งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาวิธีเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการกำหนดคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง ของนักศึกษาชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาวิธีเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการกำหนดคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง ของนักศึกษาชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาวิธีเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการกำหนดคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง ของนักศึกษาชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์ แซ่เอีย วท.บ.(ฟิสิกส์) , ป.บัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กรุงเทพ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1. นักศึกษาลอกงานส่ง 2. ครูเสียเวลาตรวจงานซ้ำๆ 3. ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียน 4. ผู้ลอกงานล้มเหลวทางการศึกษา 5. ผู้ให้เพื่อนลอกไม่ช่วยเพื่อน กลับเป็นผู้ทำลายเพื่อน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีป้องกันนักศึกษาลอกงานส่ง โดยกำหนดระดับคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง กับวิธีส่งงานตามปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีป้องกันนักศึกษาให้เพื่อนลอกงาน

4 ตารางกำหนดระดับคะแนน กรณีมีผู้เรียน 40 คน
ลำดับที่ของผู้ส่งงาน คะแนนที่ได้ 10 คนแรก 5 คนที่ 4 คนที่ 3 คนที่ 2

5 ตารางกำหนดระดับคะแนน กรณีมีผู้เรียน 20 คน ลำดับที่ของผู้ส่งงาน
คะแนนที่ได้ 5 คนแรก 5 คนที่ 4 คนที่ 3 คนที่ 2

6

7 สรุปผลการวิจัย การป้องกันนักศึกษาลอกงานส่ง
โดยกำหนดระดับคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง สามารถ 1. ลดจำนวนผู้ลอกงานได้ 50% ของจำนวนผู้เคยลอกงาน 2. ลดจำนวนผู้ให้เพื่อนลอกเหลือ 3% จากเดิมให้เพื่อนลอก 5% 3. แนะนำเพื่อนแทนการให้ลอกเพิ่ม 1% จากเดิมแนะนำเพื่อน 1% เทคนิคการนำไปใช้(ข้อเสนอแนะ)ศึกษาเพิ่มเติมจาก google.com search อาจารย์คุง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาวิธีเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการกำหนดคะแนนตามลำดับเวลาส่งงานก่อนหลัง ของนักศึกษาชั้นปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google