งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการหลอด เลือดดีชีวีสดใส ถวายสมเด็จย่า ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ PCU ใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย ( ยา, หลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการหลอด เลือดดีชีวีสดใส ถวายสมเด็จย่า ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ PCU ใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย ( ยา, หลักการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการหลอด เลือดดีชีวีสดใส ถวายสมเด็จย่า

3 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ PCU ใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย ( ยา, หลักการ )  เพิ่มบุคลากรในระดับ สถานีอนามัย  มี แพทย์  มี พยาบา ล

4

5 มีอาการอบรม ชี้แจง ให้ เจ้าหน้าที่สามารถดูแล และให้ความรู้กับผู้ป่วย ได้

6 กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยกลุ่มปกติ

7 กลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายกลุ่ม / รายบุคคล ตรวจซ้ำทุก 1 ปี

8 กลุ่มป่วย Register

9 กลุ่มปกติ คัดกรองทุก 3 ปี

10 ต่อยอดโครงการ เบาหวานครบวงจร คัดกรอง 35 ปีขึ้นไป ป่วย Register ปก ติ เสี่ ยง ตรว จซ้ำ ทุก 1 ปี Pre-DM ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หลักสูตร 1 วัน ให้ความรู้ รายกลุ่ม / รายบุคคล

11 กลุ่ม ผู้ป่ว ย ดูแลโดยทีมแพทย์ และทีมพยาบาล ของ PCU ตรวจร่างกาย ให้ความรู้ self-help group ตรวจประจำปี มีแกนนำผู้ป่วย เบาหวานในระดับ CUP สามารถนำ SMBG ได้

12

13 กลุ่ม เสี่ยง Pre – DM 100 – 125 mg/dl เข้ากลุ่มรักษาใน PCU ปกติ นัดทุก 2 - 3 เดือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตร 1 วัน

14 เวลา 1 วัน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ – คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด – ให้ความรู้เรื่องโรค – ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กิจกรรมคัดกรอง

15 จำนวน PT.DM สถานที่ รักษา ผลการควบคุม น้ำตาล ผล HbA1c ภาวะแทรกซ้อน รักษา ที่ มะค่า ที่อื่น < 126 126- 140 140 ^ < 7> 7 ตัด ขา ล้าง ไต ไต วาย ตาบอด PDR/NPD R/DR 1027527447244629 - -2

16 อสม ช. อบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ ตรวจคัดกรอง, แปร ผล, เจาะเลือด มีความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน แนะนำได้ เป็นแกนนำ คุณภาพ

17 ผู้ป่ว ย แกนนำผู้ป่วย เบาหวาน เจาะเลือดตนเอง SMBG 4 คน แปร ผลได้ และควบคุม NO CARB, LOW CARB เจาะเลือดให้ก่อนมาพบ แพทย์ที่ PCU

18 ชุมชน มีรถรับส่ง pt กรณี มาไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านโครงการไร้ พุง, คัดกรอง

19 ทำไปใจอย่าท้อ เราไม่ได้ทำงานคนเดียว / อยู่คนเดียว

20

21 ซักถา ม


ดาวน์โหลด ppt โครงการหลอด เลือดดีชีวีสดใส ถวายสมเด็จย่า ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดย เจ้าหน้าที่ PCU ใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย ( ยา, หลักการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google