งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ แท่น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 1 อบต. 1 เทศบาล มีประชากร 9,054 คน

3 ] ] นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา

4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รพสต. พระ แท่น นายนิเวศน์ เขียว วิชัย น. ส. พิมพ์นารา พัฒ จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ น. ส. สุหิรัญ อินเกตุ ผอ. รพ. สต. บ้านพระแท่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น. ส. เมษยา เกียรติ ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ น. ส. สามาวดี ธรรม ชัยชูศักดิ์

5

6 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ตำบลพระแท่น HT = 550 คน DM =134 คน HT+DM = 184 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการ รักษาที่รพ. สต. HT = 292 คน DM = 25 คน HT +DM = 61 คน ทั้งหมด = 832 คน ทั้งหมด = 378 คน

7 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คุมได้ดี คุมได้ ไม่ดี นัดตรวจและรับยาทุก วันพฤหัสบดีของ สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของทุกเดือน นัดรับยา เดือนต่อไป นัดพบ แพทย์ใน วันอังคาร ช่วงเช้า ทำกิจกรรม สัญญาณไฟชีวิต Consult แพทย์ทาง โทรศัพท์ /sky pe

8 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( ต่อ ) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ตา นัด ออนไลน์ / ใบส่ง ตรวจตา ส่งตรวจตา ที่รพ. เข้าระบบนัด ของรพ. ส่งผลการ ตรวจตากลับ ให้ รพ. สต. ไม่ไปตาม นัด ไปตามนัด รพ. สต. ติดตาม

9 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( ต่อ ) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ไต เจาะเลือดที่ รพ. สต. แพทย์อ่าน ผลเลือด ปกติ / mild ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กลุ่มใหญ่ moder ate ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม กลุ่มละ 20 คน sever e ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม รายบุคคล พิจารณารับ ยาลดไขมัน

10 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( ต่อ ) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน เท้า ตรวจเท้าที่ รพ. สต. ปกติ นัด ตรวจปีละ ครั้ง ผิดป กติ ส่งต่อรพ.

11 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( ต่อ ) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน คัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น อัมพฤกษ์และอัมพาต สูงมาก ส่งพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัย เพิ่มและดูแล สูงสูงปานกลาง ปรับ พฤติกรรม ติดตามอย่าง ใกล้ชิด ปรับ พฤติกรรม

12 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( ต่อ ) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เก่า ) คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดหัวใจ /EKG ผู้ป่วยกลุ่มสูงปาน กลาง / สูง แพทย์อ่าน ผล ปกติ ผิดปกติ ส่งต่อ รพ. นัดตรวจปี ละครั้ง

13

14 แบบส่ง ต่อผู้ป่วย โรค เรื้อรัง จาก รพ. สต. ถึง รพ. มะกา รักษ์

15 แบบส่งต่อ ผู้ป่วยโรค เรื้อรังจาก รพ. มะกา รักษ์ ถึงรพ. สต.

16 ใบส่งต่อ การตรวจ ตา

17 ใบส่งผล เลือด

18 แบบคัด กรองเท้า

19 แบบคัด กรองเท้า ( ต่อ )

20 แบบคัด กรอง อัมพฤกษ์ และอัมพาต

21 ผล EKG

22

23 กิจกรรมวัน PCU

24 กิจกรรม สัญญาณไฟ ชีวิต

25 กิจกรรม สัญญาณไฟ ชีวิต ( ต่อ )

26 ปรึกษาแพทย์ผ่าน ระบบ skype

27 ส่งตรวจตาด้วยระบบ นัดออนไลน์

28 เจาะเลือด ตรวจประจำปี

29 ให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ผล เลือดอยู่ในกลุ่มปกติ /mild

30 ให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ผลเลือดอยู่ ในกลุ่ม moderate

31 ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ผลเลือดอยู่ใน กลุ่ม severe รายบุคคล

32 รับยาลดไขมัน แทนผู้ป่วย ขอรถเทศบาล รับส่งผู้ป่วย

33 ตรวจเท้า

34 L/O/G/O ขอบคุณค่ะ... ที่ให้โอกาส Thamaka Network


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google