งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล. 1. วัตถุประสงค์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเป็นทับหน้าของกระทรวง สาธารณสุข ในการให้บริการด้าน สุขภาพแก่ประชาชนในตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล. 1. วัตถุประสงค์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเป็นทับหน้าของกระทรวง สาธารณสุข ในการให้บริการด้าน สุขภาพแก่ประชาชนในตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล

2 1. วัตถุประสงค์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเป็นทับหน้าของกระทรวง สาธารณสุข ในการให้บริการด้าน สุขภาพแก่ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ชุมชนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ มีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพ มากขึ้น โดยเน้นบริการสุขภาพเชิงรุก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ที่สำคัญคือให้ ประชาชนและผู้รับบริการได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง

3 2. ภารกิจ ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มี ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านการรักษาพยาบาล 3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค 4. ด้านการฟื้นฟูสภาพ 5. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโรงพยาบาล 3s หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทย สุขภาพดี มีรอยยิ้มได้แก่ s ที่ 1: structure หรือ การสร้างบรรยายกาศที่ดี s ที่ 2: service หรือ การให้บริการที่ดี s ที่ 3: system ซึ่งจะต้องมีการปรับการบริหาร จัดการให้เป็นการบริหารจัดการที่ดี

4 โดยมีการกำหนดภารกิจไว้ ชัดเจนทั้ง 3 ด้าน ด้านที่ 1 การปรับปรุงทางด้าน structure หรือกายภาพ มี 3 ข้อ 1. ปรับโฉมด้านกายภาพ พื้นที่บริการ รองรับผู้ป่วยให้ดูทันสมัยให้ ผ่อนคลาย รวมทั้ง ภูมิทัศน์ด้วย 2. พื้นที่รอรับบริการ ห้องตรวจ ห้องพัก ผ่อนในบริเวณโรงพยาบาล ห้องน้ำ จะต้อง สวยงามเป็นระเบียบ 3. ต้องจัดมุมความรู้ด้านสุขภาพใน รูปแบบที่เหมาะสม เช่น มีนิทรรศการ โปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ

5 ด้านที่ 2. การให้บริการ ทางด้าน การแพทย์ และ การให้บริการทางด้านทั่วไป มี 4 ข้อ 1. ลดเวลาการรอคอย พบแพทย์ พยาบาล หรือเวลารอพบเจ้าหน้าที่ เวลารอรับ ยา 2. การจัดคิวการรอตรวจ การนัดช่วงเวลา ให้ผู้รับบริการทราบชัดเจน เหมาะสม 3. มีจุดให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 4. มีการจัดบริการส่งต่อ ส่งกลับ และนัด หมายอย่างเป็นรูปธรรม

6 ด้านที่ 3. ในเรื่องการบริหาร จัดการ มี 3 ข้อ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. แบบมีส่วนร่วมจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ สาธารณสุข ท้องถิ่น และประชา สังคม 2. ต้องมีระบบประกันคุณภาพ PCA 3. จัดการรับฟังความเห็นในรูปแบบ ต่างๆ เช่นตู้รับฟังความคิดเห็น ระบบ ออนไลน์หรือ Web site

7 3. รูปแบบ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 รพ. สต. เดี่ยว รูปแบบที่ 2 รพ. สต. เครือข่าย

8 4. บุคลากร สำหรับ รพ. สต. เดี่ยวมีอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง ไม่นับลูกจ้าง ได้แก่ 1. สายบริหาร : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริสุขภาพตำบล 2. สายรักษา : แพทย์ หรือพยาบาลเวช ปฏิบัติ หรือพยาบาลวิชาชีพคนใดคนหนึ่ง 3. สายส่งเสริม ป้องกันโรค : นักวิชาการ สาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 4. สหวิชาชีพต่าง ๆ : เช่นทันตาภิบาลหรือ เภสัชกร หรือแพทย์แผนไทย หรือ กายภาพบำบัดหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

9 4. บุคลากร สำหรับ รพ. สต. เครือข่าย มีอย่าง น้อย 7 ตำแหน่ง ไม่นับลูกจ้าง โดย 3 ตำแหน่งแรกเหมือนกัน ส่วนที่เหลือจะ เป็นสหวิชาชีพ ตามความเหมาะสม 5. มีระบบเชื่อมต่อกับ รพ. แม่ข่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนต ฯลฯ

10 ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพ ดีมีรอยยิ้ม 3 S ของ รพ. ส. ต ( ณ วันที่ 8 ก. ย.53) ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพ ดีมีรอยยิ้ม 3 S ของ รพ. ส. ต ( ณ วันที่ 8 ก. ย.53) ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 17 แห่ง ผลการดำเนินงาน 3 S ของรพ. ( ณ วันที่ 8 ก. ย.53) ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ The Must ทั้ง 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ The Best ทั้ง 8 แห่ง ผ่านเกณฑ์ The Best ทั้ง 8 แห่ง

11 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล. 1. วัตถุประสงค์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเป็นทับหน้าของกระทรวง สาธารณสุข ในการให้บริการด้าน สุขภาพแก่ประชาชนในตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google