งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์ แซ่เอีย วท. บ.( ฟิสิกส์ ), ป. บัณฑิต ( หลักสูตรและการสอน ) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์ แซ่เอีย วท. บ.( ฟิสิกส์ ), ป. บัณฑิต ( หลักสูตรและการสอน ) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์ แซ่เอีย วท. บ.( ฟิสิกส์ ), ป. บัณฑิต ( หลักสูตรและการสอน ) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพ

2 1. นักศึกษาลอกงานส่ง 2. ครูเสียเวลาตรวจงานซ้ำๆ 3. ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียน 4. ผู้ลอกงานล้มเหลวทาง การศึกษา 5. ผู้ให้เพื่อนลอกไม่ช่วยเพื่อน กลับเป็นผู้ทำลายเพื่อน

3 1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีป้องกัน นักศึกษาลอกงานส่ง โดยกำหนดระดับคะแนนตามลำดับ เวลาส่งงานก่อนหลัง กับวิธีส่งงานตามปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีป้องกัน นักศึกษาให้เพื่อนลอกงาน โดยกำหนดระดับคะแนนตามลำดับ เวลาส่งงานก่อนหลัง กับวิธีส่งงานตามปกติ

4 ตารางกำหนดระดับคะแนน กรณีมี ผู้เรียน 40 คน ลำดับที่ของผู้ส่งงาน คะแนนที่ ได้ 10 คนแรก 5 คนที่ 11- 204 คนที่ 21- 303 คนที่ 31- 402

5 ตารางกำหนดระดับคะแนน กรณีมี ผู้เรียน 20 คน ลำดับที่ของผู้ส่งงาน คะแนนที่ ได้ 5 คนแรก 5 คนที่ 6- 10 4 คนที่ 11- 15 3 คนที่ 16- 20 2

6

7 การป้องกันนักศึกษาลอกงานส่ง โดยกำหนดระดับคะแนนตามลำดับเวลา ส่งงานก่อนหลัง สามารถ 1. ลดจำนวนผู้ลอกงานได้ 50% ของ จำนวนผู้เคยลอกงาน 2. ลดจำนวนผู้ให้เพื่อนลอกเหลือ 3% จากเดิมให้เพื่อนลอก 5% 3. แนะนำเพื่อนแทนการให้ลอกเพิ่ม 1% จากเดิมแนะนำเพื่อน 1% เทคนิคการนำไปใช้ ( ข้อเสนอแนะ ) ศึกษาเพิ่มเติม จาก google.com search อาจารย์คุง


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นาย ชัชรินทร์ แซ่เอีย วท. บ.( ฟิสิกส์ ), ป. บัณฑิต ( หลักสูตรและการสอน ) ครูแผนกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google