งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญยไพศาล เจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จของรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญยไพศาล เจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จของรพ. สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญยไพศาล เจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จของรพ. สต.

2 1. วิวัฒนาการของบริการปฐมภูมิจาก โอสถสภา สู่ รพ. สต. 1. วิวัฒนาการของบริการปฐมภูมิจาก โอสถสภา สู่ รพ. สต. โอสถสภา ไม่มีแพทย์ ประจำ สุขศาลา พ. ศ.2485สุขศาลาชั้นสองสุขศาลาชั้นหนึ่ง พ. ศ.2497 สถานีอนามัยชั้น สอง สถานีอนามัย ชั้นหนึ่ง พ. ศ.2495 พ. ศ.2515สถานีอนามัย ศูนย์การแพทย์ อนามัยชนบท พ. ศ.2515 พ. ศ.2517 นักวิชาการ สาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ อนามัย พ. ศ.2535 ทศวรรษพัฒนา สถานีอนามัย ใหญ่, เล็ก พ. ศ.2518 พยาบาลเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลอำเภอ พ. ศ. 2456 พ. ศ. 2475 พ. ศ.2525 โรงพยาบาล ชุมชน พ. ศ.2525 ยกฐานะสำนักงานผดุงครรภ์ เป็นสถานีอนามัยเปลี่ยนจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้า พนักงานสาธารณสุขชุมชน พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน พ. ศ.2544 รพ. สต. พ. ศ.2553 พ. ศ.25502.12.22.3 มีแพทย์ ประจำ จะเป็น 1 0 Care หรือ 2 0 Care ?

3 2. ผลผลิตที่ควรได้จากรพ. สต. 2.1 ประชาชนดูแลตนเองได้มากขึ้น (self care)  ดูแลกันเองในเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆใน ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการ เกิดโรค เช่น ออกกำลังกายมากขึ้น ควบคุมอาหารหวาน มัน เค็ม ลดแหล่งแพร่พันธ์ไข้เลือดออก ลดเหล้า บุหรี่ ลดการกินปลาดิบหรือของสุกๆดิบๆ เป็นต้น

4 2. ผลผลิตที่ควรได้จากรพ. สต.( ต่อ ) 2.2 ลดการข้ามขั้นตอนไปใช้บริการที่ โรงพยาบาล  จำนวนผู้รับบริการไปรพ. น้อยลง  ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้ใจรพ. สต. มากขึ้น  อัตราการรับไว้รักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในรพ. ลดลง

5 3.1 การพัฒนากำลังคน 3.2 การบริหารจัดการระดับ อำเภอ 3.3 การนำหลักการของเวช ศาสตร์ครอบครัว มาใช้ในการให้บริการ 3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จของรพ. สต.

6 4. การพัฒนากำลังคน 4.1 จำนวนผู้ให้บริการที่ควรมีใน รพ. สต.  ผู้ให้บริการหลัก  Family med, แพทย์ทั่วไป  NP  RN  ผู้ให้บริหารสนับสนุน  นอก สธ.  จพอ. สธ.  พยาบาลชุมชน

7 4. การพัฒนากำลังคน ( ต่อ )  ทันตสาธารณสุข  ทันตแพทย์  ทันตาภิบาล  ฟื้นฟูสภาพ  นักกายภาพบำบัด  แพทย์แผนไทย  ธุรการ  การเงิน, พัสดุ, นักจัดการ

8 4. การพัฒนากำลังคน ( ต่อ ) 4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ. สต.  การฝึกอบรมตามหลักสูตร (Training program)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้บริบทของ พื้นที่เป็นฐาน (Context based learning) การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ รพ. สต. ร่วมกับชุมชน

9 ผอ. รพ. + สสอ. ต้องร่วมกันทำให้สิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้น 5.1 การพัฒนาศักยภาพในการ ให้บริการปฐมภูมิ ตามบริบทของพื้นที่ (Context based learning) 5.2 การจัดสรรเงินอย่างเป็นธรรม 5. การบริหารจัดการระดับอำเภอ 5. การบริหารจัดการระดับอำเภอ (CUP Management, District Health System ) (CUP Management, District Health System คปสอ. )

10 5.3 การจัดทำแผนสุขภาพตำบล และ อำเภอ 5.4 Referral System และระบบการ ปรึกษา 5.5 การสนับสนุนชุมชน ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการผลิตนวตกรรมสุขภาพ ชุมชน 5. การบริหารจัดการระดับ อำเภอ ( ต่อ )

11 5.6 กรรมการ รพ. สต.  มองออกนอกกรอบของ สาธารณสุข  สร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และชุมชน 5.7 สร้างกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างรพ. สต. กับ รพช./ รพท./ รพศ. และรพ. สต. กับ ชุมชน 5. การบริหารจัดการระดับ อำเภอ ( ต่อ )

12 6.1 หลักการ  รู้จักและเข้าใจงาน community relationship  สร้างสรรค์สุขภาพชุมชน empowerment  เพิ่มผลคุณภาพ quality of care 6.2 ลักษณะ  Holistic  Continuity  Integrated 6. การนำแนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัวมาใช้

13 6.3 กิจกรรม  การรักษาโรคง่ายๆ, โรคเรื้อรัง, ดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย, EMS  ดูแลผู้พิการ Rehabilitation  Risk group  สุขภาพจิตชุมชน  การควบคุมโรค  การคุ้มครองผู้ปริโภค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6. การนำแนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัวมาใช้ ( ต่อ )

14 6.4 เครื่องมือ  Home visit  Family folder  ข้อมูลข่าวสารชุมชน  Referral system  เครื่องมือศึกษาวิถีชุมชน 6. การนำแนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัวมาใช้ ( ต่อ )

15 7. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้บริบท ของพื้นที่เป็นฐาน (context based learning)  ใช้รพ. และชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  เรียนในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เรียน  ใช้หระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กระบวนการนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง  การฝึกอบรมระยะสั้นในโรงพยาบาล ช่วงสุดสัปดาห์  การเยี่ยมบ้านร่วมกัน  การเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ. จากที่รพ. สต.  Case conference

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นพ. ทวีเกียรติ บุญยไพศาล เจริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เขต 11 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จของรพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google