งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่รับผิดชอบของ นสค. DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่รับผิดชอบของ นสค. DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นที่รับผิดชอบของ นสค. DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ

3 กรอบความคิด “การหนุนเสริมจาก รพช./รพท./รพศ.” ภารกิจ รพช. รพท.รพศ. ประสาน อปท. ผลิต นศ.แพทย์ คุณภาพ กองทุน หนุนเสริม รพสต. ทั้งอำเภอ บริการทุติ / ตติ คุณภาพประเทศ เติมความรู้ให้ Fam.D. ทุกอำเภอ หนุนเสริม รพสต. ทั้งจังหวัด ปฐมภูมิเขตเมือง ส่งต่อเอื้ออาทร อารมณ์ปฐมภูมิ มาตรฐานทุติ / ตติ มีแพทย์เป็นที่ปรึกษา 1:12:15,000 สร้าง นสค. เขตตำบล ดูแล ปชช. ที่บ้าน นสค ปชช. เข้าถึง บริการ 100% เติมคนเต็ม 1: 1,250

4 นสค มิตร อสม. เจ้าภาพร่วมปัญหาสุขภาพ สร้างสุขภาพ 5 ทักษะ 3 ตัวช่วย แพทย์ เป็นที่ปรึกษา 12:1 ญาติ ประชาชน 1:1,250 แนะนำ ดูแล รักษา ส่งต่อ กำลังใจ ที่พัก ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ กล้าเปลี่ยนแปลง หุ้นส่วน อปท. กองทุนสุขภาพ พัฒนา พท. ครบวงจร มอ. ไซด์ N.Book โทรศัพท์ ประสานงาน รักษาเบื้องต้น (NP) Counsellor เปลี่ยนพฤติกรรม ระบาดวิทยา (SRRT)

5 9 9

6 คำนิยาม / ความหมาย นักสุขภาพครอบครัว ( นสค.) หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทุก คน ที่ดูแลประชาชนเสมือนญาติ คนหนึ่งในครอบครัว

7 นักสุขภาพครอบครัวคือใคร ? พยาบาลเวชปฏิบัติและ พยาบาลวิชาชีพ ทันตาภิบาล พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย

8 คุณลักษณะสำคัญของ นสค. นับญาติกับประชาชน อดทนประสานงาน กล้าหาญเป็นเจ้าภาพ ขจัดภัยอุปสรรค พิทักษ์แนวทางธรรม ลึกล้ำต่อเนื่องยาวนาน

9 บทบาท ๕ เสือปฐมภูมิ เสือเวชปฏิบัติครอบครัว เสือยุทธศาสตร์ เสือระบาดวิทยา และ IT เสือปรึกษาปัญหาสุขภาพ เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

10 นักสุขภาพครอบครัว รับผิดชอบประชาชนชัดเจน 1:1250 เป็นสมาชิกคงที่ถาวร ดูแลทุกมิติด้านสุขภาพ นักสุขภาพครอบครัว รับผิดชอบประชาชนชัดเจน 1:1250 เป็นสมาชิกคงที่ถาวร ดูแลทุกมิติด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่รับผิดชอบของ นสค. DM HT ผู้สูงอายุ เด็ก 0-5 ปี หญิงตั้งครรภ์ พิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google