งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร............. บัณฑิต สาขาวิชา............. หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 25.. คณะ / วิทยาลัย.....................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร............. บัณฑิต สาขาวิชา............. หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 25.. คณะ / วิทยาลัย....................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร............. บัณฑิต สาขาวิชา............. หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 25.. คณะ / วิทยาลัย..................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์

2 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร............................................................. • หน่วยงานต้นสังกัด / ตำแหน่งหน้าที่ รองศาสตราจารย์ ดร.............................................................. • หน่วยงานต้นสังกัด / ตำแหน่งหน้าที่ รองศาสตราจารย์ ดร.............................................................. • หน่วยงานต้นสังกัด / ตำแหน่งหน้าที่

3 ชื่อหลักสูตร หลักสูตร.......... บัณฑิต สาขา วิชา............ Bachelor of ……. Program in ………….

4 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็มภาษาไทย :.............. บัณฑิต (.................) ชื่อย่อภาษาไทย :..........................(.................) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of …..(………) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : ……… (……………….)

5 ปรัชญาของ หลักสูตร ระบุ ( ปรัชญาของ หลักสูตร )....................

6 ความสำคัญ ระบุ ( ความสำคัญของ หลักสูตร ).......

7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๑.เพื่อผลิตบัณฑิต......................................................... ๒.เพื่อผลิตบัณฑิต......................................................... ๓.เพื่อผลิตบัณฑิต.........................................................

8 วิเคราะห์ความ สอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรและมาตรฐาน ความรู้ 5 ด้าน

9 • ด้านคุณธรรม วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร • ด้านความรู้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร • ด้านทักษะปัญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร • ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล และความ รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร • ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

10 โครงสร้างของหลักสูตร

11 ตารางเปรียบเทียบ ระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง

12 1. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน..... นก. 2) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน...... นก. 2.1) กลุ่มวิชาบังคับจำนวน...... นก. 2.2) กลุ่มวิชาเลือกจำนวน...... นก. 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ....... นก. 2.2) กลุ่มวิชาเลือกจำนวน...... นก. 2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ....... นก. 3) หมวดวิชาเลือกเสรี........... นก.

13 2. กลุ่มวิชาบังคับ หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ตัวอย่าง จิตวิทยาการปรึกษา ไม่มีสุขภาพจิต ไม่มีกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่มไม่มี มนุษยสัมพันธ์ไม่มี

14 3. กลุ่มวิชาเลือก หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ระบุรายวิชา

15 4. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ระบุรายวิชา

16 5. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปี 50 หลักสูตรปรับปรุง 55 ตัวอย่าง 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ 3(2-2-5) Special Study in Industrial and Organizational Psychology รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2513908 การวิจัย ทางจิตวิทยา ตัวอย่าง ปรับคำอธิบายรายวิชา ( ระบุ ).................................................................................................................................................................................... ศึกษาหัวข้อที่สนใจหรือได้รับคำแนะนำจากผู้สอน เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาโครงการต่างๆ และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การ ปรึกษาแนะแนวของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยนำระเบียบวิธี วิจัยมาใช้ศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ เขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

17 เปรียบเทียบความ สอดคล้องของ วัตถุประสงค์กับ รายวิชาในหลักสูตร

18 ตัวอย่าง 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา ได้อย่างมี คุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ เป็นแบบอย่างที่ดี • จริยธรรมสำหรับ นักจิตวิทยา • จิตวิทยาการปรึกษา เบื้องต้น • จิตวิทยาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ • การฝึกปฏิบัติจิตวิทยา การปรึกษาแบบ รายบุคคล • การฝึกปฏิบัติจิตวิทยา การปรึกษาแบบกลุ่ม • การทดสอบและการ ประเมินผลทาง จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ

19 ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร............. บัณฑิต สาขาวิชา............. หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 25.. คณะ / วิทยาลัย.....................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google