งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะแทรกซ้อนของการ รักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ได้รับการ รักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ - ชินราช ในช่วงปี ม. ค 2543 - ธ. ค 2544 นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะแทรกซ้อนของการ รักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ได้รับการ รักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ - ชินราช ในช่วงปี ม. ค 2543 - ธ. ค 2544 นสพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะแทรกซ้อนของการ รักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ได้รับการ รักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ - ชินราช ในช่วงปี ม. ค 2543 - ธ. ค 2544 นสพ. วิไลพร วสุธา พิทักษ์ นสพ. เจษฎา ธรรม สกุลศิริ นสพ. เชิดศักดิ์ ศักดิ์ ลอ Complications of Renal Replacement Therapy in End Stage Renal Disease patients. ( in Buddhachinaraj Hospital Jan 2000 – Dec 2001. )

2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย ( End stage renal disease : ESRD ) เป็นโรคที่ไตสูญเสียหน้าที่อย่าง ถาวร ไม่มีทางรักษาได้หายขาด การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้ายโดยวิธีทดแทนไตมี 3 วิธี : HD, CAPD, KT

3 เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ( End Stage Renal Disease : ESRD ) ที่ ได้รับการรักษาโดยวิธีทดแทนไต แต่ละวิธี ได้แก่ วิธีฟอกเลือด ( HD ) วิธีล้างช่อง ท้องถาวร ( CAPD ) และ วิธีผ่าตัดเปลี่ยน ไต ( Kidney transplantation : KT )

4 การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย ( ESRD ) โดยวิธีวิธีฟอกเลือด ( Hemodialysis ), วิธีล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และวิธีเปลี่ยนไต ( KT ) ทำ ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร ?

5 คำถามรอง 1. สาเหตุของ ESRD ที่พบ ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ. พุทธชินราช 2. เปรียบเทียบอายุของ Pt. ESRD ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี RRT

6 การศึกษาของ EDWARD F. VONESH and JOHN MORAN เรื่อง การประเมินความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยที่ รักษาด้วย HD กับ PD ในปี 1987-1993 การศึกษาแบบ Cohort ควบคุมตัวแปร อายุ เพศ เชื้อชาติ สาเหตุของ ESRD แสดงให้เห็นว่าอัตราการตายของผู้ป่วยที่ รักษาด้วย PD สูงกว่า HD และมี การศึกษาอัตราการตายของผู้ป่วยที่ใช้ HD และ PD แล้วเปลี่ยนมาใช้ transplantation พบว่าไม่มีความแตกต่าง กัน (RR. PD=HD) และยังมีการแยกผู้ป่วย เบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานพบว่าอัตรา การตายไม่มีความแตกต่างกัน

7 Variables : Independent : ผู้ป่วย ESRD ที่ได้รับการรักษาแบบ HD, CAPD และ KT ในโรงพยาบาลพุทธชิน ราช Dependent : ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

8 ผู้ป่วย ESRD ได้รับการรักษา แบบ HD ได้รับการรักษา แบบ CAPD ได้รับการ รักษาแบบ RT Medical records ( OPD & IPD cards ) - นำภาวะแทรกซ้อนในแต่ละวิธี มาวิเคราะห์ YES NO ภาวะแทรก ซ้อน

9 1. ทราบสาเหตุของผู้ป่วย ERSD ที่ได้ เข้ารับการ รักษาที่ ร. พ. พุทธชินราช 2. ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใน แต่ละวิธีการ รักษา 3. เพื่อหาวิธีป้องกัน และ ลด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิด ขึ้นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 4. เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่าง ใกล้ชิด รวม ถึงเป็นแนวทางของแพทย์ ในการให้ คำแนะนำผู้ป่วย

10 Target population ผู้ป่วย ESRD ที่เข้ารับการรักษาด้วย วิธีฟอกเลือด ( HD ) วิธีล้างช่องท้อง ถาวร ( CAPD ) และรักษาด้วยวิธี เปลี่ยนไต ( RT ) ในหน่วยไต โรงพยาบาลพุทธชินราช ในช่วง ม. ค. 43 - ธ. ค. 44 Sample size ผู้ป่วย ESRD ทุก case ที่เข้ารับการ รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด ( Hemodialysis ) ล้างช่องท้องถาวร ( CAPD ) และรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนไต ( RT ) ในหน่วยไตโรง - พยาบาล พุทธชินราช ในช่วง ม. ค. 43 - ธ. ค. 44

11

12 - Retrospective cohort study …… 2542 2543 2544 2545 ……

13  Bias Information : Omission / Imprecision of medical records Confounder : Age, Sex, Cause of ESRD, Co-morbidity, and Behavior  Tools Medical records

14 Chronic renal failure End stage renal disease Renal replacement therapy Dialysis Hemodialysis CAPD KT Complications - Infection - Rejection - Ultrafiltration failure - UTI

15 - Metabolic complications malnutrition Electrolyte imbalance lipid metabolism Uremic symptom - Cardiovascular symptom - Hernia - GI Disorder - Hematologic disorder - Other สาเหตุอื่นที่พบได้ ได้แก่ CVA, Portal Hypertension, DVT, Hemorrhoid, Hydroceal, BPH, Hepatitis, bilateral quadricep rupture, pneumonia, bronchitis

16 การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติเชิง พรรณา ระยะเวลาที่ ทำการศึกษา 2 สัปดาห์

17 ตารางที่ 1 แสดงถึงจำนวนผู้ป่วยของการ รักษา RRT แต่ละวิธี

18

19

20

21 ตารางที่ 3 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิด จากการรักษา HD

22

23 ตารางที่ 4 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิด จากการรักษา CAPD

24

25 ตารางที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก การรักษาด้วยวิธี KT

26

27 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดจากการรักษา RRT

28 ตารางที่ 7 สาเหตุของ ESRD ที่พบ ของผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลพุทธ ชินราช

29

30 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอายุของผู้ป่วย ESRD ที่ ได้รับการรักษาด้วยวิธี RRT

31 - ข้อมูลที่นำมาศึกษา มีจำนวน ผู้ป่วยที่ศึกษาทั้งหมด 108 คน เป็นผู้ชาย 59 คนและผู้หญิง 49 คน ( รพ. พุทธชินราช 1 ม. ค. 43 – 31 ธ. ค.44 ) - วิธีการที่รักษามากที่สุดคือ CAPD - ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบว่าวิธีที่ใช้มากที่ สุดคือ CAPD และ HD

32 - ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ KT - สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ Hypertensive nephropathy 27.78% - อัตราการเกิด episode of complication / person-month พบมากที่สุดคือ CAPD > HD > KT - complication ในผู้ป่วยที่รักษา ด้วย HD และ CAPD พบว่าเกิด infection สูงสุด

33 - ส่วนในผู้ป่วย KT พบ Acute allograft renal rejection มาก ที่สุด - สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดร่วมกัน พบว่ามี infection, metabolic complication และ cardiovascular diseases โดยพบมากในผู้ป่วยที่รับ การรักษาด้วย CAPD

34 1. จำนวนประชากรที่นำมาศึกษาน้อย เกินไป 2. การจำกัดในการสืบค้นเวชระเบียน 3. ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา 4. การขาด F/U หรือเปลี่ยนวิธีการ รักษา จะไม่นำมาคิด จึงมีผล ในการ วิเคราะห์ข้อมูล

35 THE END


ดาวน์โหลด ppt ภาวะแทรกซ้อนของการ รักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ที่ได้รับการ รักษาโดยวิธีทดแทนไต ในโรงพยาบาลพุทธ - ชินราช ในช่วงปี ม. ค 2543 - ธ. ค 2544 นสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google