าที่ รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง ต่อเนื่องร่วมกับประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ในลักษณะผสมผสาน (Integrated) การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟู สภาพได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Individual, family and community) โดยมีระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อ พัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริม สุขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อ เจ็บป่วยได้อย่างสมดุล

6 Family Medicine เวชศาสตร์ ครอบครัว Family Life Cycle,Family System Individual Risk Assessment Disease VS Illness Patient Center :Who is he? and his life? Symptom Concern Early Detection Common Problems: Acute, Chronic Holistic Care HHC, Home Ward Refer

7 บริบทของ CUP โครงสร้าง การบริหาร การประสาน SWOT

8 การนำ การให้ความสำคัญกับ ประชาชนและชุมชน การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น พนักงาน การจัดการ กระบวนการ ผลลัพธ์ การจัดการสารสนเทศ และความรู้ 2. กระบวนการสนับสนุน ของ ระบบบริการปฐมภูมิ 1. สนับสนุนการบริหาร และ วิชาการ 2. สนับสนุนและประสาน เชื่อมโยงบริการ 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่น ชุมชน หน่วยต่างๆ 1. บริการรายบุคคล & ครอบครัว 2. การดูแลกลุ่ม ประชากร 3. การสร้าง กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับองค์กร ชุมชน  ด้านผู้ป่วยและ ชุมชน  ตอบสนอง ปัญหา  สุขภาพดี  ประชาชน พึ่งตนเอง  ด้านบุคลากรและ ระบบงาน  ด้านประสิทธิผล องค์กร  ด้านการเงิน  ด้านธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อ สังคม กระบวนการสร้าง คุณค่าของระบบ บริการปฐมภูมิ บริหารจัดการใน CUP & PCU 1. กระบวนการสร้าง คุณค่าของ ระบบบริการปฐมภูมิ กรอบแนวคิดมาตรฐานคุณภาพ บริการปฐมภูมิ (PCA)

9 Job Description พี่เลี้ยงและประสานงานเรื่องปฐมภูมิของ CUP

10 วิชาการ ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา HT DM Screening P&P Risk Treatment Complication

11 วิชาการ Common Problems URI Headache Dyspepsea

12 Emerging Disease, Pandermic Disease Endermic Disease

13 บริหาร งานบริการปฐมภูมิ นโยบาย

14 บริหารงานบริการปฐมภูมิ อาจไม่ได้บริหารเองแต่ประสาน จัดการข้อมูล พี่เลี้ยง คนไข้ โรค การกระจาย การติดตามเคส Resource Management หน่วยบริการ คนให้บริการ ยา เวชภัณฑ์ เงิน Risk Management ฟ้องร้อง Refer เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างหน่วยงาน งานคุณภาพบริการ

15 บริหารนโยบาย 3S  3 ดี มาตราฐาน รพสต PCA

16 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบ ปฐมภูมิระดับอำเภอ 1. ด้านการบริหารจัดการ - จัดระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอำเภอ - ยุทธศาสตร์การพัฒนา รพ. สต. ( รูปแบบการ จัดบริการแบบเดี่ยว และแบบเครือข่าย ) - การสนับสนุนทั้งอำเภอ 1 คน 2 แหล่งเงินทั้งหมด ( กองทุน ช่องทางการ ได้มา ) 3 วัสดุ / ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ 4 การจัดการฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ รับผิดชอบ ของและ รพ. สต. ทั้งอำเภอ ( 5 กลุ่มเป้าหมาย หลัก )

17 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนา ระบบปฐมภูมิระดับอำเภอ 2. ด้านวิชาการ 2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ปฐมภูมิ - สำรวจและประเมินส่วนขาด (Training Need) - ทำแผนพัฒนาภาพรวมอำเภอ 2.2 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่

18 สรุปบทบาทพี่เลี้ยงการพัฒนาระบบ ปฐมภูมิระดับอำเภอ 2. ด้านบริการ 3.1 จัดรูปแบบการบริการใน รพ. สต. แบบเดี่ยว และแบบเครือข่าย (1) ด้านรักษา - จัดคลินิกบริการผู้ป่วยเรื้อรัง, HHC, ฯลฯ - จัดระบบ Refer ที่เชื่อมโยงกับ รพ. แม่ ข่าย และการ ส่งกลับให้ อสม. - จัดระบบให้คำปรึกษา เช่น Web cam. (2) ด้านส่งเสริม / ป้องกัน / ฟื้นฟู - จัดระบบการให้บริการ 5 กลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์ ผู้นิเทศงานปฐมภูมิ พี่เลี้ยง CUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google